1968 Bewoners klagen

Vrijdag 26 april 1968

PROTESTBRIEF VAN STIELTJESKANAAL NAAR PROVINCIAAL BESTUUR

Bewoners klagen over verdwijnen van bruggen 

Actiecomité opgericht

 

STIELTJESKANAAL - In de buurtschap Stieltjeskanaal is deining ontstaan over het voornemen van het provinciaal bestuur om vier bruggen over het gelijknamige kanaal te slopen en daardoor in de plaats één viaduct te bouwen. Reeds is een actiecomité opgericht, dat een uitvoerig bezwaarschrift aan Gedeputeerde Staten heeft verzonden. Het stuk  is ondertekend door 72 personen.De bewoners vrezen, dat door het wegvallen van drie verbindingspunten het "sociale verkeer" in gevaar komt. Men ducht ook economische nadelen, omdat straks veel grotere afstanden moeten worden afgelegd. Verscheidene landbouwers hebben namelijk landerijen aan beide kanten van het kanaal liggen.

De motor van het actiecomité is de heer H. Auwema, hoofd van de Stieltjesschool. Hij verzorgt de correspondentie, die reeds een behoorlijke omvang heeft gekregen.

Op rustige en weloverwogen wijze zet hij de bezwaren van de zestig gezinnen tellende gemeenschap uiteen.

,,Ons bezwaar is dat over een afstand van zeven kilometer inplaats van de tegenwoordige vier bruggen er slechts één nieuwe terugkomt in de vorm van een hooggelegen viaduct. We zijn bang dat het intensieve sociale verkeer tussen de bewoners aan weerszijden van het kanaal in 't gedrang komt. Daar komt nog bij dat het gehele verenigingssleven zich afspeelt in Dalerveen. Op Stieltjeskanaal is geen geschikte acomodatie en als er straks maar één brug ligt komen er beslist bezwaren tegen de te grote afstanden.

Daarom is begin 1967 aan G.S. gevraagd om in ieder geval twee nieuwe bruggen te projecteren, maar uit het voorstel aan de provinciale staten blijkt dat het dagelijks bestuur van de provincie één brug voldoende vindt".

GEVOLGEN

Beslist niet in de laatste plaats voorziet de heer Auwema nadelige gevolgen voor zijn (tweemans)school, die 26 leerlingen telt. In augustus kunnen dit er 31 zijn, maar hij vreest verlies wanneer de plannen van G.S. door gaan.

Een zevental leerlingen, dat aan de noordzijde van het kanaal woont….  de school staat aan de zuidzijde zal bij de nieuwe situatie zo'n twintig km per dag moeten omrijden.

De heer Auwema voorziet het gevaar, dat de ouders na langere of korte tijd zullen beslissen hun kinderen naar de school te Zandpol of Dalerveen te sturen, die veel gunstiger gelegen zijn. Dit zou zijns inziens het begin van het einde zijn voor het vrijwel nog nieuwe schooltje. De school is in onze plattelandsgemeenschap nog altijd een sterk bindend element, zegt hij.

 

VIADUCT

Vooral ook heeft het schoolhoofd bezwaren tegen een overbrugging in de vorm van een hooggelegen viaduct. Hij vindt het een bezwaar en in zekere zin ook 'n gevaar dat verschillende kinderen straks vier keer per dag het vier meter hoge kunstwerk moeten passeren.

De "kleuterbus" die de kinderen naar de kl.school in Dalerveen vervoert zal straks een aanmerkelijk groter aantal kilometers moeten afleggen, is een ander bezwaar van de heer Auwema.

 

KOSTEN

Het financiële argument van G.S een extra brug kost drie kwart miljoen gulden vindt hij niet doorslaggevend.

Het schoolhoofd vertelt, dat het actiecomité indertijd een rechtskundige in de arm heeft genomen die de uit 1880 daterende concessievoorwaarden bestudeerd heeft. In dit bijna negentig jaren oude dokument wordt echter alleen gesproken van een redelijk aantal bruggen. De bewoners hebben het dan ook gezocht in een masaal protest. Bovendien zijn er door twintig individuele belanghebbenden en door vijf organisaties bezwaren ingediend.

Verschillende boeren hebben namelIjk hun landerijen aan beide kanten van het kanaal liggen en dit betekent bij slechts één brugverbinding een geduchte handicap

Het gemeentebestuur van Dalen heeft eveneens bezwaren bij G.S. ingediend.

 

VERRUIMEN

Provinciale Waterstaat wil het onlangs overgenomen Stieltjeskanaal gaan verruimen ten behoeve van een betere ontwatering van Zuid-oost-Drenthe. Ook ligt het in de bedoeling om de vaarweg in

eerste aanleg geschikt te maken voor driehonderd tonsschepen. De kunstwerken worden afgestemd op een tonnage van zeshonderd. Men wil de brug en sluis bij Knol en de bruggen bij  Uineken, bij de school en bij de NAM weg slopen. Het nieuwe viaduct is halverwege de school en brug Uineken gepIand.

Brug en sluis Kruit in de gemeente Schoonebeek komen eveneens te vervallen, maar tachtig meter zuidelijker komen nieuwe kunstwerken.

De kanaaloevers verkeerden bij de overdracht in dermate slechte staat, dat de waterstaat provisorische maatregelen moest treffen. Ook de kunstwerken waren erg verwaarloosd en moesten verbeterd worden.

 

 

www.oud-schoonebeek.nl