Schoonebeek treur om uw vriend

Jan Gommers werd te Schoonebeek geboren in 1775 en overleed aldaar in het jaar 1846. Zijn vrouw Jantien Poppen was toen reeds overleden.

 

Treur Schoonebeek treur om uw vriend

Ook tot uw nut was hij geboren

Hij die u jaren heeft gediend

Met raad en daad hebt gij verloren.

 

Zijn lichaam rust hier in het stof

Zijn ziel zal thans in hoger kringen

Vermelden s Heeren eer en lof

Met al de zalige Hemelingen.

 

Stil zacht en nedrig van gemoed

Was hij eenvoudig zonder pralen

Hij had geduld in tegenspoed

En zocht in voorspoed niet te dwalen.

 

Het regt werd door hem voorgestaan

Het onregt kon hij niet gedogen

Hij zag geen vriend of vijand aan

Geen rijk of arm zag hij naar d oogen.

 

Bezield met echte Godsdienstzin

Zocht hij losbandigheid te weren

Ook ging hij veel het Godshuis in

Om t woord te horen, God te eren.

 

Zoo leefde hij voor ‘t algemeen

Zoo zocht hij voor zichzelf te leven

En gaf aan God de eer alleen

Wanneer hij t kwaad mogt tegenstreven.

 

Het is dus billijk dat gij weent

Een liefdetraan zal God behagen

Zoo dat uw hart niet zij versteend

Maar wacht u ook voor morrend klagen.

 

Neen dankt God die hem u ontnam

Dat Hij hem zoolang wilde sparen

Totdat hij op de hoogte kwam

Van eenenzeventig volle jaren.

 

Staar Schoonebeek zijn voorbeeld aan

En bid God dat hij mag verwekken

Veel mannen die zijn voetspoor gaan

Ja mocht hij elk tot voorbeeld strekken.

 

Rust edele Gommer rust nu zacht

Gij zijt nu vrij van aardse zorgen

Rust tot uw stof de kroon eens wacht

Bij ‘t wekken in den jongsten morgen.

 

 

Dit gedicht is waarschijnlijk gemaakt door de toemalige

schoolmeester koster hier in Schoonebeek,

Albert Kuipers een buurman van de overledene.

 

www.oud-schoonebeek.nl