Heilig oord Hulsvoorde

Dagblad van het Noorden 25 februari 2009

 

Verdwenen heilig oord bij Coevorden

 

De zuidoosthoek van Dren­the kent een behoorlijke rooms-katholieke traditie, waardoor in dit deel van de provincie een aantal bede­vaartplaatsen ontstond. EIders in Drenthe komen ze niet voor. Deze bedevaart­plaatsen zijn Barger-Ooster­veld, Weiteveen en Emmer ­Compascuum, aangevuld met het geheimzinnige Huls­voorde, dat niet meer be­staat. In een serie van vier afleveringen nemen we de lezer mee op Bedevaart in Drenthe. Vandaag de laatste:

Door Jan Wierenga

 

Over het verdwenen middeleeuwse gehucht Hulsvoorde (of Huls­voort) ligt een waas van ge­heimzinnigheid. Alleen al vanwege het feit dat nie­mand precies weet waar het zich heeft bevonden. Ja, er­gens tussen Coevorden en Dalen, maar waar precies? We spreken over eeuwen geleden toen Coevorden nog een heerlijkheid was en offi­cieel niet behoorde tot de Landschap Drenthe. Stad en omgeving vielen niet onder de EtstoeI van Drenthe (het hoogste rechtscollege in die tijd) maar onder het Sallands recht, Hulsvoorde behoorde ook tot Coevorden en moet zich op de grens van de heer­lijkheid hebben bevonden.

In het gehucht stond een kapel, waarin op gezette tijden relieken werden tentoon- gesteld. Wat voor relie­ken dit waren is niet bekend. Uit de Historia Episcopatuum, het 18de eeuwse geschied­werk van H.F. van Heussen over het bisdom Groningen, blijkt dat de kapel pelgrims uit Drenthe en omringende streken trok. Bedevaarten werden gehouden op de da­gen waarop de in de kapel bewaarde relieken in het openbaar werden getoond. De bedevaarten schijnen in de middeleeuwen wijd en zijd bekend te zijn geweest. Hulsvoorde was een heilig oord.

Over de devotie is ons weinig overgeleverd, maar over Hulsvoorde zelf weten we wel iets meer. Zodra er in Utrecht een nieuwe bisschop was aangetreden, dan werd hij in de kapel van Hulsvoor­de door zijn Drentse onder­danen bekleed met zijn waardigheid als heer van Coevorden. Het gebouw is niet alleen daarom eeuwenlang van grote betekenis geweest voor heel Drenthe. Er werden ook Drentse land­dagen gehouden. de mis werd er opgedragen en mis­dadigers kwamen op Huls­voorde aan de galg. Er werd recht gesproken en de bis­schop kon er op de laatste dag in mei of op St. Lamber­tusdag persoonlijk de bede vragen.

Drenthe werd in 1024 door keizer Hendrik II geschon­ken aan bisschop Adelbold van Utrecht. Eeuwenlang zouden de kerkvorsten er ook de wereldlijke macht uitoefenen. Soms ging het heel erg fout: in 1227 werd bisschop Otto door de rebel­se Drenten vermoord tijdens de roemrucht geworden Slag bij Ane. Of de kapel van Huls­voorde toen al bestond. is niet duidelijk, maar erg aan­nemelijk lijkt het niet. De naam Hulsfoerde  duikt name­lijk pas een eeuw later voor het eerst op in de oorkonden. De kapel van Hulsvoorde is aan het eind van de 16de eeuw afgebroken. De toen­malige directeur van Monumentenzorg in Drenthe. Corneille F. Janssen, ontdek­te in de jaren tachtig van de vorige eeuw in het Fries Stad­houderlijk Archief in Leeu­warden dat dit rond 1595 gebeurd moet zijn. Op dat moment was aan de macht van de Utrechtse bisschop­pen allang een einde geko­men. Eerst (in 1522) door toedoen van de hertog van Gelre, later door keizer Karel V en tenslotte door de jonge Republiek. die was geboren uit de opstand tegen Filips II.

Hulsvoorde heeft ergens tussen Dalen en Coevorden gelegen. In 1985 ontdekte de Coevordenkenner wijlen ir. Herman Brand uit Den Haag. dat de kapel bij hoog water alleen met een boot bereik­baar moet zijn geweest. Brand bracht de waterpeilen uit die tijd en de bodemhoog­ten in kaart en ontdekte zo de enige plek in het gebied waar je ook in natte tijden de voeten droog hield: op de Achterloo. tussen Rondweg en Huttenheugte. Tip: www.meertens.knaw.nl/ bedevaart/.

 

www.oud-schoonebeek.nl