1837 Akte kadaster

19-06-1837

 

Op heden den elfden Augustus achttien honderd en zeven en dertig, heb ik ondergetekende Burgemeester de Gemeente Dalen, Provincie Drenthe, ter voldoening aan de aanschrijving gedaan bij resolutie van de Heer Gouverneur dezer Provincie van den 19 Junij nauwkeurig opgenomen alle der Gebouwen. Zoo wel die, welke tijdens de ratificatie van het Grondtractaat van den 2 Julij 1824 binnen de afstand van drie honderd zes en zeventig nederlandsche ellen en zeven palmen, of honderd rijnlandsche roeden ter wederzijde der Grenslinie tusschen de Gemeente Dalen en het Hertogdom Arendsberg Meppen, Koninkrijk Hannover, reeds gevonden werden als die, welke later binnen dien afstand zijn bijgebouwd.

            Deze opneming is geschied in tegenwoordigheid van den Heer Ambtsvoogt van Meppen en is bevonden dat op Nederlanschegrondgebied een gebouw zijnde woonhuis en stal bekend onder de naam van Hekmans Boë bewoond geweest door Joseph Scherpen voorkomende in de kadastrale stukken der Gemeente Dalen onder sectie No 235, en hebbende gestaan op den afstand van vijf en twintig ellen van de Grenzen is afgebroken, en door Joseoh Scherpen daarvoor in plaats, op het terrein, op de kadastrale stukken voorkomende onder No 233 is gebouwd een nieuw huis, staande slechts een en Zestig ellen van de Grenzen verwijderd terwijl eene daarbij gebouwde Schuur op den afstand van zeven en zestig ellen van de grenzen staat.

Joseph Scherpen beweert, dat hem tot dezen opbouw, door den Heere Gouverneur der Provincie Drenthe verlof zoude zijn gegeven bij zijn HEGestreng Besluit van den 30 April 1834 No 15.

Voorts is bevonden, dat de verdere, op de grenzen staande gebouwen, die echter alle daar reeds voor het sluiten van gemeld grenstractaat gevonden werden op de volgende afstanden van de grenzen staan, als :

1  Het huis van de weduwe Berend Harm Mues, honderd vijf en dertig ellen van de grenzen, zijnde dit huis op de kadastrale kaart bekend onder No 226.

2 De schuur van dezelfde weduwe, mede No 226 van het kadaster; honderd vier en veertig ellen van de grenzen.

3  Het huis van Berend Hendrik Nijenstein Kadastraal No 214, twee honderd veertig ellen van de grenzen.

4  De Schuur van dezelven, mede No 214; tweehonderd zes en veertig ellen van de grenzen.

5  De schuur van Herbert Herberts, Kadastraal No 209; drie honderd en zes en dertig ellen van de grenzen.

6  Het woonhuis van H. Herberts, mede No 209; drie honderd zeven en vijftig ellen van de grenzen.

Het huis van Berend Hendrik Potker is reeds vier honderd en tien ellen van de grenzen verwijderd, en komt op de Kadastrale kaart voor onder No 198; terwijl alle andere gebouwen van Nieuw Schoonebeek nog op veel grooter afstanden van de grenzen staan, zoo als de hierbij overgelegde figuratieve kaart aanwijst.

Eindelijk is bevonden, dat op Hanoversche grondgebied een huis, bewoond door de weduwe Geert Moorman, op den Rhüler Twist, staat op den afstand van drie honderd en vijf en zestig ellen van de grenzen, welke afstand door den Heer Amtsvogt van Meppen is gemeten op zeven en negentig rijnlandsche roeden. – Dit huis heeft aldaar voor het sluiten van meergemeld grenstractaat reeds gestaan.- Alle verdere gebouwen op Hannoversch grondgebied zijn meer dan drie honderd zes en dertig ellen en zeven palmen van de grenzen verwijderd.

En is hiervan dit Proces verbaal in duplo opgemaakt in den Twist, op de dag als boven en door den Heer Amtsvogt van Meppen nevens mij Burgemeester geteekend; hebben ieder ieder ondertekenaar een exemplaar daarvan tot zich genomen.

 

Cassa Burgemeester

(Onleesbare handtekening) Amtsvogt van

Meppen

www.oud-schoonebeek.nl