Stichting Poppen

Zuidenveld 2008 16 juli 2008

De Stichting Poppen

 Door Huid D. Minderhoud

De familie Poppen heeft eeuwenlang en op dezelfde huiskavel een land­bouwbedrijf gehad in Schoonebeek, waar zij zich in het verre verleden als "eigenerfde" boeren hebben gevestigd. De oudste stukken uit het omvangrijke familiearchief dateren van 1550. Tot in het begin van deze eeuw heeft de familie daar gewoond en gewerkt.

Van waar de Poppens in vroeger tijden in Schoonebeek terecht gekomen zijn, is niet duidelijk. De eersten die zich daar vestigden zullen nog geconfron­teerd zijn met wat de oude historieschrijver Johan Pickardt beschrijft als een "dick, duijster en quabbig kreupelbos van Bereken, Elft en Vuchten".

Naamgenoten, die in de 15-de eeuw grote zaken deden in Amsterdam, waren afkomstig uit de streek langs de rivier de Stör in de SleeswijkHolstein maar het is speculatief om aan verwantschap met deze lieden te denken.

Al die eeuwen ging de boerderij, die nu de "Poppenhof" genoemd wordt, over van vader op zoon. Een enkele keer als er geen zoon als opvolger was, erfde een neef. De huiskavel loopt ook nu nog over het Schoonebeekerdiep door tot in Duitsland. Voor dat Duitse land waren de Poppens "leenmannen" van de graven van Bentheim.

Hendrik en Jan Poppen, de laatste nazaten van dit oude geslacht, bleven onge­huwd. In 1984 besloten zij tot de oprichting van een - stichting, genaamd Stichting Poppen, teneinde daarmee te kunnen bijdragen aan het behoud van het agrarisch karakter van Oud-Schoonebeek en het omringende landschap. Stichting Pop­pen wordt aangemerkt als wat sinds kort een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) wordt genoemd.

Vanaf 1984 was het op bescheiden schaal mogelijk projecten in het dorp te ondersteunen. Als voorbeeld daarvan kan worden genoemd de Kadastrale Atlas 1832 van Schoonebeek, die in 1999 met steun van de stichting werd uitgegeven. Als er planologische ingrepen in voorbereiding werden genomen, die het karak­ter van het agrarisch landschap dreigden aan te tasten, werd enige malen bij de gemeente, de provincie en zelfs de Raad van State protest aangete­kend.

Toen in 2006 Jan Pop­pen als laatste van de gebroeders kwam te overlijden, bleek dat zij hun gehele bezit aan de stichting hadden nagela­ten, onder de verplich­ting om hun verpachte melkveebedrijf in stand te houden.

Dankzij deze nalaten­schap heeft het bestuur van de stichting meer mogelijkheden om projecten in Zuidoost Drenthe te ondersteu­nen. Recent werd een bijdrage gegeven ten be­hoeve van de herbouw van de Wilms' boo te Nieuw-Schoonebeek, die doorbrand geheel verwoest werd

Hendrik en Jan Poppen waren boer in hart en nieren. De verbetering van de veestapel was hun lust en leven. Dat maakte dat zij altijd zeer actief waren met de voorbereiding van hun deelname aan de rundveekeuringen tijdens de landbouwtentoonstelling van het Zuidenveld. Vele kampioenschappen en bekers hebben zij daarmee gewonnen.

Het bestuur van de Stichting Poppen heeft dit voorjaar besloten de tentoonstel­lingsvereniging het Zuidenveld te ondersteunen door de jaarlijkse toekenning van de Achtkampbokaal te sponsoren, in de overtuiging dat deze bijdrage aan het evenement geheel in de lijn is met de overwegingen van de gebroeders, die destijds geleid hebben tot de oprichting van de stichting.

 

www.oud-schoonebeek.nl