Grensscheiding Emmen-Schoonebeek

EXTRACT uit het Register der

Resolutiën van de GEDEPUTEERDE

STATEN der Provincie DRENTHE

 

                                                                  Dinsdag, den 22 Junij 1847.

Gelezen eene missieve van Zijne Exelentie den Minister van Binnenlandsche zaken dd 4 dezer no 149, 1e Afdeling, gebiedende een afschrift van Z,M.besluit dd 17 Mei ll no 89, waarbij wordt bepaald, dat als grensscheiding voor de gemeenten Dalen en Emmen behoort te worden gevolgd de Scheidingslijn tuschen de marken van Noord en Zuidbarge ende eigendommen van Schoonebeek en Nieuw Schoonebeek, aangegeven bij vonnis van de Arrondissements Regtbank te Assen van 20 Oktober 1845, en dat mits dien de Kadastrale perceelen Sectie F.No 213 en 215 van de gemeente Dalen in haar geheel tot de gemeente Emmen behooren over te gaan;

            Gezien het daarnevens gevoegde exemplaar van de tot die grensscheiding betrekkelijke kaart of Schettekening

            Herzien deze solutie van dit College dd 30 Junij 1846 no 9;

            Is goed gevonden verstaan: De vorenstaande Koninkijke beschikking ter kennis te brengen van Burgemeester der gemeente Emmen enz., respectievelijk tot naring en ter mededeeling aan den Gemeenteraad en aan de belanghebbende eigenaren en marktgenoten, met te kennens geving, dat, wanneer exemplaren of kopijen van de bedoelde kaart mogten benoodigd zijn, dezelve als dan, tegen teruggave van de kosten van vervaardigeng, op aanvrage aan de plaatselijke Besturen zullen gezonden worden.

            Afschriften dezer uittrvaardigen ten vermelden einde.

Voor Extract Conform

De Griffier der Staten van Drenthe.

Onleesbare handtekening       

www.oud-schoonebeek.nl