1609 Eikenhout (gebruik van)

16-2-1609

 169.  Plakkaat van Drost en Gedeputeerden tegen het gebruiken van eikenhout voor dissel's, beugels en zweepstokken.

16 Februari 1609.

Drost ende Gedeputeerden etc. doen te weten.

Alsoe bij Ridderschap ende Eigenerffden van de voers. landtschap, opten landtssdach den 3 Februarij lestleden gehouden binnen Assen, tot voertsettinge ende conversatie vant eickenhollt ende angevangen telgencampen geresolveert ende geordonneert is, dat niemant van de ingesetenen in de voers. landtschap sich vervorderen sall, nae S. Johannes ankompstich wesende 24 Junij deses loepende jaers in eenigerleij manieren te gebruicken ofte bij sijnen dienstboeden gebruicken te laeten eenloepige ofte eenboemige eicken dixelboemen, eicken boegels tot coeclaeven ofte eicken swepestocken;

Soe ist dat de heeren Drost ende Gedeputeerden voers. hijrvan eenen iegelicken midts desen wel hebben willen adverteeren; met last dat een ieder tegens den 24 Junij ankomtisch alsulcke eenloepige eicken dixelboemen, eicken boegels tot coeclaeven ende eicken sweepstocken affschaffe, op poene dat elckeen, hijrvan in gebreke blijvende ende bij wien nae expiratie van dien dach bevonden werdt alsdan eenige alsulcke dixelboemen boegels tot coeclaeven ende sweepstocken te gebruicken, van elcke eicken dixelboem boegel ende swepestock t'elcker reise breecken ende verboeren salI twee goltgl. tot 28 st. tstuck, tot prouffijt van den schults ter plaetzen dair de faulte bevonden werdt, ende daerenboven an den heere noch breecken nae inhouden van het landtrecht. (Landrecht 1608, Boek IV art. 23 (uitgave Oldenhuis Gratama).  Ten waere emant bewijsen conde, deselve uutth sijn eigen hoff ofte van sijn eigen boemen gehouwen te hebben; in welcken gevalle deselve van de heerenbreucke alleene gevrijet sullen blijven, maer niettemin gehouden sijn de twee goltgl. an den schults te betaelen.

Lastende ende bevelende den schuIten ende onderschuIten in dese landtschap. oeverall goede opsicht te hebben ende tegens den oevertreders te procedeeren met affneeminge van de breucken in desen verhaelt. Welverstaende dat den heere droct geoerloft sal sijn, t'allen tijden als hem desa belieft, desangaende oeverall nehoirlicke inquisitie te laten doen. Midts dat sijn edele in sulcken vall van de gebreeckelingen oick genieten sall de voers. twee goltgl. breucke, die andersints bi den schults respective solden hebben genoeten worden, indien hi selffs d'ondersoekinge gedaen ende de breucke bevonden hadde.

Ende teneinde niemant hijrvan en hebbe te pretendeeren eenige ignorantie, lasten ende bevelen wij allen ende eenen emgelickwn schuIten in dese landtschap, dat si dese resolutie ende ordonnantie den ingesetenen van heure respective schultampten soe daetelick sullen doen publiceeren ende vercondigen, opdat sich een ieder daernae moege hebben te reguleeren ende sijne schaede schutten.

Want sulx bi Ridderschap ende Eigenerffden voers. voer den dienst ende welvaert van de landtschap noetelick iss bevonden te nehoeren.

                    Resolutiën van Drost en Gedeputeerden (Staten-archieven No.14), deel Vb, fol. 10-11 verso.

 

Uit: . Drentsch Plakkaatboek

door

Mr J.G.C.Joosting,

rijksarchivaris in Drenthe.

              Deel 1

       1412 - 1633.

 

 

28-9-1609

 182.  Besluit van Drost en Gedeputeerden tot het doen uitgaan eener laatste waarschuwing omtrent den gevordenden aanplant van eikenhout.

                  -28 Septmeber 1609-

Alsoe opten landtssdach den 24 Maij 1608 bi Ridderschap ende Eigenerffden geresolveert ende gearresteert werde, dat de ingesetenen van de respective buirschappen in dese landtschap, alwaer hijrbevorens busschen sijn gewest ofte noch sijn, tegens S.Martini souden doen affgraeven een telgencamp ende deselve tegen den voern. tijtt bevreeigen ende met eckelen besaijen laten; ten welcken einde oick alomme placcaten dasselven inholts bi de heeren Droct ende Gedeputeerden geaffigeert werden; - ende soe verstaen worde, dat het meestaendeels van de buirschappen daervan alsnoch in gebreke waeren, soewel vant gebreck der eckelen, die voerleden jaere soeber gevallen waeren, alsmede bij versuimeniss;

Is daerom goetgevonden ende geresolveert, dat men an elcke dingspil een breff sal affveerdigen, ende den ingesetenen daerbij voer de leste maele te vermaenen ende waerschouwen, dat si alsnoch tegens aenstaenden S. Marten de gemelte eckelcampen bevredigen ende besaijen sullen laeten, als sijnde de heer drost geresolveert, nae S.Marten ankompstich eene generale inquisitie oever desleve eckel - ofte telgencampen te laeten geschieden ende den gebrekelingen volgens des landtschaps resolutie dubbelde breucke aff te neemen; waernae sich een iegelick sal mogen hebben te reguleeren.

                        Resolutiën van Drost en Gedeputeerden (Staten-archieven No.14 deel Vb, fol 83 en verso.

 

Uit:

Drentsch Plakkaatboek door

Mr J.G.C.Joosting,

rijksarchivaris in Drenthe.

Deel 1 .

1412 - 1633.

 

20-2-1612

 205.  Plakkat van Drost en Gedeputeerden op dan aanplant van eikenhout. 20 Februari 1612.

Drost ende Gedeputeerden der landtschap Drenthe doen te weten:

Alsoe Ridderschap ende Eigenerffden van de voers. landtschap in der daet bevinden, dat d'eickelcampen, in den jaere 1608 volgens de resolutie doemaels gearresteert oeverall in dese landtschap affgegraeven ende met eickelen besaijt sijnde, geene vruchten geschaffet noch eenigen voertganck hebben connen gewinnen niettegenstaande alle goede debvouren daerinne gedaen; - ende niettemin sorge draegende, dat het gewass vant eickenholtt niet t'eenenmaele en coeme te vergaen noch en werde vernietiget ende uithgeroijt; - Hebben opten landts dach den 17en Februarij lestleden geresolveert geordonneert ende gestatueert, dat tot propagatie voersettinge ende consergatie vant selve eickenholt op elcke waere - te verstaene daer iegenwoedelick noch busschien sijn ofte voermals sijn geweest – bij d'eigenars ofte meijeren, die d'erven respective bewoenen, jaerlix ende alle jaeren in Martio gepotet ende geplantet sullen worden achte eickentelgen - opte halve ende vierendeelen van de waeren naer advenant (Op den genoemden landdag werd tevens besloten, dat in iedere buurschap 2 brandhaken zouden worden gehouden, vandaar het slot van dit plakkaat.);

Soe ist dat wij, volgens dan last ons tot dien einde opten voern. landtssdach gegeeven, hijrmede laeten weeten, dat een iegelick dient angaet int poten ende planten van de voers. telgen sich nae de voers. resolutie sal hebben te reguleeren. Sullende bij elcke carspel ofte buirschap twee holtvoegden worden gestelt, die gelast sullen worden opsicht op deselve plantage te neemen ende macht hebben den gebreeckeligen ende onwilligen t'executeeren voer alsulcke breucken, als sij onderlinge sullen goetvinden daerop te stellen (Deze delegatie op de holtvoogden was niet overeenkomstig de opdracht van Ridderschap en Eigenerfden, die op 13 Februari 1612 van Drost en Gedeputeerden hadden verlangd de uitgifte van een plakkaat in den bovenvermelden geest "neffens declaratie van de breucken, waerinne de contraventeurs sullen "vervallen" (Staten-archieven No.5, fol. 93 verso).

 Sullen van gelijcken d'ingesetenen van een iegelick buirschap, tot voercoeminge van de mennichvoldige schaede van den brandt, geholden wesen tegend S.Jacob ankopstich te doen maecken twee brandthaecken, die in elcke buirschap bewaert ende onderhouden, maer in de kerckdorpen buten an de kerckmuiren gehangen sullen worden, om deselve te moegen gebruicken, als de noet sulx sall coemen t'vereisschen. Waernae sich een iegelick sal moegen hebben te richten ende sijnen schaede schutten.

Gedaen in onse vergadering den etc.

                              Resolutiën van Drost en Gedeputeerden (Staten-archieven No. 14), deel VIIa. fol. 12-13.

 

Uit:

Drentsch Plakkaatboek .

door

Mr J.G.C.Joosting,

rijksarchivaris in Drenthe.

       Deel 1

  1412 - 1633.

 

 

www.oud-schoonebeek.nl