Vergadering Emmen

  1. Emmen. In de maandagavond gehouden langdurige vergadering van de gemeenteraad van Emmen deelde de burgemeester, drs. H. A. Beusekamp mee, dat de kosten voor verruiming en verbetering van het StieltjeskanaaI, waardoor dit water bevaarbaar zal worden voor 800 tonschepen, niet tien milioen gulden, maar zestien miljoen gulden zullen bedragen, waardoor de bijdrage van de gemeente Emmen verhoogd zal moeten worden van acht ton tot ruim 1.8 miljoen gulden.

De kosten van dit werk zullen gezamenlijk gedragen worden door rijk, provincie, water. schappen en de gemeenten Coovorden, Sleen Schoonebeek en Emmen. Drie jaar geleden werd tot uitvoering van de verruiming van het Stieltjeskanaal besloten.

De raad en het  college van B, en W stonden er wat aarzelend tegenover de aanzienIijke verhoging van de bijdrage, temeer omdat verwacht wordt, dat het aantal 300 ton. schepen steeds minder zal worden.

Burgemeester Beusekamp wees er echter op, dat de aanleg van een 600 tons kanaal in verband met de veel hogere kosten helemaal een onhoudbare zaak is. Hij was van mening dat de scheepvaart mogelijkheden voor de industrie in Emmen opengehouden moeten worden en hij deelde mee, dat het provinciaal bestuur reeds dinsdag antwoord van de gemeente verwachtte over de verhoogde bijdrage.

De voorzitter vond het een onontkoombare zaak, omdat destiids een bijdrage van acht ton door de raad is toegezegd en het werk door allerlei omstandigheden duurder is geworden.

Wel bestaat er een gevoel van onbehagen aldus burgemeester Beusekamp, omdat deze

verhoging betekent, dat het beschikbare bedrag voor onrendabele kapitaalsuitgaven voor het jaar 1969 hierdoor tot de helft moet worden teruggebracht.

Hij stelde de raad voor het provinciaal bestuur te vragen om de betaling van de verhoogde bijdrage van vijf ton over evenveel jaren te mogen uitsmeren.

De vroede vaderen gingen hiermee akkoord.

 

 

www.oud-schoonebeek.nl