1968 Voorstel GS van drenthe

6 april 1968

 

VOORSTEL GS VAN DRENTHE

 Verruiming Stieltjeskanaal voor schepen van 300 ton

(Van onze Drentse redactie) HET STIELTJESKANAAL, nu bevaarbaar voor schepen van ongeveer 150 ton, zal volgens een voorstel van Gedeputeerde Staten aan de Drentse Statenleden bevaarbaar worden gemaakt voor schepen (spitsen) van 300 ton. Voor de verdere uitbouw van het industriegebied van Emmen en de industrievestigingen in Nieuw-Amsterdam. Veenoord is het van groot belang, aldus G.S., dat schepen van 300 a 400 ton deze plaatsen kunnen bereiken. Het Drentse college wil voor de verruiming van het kanaal, de zogenoemde Zijtak en het aansluitende gedeelte van de Verlengde Hoogeveensche Vaart tussen Veenoord en het Oranjekanaal een bijdrage verlenen van 18,5 pct. in de werkelijke kosten van de uitvoering met inbegrip van de kosten van de voor deze werken benodigde grondaankopen.

 

Het tracé van de te verruimen vaarweg valt nagenoeg geheel samen met het tegenwoordige. Volgens het opgestelde plan wordt het aantal kanaalpanden tussen Coevorden en Emmen van vijf op vier gebracht. De beide meest benedenwaarts gelegen panden van het Stieltjeskanaal worden samengevoegd, waardoor met de bouw van één schutsluis kan worden volstaan. Sluis I wordt opgeruimd, terwijl sluis II door een nieuwe wordt vervangen.

Met het oog op een eventuele verbreding in de toekomst voor de vaart met 600-tons schepen worden de kunstwerken nu al ontworpen op deze afmeting. Dat gebeurde ook door het Rijk bij de bouw van de sluizen in het Noord-Willemskanaal. Ook de nieuwe sluizen in de Hoogeveensche Vaart tussen Meppel en Hoogeveen worden op deze afmeting aangelegd. De andere te bouwen kunstwerken worden eveneens op deze grootte ontworpen.

De over de vaarweg Coevorden-Emmen gelegen overbruggingen blijven in hoofdzaak gehandhaafd, met uitzondering van die over het Stieltjeskanaal. In het verbeteringsplan blijft

de ophaalbrug te Coevorden. Te zijner tijd wordt bij de aanleg van de rondweg om Coevorden nog een hooggelegen brug voor het autoverkeer gemaakt.

Gedacht wordt aan een verdere ontsluiting van de buurtschap Weijerswold in noordelijke richting. Een plan voor een wegaanleg van deze buurtschap uit, aansluitend op de weg langs het Stieltjeskanaal is als werkgelegenheidsobject aanhangig gemaakt. In 't noordelijk van het kanaal gelegen gebied binnen de ruilverkaveling "Dalen" wordt van de geprojecteerde overbrugging bij de draaivonder een nieuwe weg gemaakt naar Dalerveen.

De verbreding van het StieltjeskanaaI zal in hoofdzaak aan de noordzijde plaats hebben.

De Verlengde Hoogeveensche Vaart wordt van de industriehaven te Veenoord tot het Oranjekanaal voor 300- tons schepen bevaarbaar gemaakt. De Ooster en Westerveensche brug  moeten verdwijnen. Langs het Stieltjeskanaal moeten twee boerderijen, twee woningen, een sluiswachters- en twee brugwachterswoningen worden afgebroken.

Milioenenplan'

De kosten van het gehele project worden geraamd op f 9,900.000. Het rijk draagt financieel bij, evenals Emmen, Sleen, Coevorden en Schoonebeek en de waterschappen "Barger- beek" en "Loo en Drostendiep". Na aftrek van de rijksbijdragen resteert een kostenbedrag van f 3,790.000 voor de provincie en de betreffende gemeenten en waterschappen,

Ged. Statep wijzen er op dat de N.V. Nederlandsche Spoorwegen verplicht  is de kosten van vernieuwing van de spoorbrug over het Stieltjeskanaal te dragen.

 

 

www.oud-schoonebeek.nl