1672 Meindert van der Thijnen

MEINDERT  VAN  DER  THYNEN.

En eer  nog  eer  de  haan ontwaakt

En  de  eerste  schemer  daagt,

Is fort  en  vesting  prijs gemaakt

En  't roekloos  stuk  geslaagd.

 

TOLLENS.

 

 

Heeft het ons dierbaar vaderland  nimmer aan  groote  helden  ontbroken, niet  altijd  hebben  de  zoodanigen  eene  waardige plaats  in  onze  geschiedrollen ingenomen;  dit  althans  was  het  lot  van  MEINDERT VAN DER  TYNEN,  met  wiens  moedig  bedrijf  het ongelukkige  oorlogsjaar  1672  eindigde. (1)

 

De  kleine,  maar  belangrijke  staat  onzer  vereenigde  gewesten,  naauwelijks  bekomen  van  eenen tachtigjarigen  strijd  tegen  het bloeddorstige  Spanje, werd  in 1672 tot  eenen  oorlog  gedwongen  niet Frankrijk,  Engeland, Munster  en  Keulen; LODEWYK  XIV  was  tot  aan  de  Zuiderzee  doorgedrongen  en  had  zich  van  het  bisschoppelijke  Utrecht meester  gemaakt;  KAREL II bestookte  Zeeland  en onze  vloot  CHRISTOFFEL  BERNHARD  (a), bisschop van  Munster  en MAXIMILIAAN  HENDRIK,  keurvorst van  Keulen, bemagtigden  verschillende  steden  in Gelderland  en  Overijssel: ook  Coevorden  (3)  werd tegen  den  zin van den toenmaligen  kommandant,  den luitenant-kolonel  JAN VAN BURUM,  na  een  beleg van  tien  dagen  aan  den bisschop  van Munster  overgegeven  ,  bij  eene  akte,  van  den 11 Julij  1672,  op het  huis  te  Scheere (i) onderteekend.

De  overgave  van  Coevorden waardoor het land van Drenthe Groningen,  ja zelfs  FriesIand, aan dien  kant,  voor  den  vijand openkwam,  was inderdaad  een  verlies  van  veel  gewigt,  te  meer  daar na de  belegering  van  Groningen  het  jaargetijde  te

ver  was  verloopen,  om  aan  eene  spoedige  herovering  te  denken, waartoe  bovendien geene voldoende magt  voorhanden  was.

Zelfs  de  dappere  KAREL  RABENHAUPT,  baron  van SUCFIA  luitenant -  generaal  en  gouverneur  van Groningen  en  Ommelanden, die  de  stad  Groningen met  2400  strijdhelden  (5)  behouden  had,  zag  geen kans om  met  voordeel  eene  poging  op  Coevorden te  wagen.

In dezen  hagchelijken  toestand  klom  in  den  dapperen  MEINDERT  VAN  DER  THYNEN  of,  Zoo  als hij zich zelven noemt,  MEYNDERT MINNES  FAN DER  THIJNEN  (6  ),  sedert  Junij 1670 koster  en  schoolmeester  te  Coevorden,  het  denkbeeld op, om de vesting  bij  verrassing  te  nemen,  waartoe  de brave en op  God  vertrouwende  held  in  den  nacht  van  den 4 September 1672 met  vrouw  en  kind,  in  stilte  en  met  achterlating van zijn  huisraad, Coevorden verliet, om te Groningen hulp  van  manschappen  en  verdere  oorlogsbenoodigdheden  te  zoeken.  Aldaar  den 6 September  aangekomen en vermoedelijk altijd met  zijn groot  ontwerp bezig, schijnt hij daarin vrij wat moeijelijkheden te hebben gevonden, althans  volgens zijn eigen  schrijven. (7)

 

(6)  In  sommige  verhalen  komt  hij  voor  ouder  den  naam van MEINDERT  VAN  TIENEN. (7) VAN  DER  THYNEN  heeft  een  dagverhaal  van  het  gebeurde geschreven, waarvan  getrouwe  kopijen  in  Coevorden voorhanden  zijn,  en  hetwelk  door  den heer  JACOBUS  SCHELTEMA  in 1818  in  druk is gekomen.  Zie Geschied-  en  letterkundig mengelwerk 11 D. 11S. heeft hij  zijn  plan  eerst  den 7 Oct.  aan  RADENHAUPT medegedeeld,  met dien  verstande,  dat  hij  de wijze, waarop  de  vesting  volgens  hem  zoude  te  nemen zijn,  met  veel  zorg  verbergde,  zeggende  dat  hij  aan niemand dan aan  hare hoogheid  te  Leeuwarden (8), zulk  een  gewigtig  geheim  zoude  willen  openbaren.  Alleen  legde  hij  aan  RABENHAUPT  eene  door hem  gemaakte  teekening  van  Coevorden  over,  en vervaardigde  daarvan  te  Groningen  eene  kopij  op kleiner  schaal.

De  even  voorzigtige  als  dappere  R ABENIIAUPT, verwonderd  over  den  moed  en  het  beleid van onzen schoolmeester-ingenieur  ,  achtte  de  zaak  te  gewigtig om  dezelve  op eigen  gezag  te  ondernemen,  en  vond bovendien nog al  eenige zwarigheden,  welke onze Held evenwel  alle  uit  den  weg  ruimde,  zich-zelven  leenende  tot het maken  der  noodige  biesbruggen  en wat verder  tot  den  toestel  vereischt  werd.

 

Lag  het  in  het  belegeringspIan  van  VAN DER THIJNEN  dát  de  grachten  van  Coevorden  zouden bevroren zijn, aan RABENHAUPT  scheen  de  felle vorst.wat minder  te  behagen,  waarom  de  toeleg  wel  niet  afgezegd  werd,  doch  vrij  wat  vertraging  ondervond, zoodat  onze  niet  ligt  te  ontmoedigen vriend  het besluit  kenbaar  maakte,  om  in  Friesland  te  zoeken, wat hij  in  Groningen  niet  konde  vinden.

Onze  held  verhaalt,  dat  hem  om  dezen tijd door zekeren kapitein  GABBEMA  eene  schitterende  belofte gedaan is, en  dat  hij  zich  dien  ten gevolge als  den man  heeft  doen  kennen,  die  kans  zag  om  Coevorden  bij  verrassing  te  nemen.  Hoezeer  het  verder

Niet is  gebleken,  wat  er  van  deze  belofte  is  geworden,  is het  toch  vrij  zeker  dat  daarvan  iets  is  geweest en  dat  dezelve den  moed  van  onzen  dapperen ingenieur  niet  zal  hebben  verflaauwd;  althans, na eenige herhaalde  gesprekken  met  RABENHAUPT,  heeft VAN  DER  TLIYNEN  dien  generaal,  op den 13 December 1672,  overhandigd  het  hierna  volgend

 

PLAN VAN  AANVAL

met  968  rnusketiers  (9).

Zes  honderd  man  moeten  regt  op  TELLINKRUIZENS huis (op de Loo  voor  Coevorden  staande) aanmarcheren  en  van daar  bij  Poppenhaar,  met haar  nemende  teven  vakken  van  de  biesbruggen voor  yder  attaque,  dat is  voor  de  twee  rij  vakken  biesbruggen  en  haar  in alle  stilligheid  begeven  op  de  Contrescharp  en  aldaar  eenige  pallisaden  an  stukken  hakten.  En  dan  de  overste-luitenant  EYBEROEN  moet  met  300  man,  op  't kasteel  aanvallen  en een  oficier  met  150  man zoude blijven  orn het  bolwerk Gelderland  te  overmeesteren en  de  andere  150  man moeten  avanceren  tot  de Corps du garde,  staande  in de  Citadelle  voor  de kasteelse  poort  en  vemeesteren  also  alle  posten  op het  kasteel.

De  overste  wachtmeester  WYLER zal  met  de andere 300 man het  bastion  Hollandt  attaqueren en op  de  fancebruge  komende, sal  een  oficier  bij de  doorsnijdinge  (tusschen het  Casteel en benedenwal  staande)  met  hondert  man  oplopen  en  hem meester  maken van het Canon, dat op  de  bolwerkspunt  van Hollandt  staat.

De andere  twee honderd man  sullen  in  allerhaast  haar  begeven  na  de  andere  zijde  van  het bolwerk  (als  zij  in  de  faucebray  zijn)  en  loopen de  faucebraye  langs  tot  an  de  sortie  ofte secreetsbrugge,  dat  tusschen het  bastion Hollandt  en Zeelandt  is  en bij de  secreetsbrugge  de  wal  opklimmen,  dan  zal  een  Captn.  met  120  man  hem  van de  wal  begeven  in  alle  spoedt  na  de  hoofdwagt staande  op  de markt,  en  hem  aldaar  meester van  maken  en  daar  post  blijven  houden.  Een officier met 50  man sal  hem in  allerhaast  begeven na  de  Benthemer-paort  en  de  slotpoort  en gantsche  poort  aldaar  innemen  as  wel bewaren;  dan zal  een  sergeant  met  30 man  post  vatten  in  het bastion  Zeelandt, daar  het  Kruidhuis  en  de  batterie  met  Canon  aldaar  staande  wel  bewaren, dan  sal  nog 300  man onder  majoor Jan Spokinga marcheren  van de  troep  af  tot  op  het bastion Overijssel,  nemende  haren  marsch voorbij  BROERSEMAAS  hof  over  het  Loodiep  door  den Holvert, voor  bij  de  Hengelaarshuis,  latende  het  selvige wat  op  de  regterhandt  liggen  en  also  dwars over den  ouden  Spanschen  dijk  over  de  Haar en  sovoorts  tot  an  de  Hoppìgoorn  liggende an de Contrescharps  graste  op  het Contrescharps  punt  van Overijssel  en  met  haar  nemer,  seven  vakken  van de  biesbruggen,  twee  koevoeten,  een  dommekragt  en handgranaten en  een  goed  getal  exebijlen  en halve  piecqen,  gelijk  bij  de  andere  twee  attacaques  mede  zal  moeten weesen,  op  de Contrescharp komende  sullen  sij  soo  veele  palisaden  op  de beqyuaamete  plaats  kappen, dat  men  met  de  biesbruggen daarover  kan  komen en dan de biesbruggen leggen  in het  ijsbit, ongeveer  midden  tegen de  regterface  van  het  bolwerk  Overijssel;  in  de faucebraye gekomen zijnde,  sal  hem  een  Captn. met  100  mm  in  allerhaast  begeven  na  de  sortie, staande  in de  courtine  tusschen  het  bolwerk  Friesland en  Overìjssel en aldaar  bij  de secseetstbrug de  walle  oploopen  en  door  de  sortie  hoedat  men best  sul  bonnen;  dan sal  een sergeant met 30  rnan hem  begeven  na  het  bastion  Friesland  en  de  andere  sullen  haar  meester  maken  van  de  batterie in Overijssel en  het  kruithuis  aldaar  wel  bewaren;  de  rest  van 't volk  sal  haar  begeven  in allen haast en maken  haar  meester  van  de  Vriessche poorte,  de  slotpoorte  wel  versekerende  opdat  sij niet  wordt neder  laten  vallen en voorts  de wacht by  deselve  poorte  incorporeeren  en  dan de  Friesche  poorte  in allerhaast  openmaken  om onze ruiterie daarin  te  laten."

 

Dit  plan  werd  goedgekeurd  (10),  zoo  als  ook  de keus  der  officieren,  die door  VAN  DER THYNEN  was gedaan.

Was geheimhouding eene der eerste vereischten  tot het welslagen  der  onderneming,  ook  daarin  had  de sachrandere  MEINDERT  voorzien, leggende  hij zelf eene  naauwkerige  marschroute  aan  den  generaal over;  maer  alvorens  dien  reisweg  te  volgen  en  tot de  beschrijving der inneming overtegaan,  zal het niet ondienstig  zijn  hier,  voor  den  plaatskundige  aanteekenen,  dat Coevorden  eerst omstreeks 1682,  door MENNO  VAN  COEHOORN  is versterkt en in die dagen was voorzien  van  zeven  bolwerken,  zeven  ravelijnen en  neven  halve manen,  eene  fancebraij,  eene hooge contrescharp  en  dubbele  diepe  grachten;  het  kasteel was  met  vijf  bijzondere  bolwerken  en  eene  gracht aan  de  zijde  der  stad  onttrokken ( 11);  overigens waren  de  fortificatien  in  eenen  vrij  vervallen  staat, dragende  de  zeven  bolwerken  toen  ter  tijd,  even als  nu,  de  namen  der  zeven  vereenigde  provincien.

Eindelijk  werden  den  26  Dec.  1672 (in)  alle  de poorten  te  Gronirigen  gesloten, en  MEIXDERT  V A N DER  THYNEN,  met  zijne  manschappen  en  biesbruggen,  na  zich  Gode  te hebben aanbevolen,  trok moedig  voort,  onder  weg  nog  door  eenige  ruiters  en dragonders  versterkt  wordende.

 

Het was  te  Erm,  eene  buurtschap  onder  de gemeente  Sleen,  ruim  twee  uren  van Coevorden,  dat  onze  veldheer  aan  den  luitenant- kolonel  EYBERGEN  en de  verdere  officieren  van  den  troep,  zijn plan  van  aanval  nader  ontvouwde,  aan  ieder  zijne plaats  op  de  kaart  aanwees  en  zekeren  CLAAS  BUITER  (13)  aan  den  heer  EYBERGEN  voorstelde, om  de  biesbruggen  op  liet  bastion  Holland  over te brengen.  VAN  DER  THYNEN  zonde  het  opzigt houden  over  de  biesbruggen,  die  naar  Gelderland  en  de  sergeant  K. A. TER  BURGH  over die,  welke  naar  Overijssel  moesten  worden  vervoerd.

Na  dat  men  wijders  was  overeengekomen  dat  de hoed  van  ieder,  die  tot  de  onderneming  behoorde, met  eene  stroowisch  als  onderkenningsteeken  zoude worden versierd,  werd aan de officieren  het wachtwoord  (parool): Holland  gegeven,  terwijl  voor  't veldgeschrei  (contre-signs)  werd  aangenomen  het bemoedigend : God  met  ons!

Reeds  was  de trein  den  29  Dec.  1679  tot  op  de  hoogte  van de  Loo  op  tien  minuten  afstands  der vesting genaderd,  reeds  had  men  buiten  de  Coevordsche  klok  twaalf  hooren  slaan,  en  nog  was de  binnen  Coevorden  bevel  voerende  Munstersche kommandant  JAN  DE  MOORS  onbewust  van  eenen  aanslag,  die  hem  te  voren  door  twee  dragonders (welke  van  EYBERGEN  waren gedeserteerd)  was verraden,  doch  waarop  bij  geen  acht  geslagen  en zich alzoo  zijne  ongeloovigheid  weldra  duur  te  betalen had,

De belegeraars eindelijk  werden  in drie afdeelingen verdeeld,  opdat  ieder  naar  den  hem  aangewezen post  zoude optrekken; de laatste bemoedigende woorden  zweefden  nog  op  de  lippen  der  bevelhebbers,  toen  op  eens  de  herhaalde  kreten  van  werdn,  den Kolonel  EYBERGEN  verontrustten.  Geen  nood, sprak  VAN  DER THYNEN,  toen  bij  nopens  die  werda  kreten. werd  geraadpleegd,   dit  wordt  door  de menigte  rondes  in  de  vesting  veroorzaakt  en  is  thans  in  ons  voordeel,  want (zoo  redeneerde  de schrandere  belegeraar)  onderwijl  de schildwachten zoo naauw  op  hare  eigene  rondes  van  binnen  moeten letten, kunnen  zij  aan  hetgeen  buiten  is  niet  denken'(14)     VAN DER  THYNEN  alzoo  ten  volle  van het  welslagen  zijner  onderneming  onder  Gods  bescherming  doordrongen,  bepaalde  dat  hij  allen  in hunne  gevaarvolle  poging  zoude  voorgaan, terwijl EYBERGEN,  tot  wiens  afdeeling onze  held  behoorde, zeijne manschappen  van  achteren voortdrijven en  den  eersten  aanval  besturen  zoude.

Belette  de  traagheid  der  soldaten  de  schielijke plaatsing  der  biesbruggen,  zoo  over  de  in  het  ijs gehakte  plaatsen,  als  waar  die  overigens  noodig waren,  de  standvaastige  moed  van  den  onwankelbaren  VAN  DER  THYNEN,  die  waar  hij  konde  zelf handen  aan  't  werk  sloeg,  overwon  alle  zwarigheden,  zoodat  de  eerste  stralen  der  morgenzon  van den  30  Dec. 1672  (15)  hem,  aan  den  voet  der  contrescharp  van  't  bastion  Gelderland  begroetten.

 

Om acht  uur  's  morgens  na  de  eerste  verkenning door  den  dapperen  voorganger,  werd  de aanval  op Gelderland en  Holland  begonnen  en  kort daarna ook tegen  het  bastion  Overijssel  aangevangen.

Een  dikke  mist  begunstigde  zigtbaar  de  onderneming,  hoewel  dezelve VAN  DER  TUYNEN  een  oogenblik  van  het  regte  spoor  schijnt  te  hebben  afgebragt.  Geen  nood  evenwel VAN DER  THYNEN  gelast  den  hem  nagezonden  soldaat,  om  den  troep  te waarschuwen  dat deze  hem  niet  zoude  volgen;  maar  zich  onverwijld  over  het  land,  Klinkenbroekje  genaamd,  zoude  begeven,  tot  achter  het  kasteel, alwaar  hij  denzelve  zoude  inwachten,  wanneer  hij langs  de  gracht  gaande  tot  dat punt  zoude  gekomen

Nu  was het gevaarlijke  oogenblik  daar!  Door  eene  niet  verwachte  brandwacht  in  de  contrescharp wordt  de  aanvoerder  gezien  en  aangeroepen  de  optrekkende  mist  doet  de  aanrakkende  staatsche  magt  aan  de Munsterschen  kennen,  het  geroep  van  werda  wordt  algemeen!  Middelerwijl  bereikt  VAN  DER TUYNEN  het  verlangde  punt  van  de  contrescharp bij  't  Bijsterveld,  - hij  ziet  de  zijnen  naderen  en, met  zijnen  hoed  wuivende,  geelt  hij  het  teeken  tot den  aanval.

Dapper  bijgestaan  door  de  kapiteins  BARTELT  KOENDERS,  CLITON  en  SPEER,  alsmede  door  den  luitenant  VAN  'T HOF  en  anderen, worden  de  palissaden  gekapt  en  de  weg  gebaand; het  vuur  van  geweer  en  kanon  van  den  vijand  volgt  zich  meer  en meer  op,  VAN  DER  THYNEN,  de  onvermoeide  VAN DER  TUINEN,  wijst  ieder  zijne  plaats,  verlaat  de zijnen  om  den  majoor  WIJLER diens post  te toonen, bereikt  in  korte  oogenblikken  de  laatste  gracht, plaats  de  biesbruggen,  bevestigt  dezelve, geeft  hier raad,  spreekt  elders  den  soldaat  moed  in,  wijst  de zijnen  waar zij  gaan  moeten,  zegt hun  dat zij alleen aan  de  overzijde  van  het  ijs  veilig  zijn,  gaat  hun voor  in  de  faucebray,  vliegt  tegen  den  wal  op  en, te  midden  van  het  vijandelijk  schrootvuur,  terwijl de  kapitein-luitenant  van  den  generaal  RABENHAUPT  doodelijk  wordt  getroffen,  bereikt  hij  het  parapet,  van  daar  de  Staatschen  toeroepende: Op mannen de  vijand  is  geslagen."

Zoo  veel  wel ondersteunende  moed  deed  de Munsterschen terug deinzen; de  kapitein KOENDERS  deed  den  verschrikten  kommandant  DE MOOIJ  den  helden dood  sterven,  de  batterij  werd  genomen, de  staatsche  kapitien  BULOW  begaf  zich  naar  het  groote bolwerk  achter  het  kasteel,  de  Munsterschen  vloden, het  kommandantshuis  werd  bezet,  de  wacht  overrompeld,  het  kruidhuis  bewaakt;  -  ras  was  de aanval  algemeen.  Aan  verdedigen  viel  inderdaad  niet  te  denken  en  toen  VAN  DER  THYNEN  aan  twee jonge  tamboers,  die  op  den  molenwal  waren,  den last  gaf  den  prinsenmarsch  te slaan, ten einde daardoor de  bezetting  in  het  denkbeeld  te  brengen  dat  alles  genomen was,  gelukte ook  deze list  (16),  waarna de  kapitein  STEVEN  KLING door een  schoenmaker KOENRAAD  KORNELIJS  (  17)  de Friesche poort deed  openen  en  de  ruiterij  binnen  liet;  nu  mengden  de Trompetten hun Wilhelmus  van Nassauwen met  den  vrolijken  prinsenmarsch, en  nog  alleen Overijssel  vertoonde  dien  wanhopigen  strijd,  welke ras  tegen  de  zich  van  alle  kanten  vereenigende Staatschen  gevoerd  werd,  en  aldaar  en  later  op de markt,  nog  vrij  wat  bloed  deed  stroomen: doch vruchteloos - de  niet  uit  de  Benthemerpoort  gevlugte  Munsterschen  vulden  de  kerk, die  tot eene  voorloopige  gevangenis  was  ingerigt.  Binnen den  tijd  van  één  uur  was  de  vesting  over  en  het waagstuk  door Gods  sterke  hand  volbragt,  mogende het  niet  onopgemerkt  blijven, dat  vele  schijnbare  tegenspoeden  juist  tot  het  welgelukken  der onderneming  medewerkten; want  toen  de  Munsterschen  geene  Staatschen  in  den  nacht  zagen opdagen  sloegen  zij  het  verraad  van  de  overgeloopen  dragonders  in  den  wind  en  werden  in  den morgenstond  zorgeloos,  de  zware  mist  bedekte  de aanvallers  voor den  vijand;  het  geroep  van  werda enz.  op  den wal  belette  de  belegerden  het  omverhouwen  der  palissaden  te  hooren,  dewijl  men  zorg droeg  van  bij  iederen  kreet  des  vijnads, de  bijl in het  hout  te  laten  vallen;  de  ingevallen  dooi  bevorderde  het  beklimmen  der  wallen;  de  vlugt  der Munsterschen  eindelijk,  verspreidde  in  het  naburige graafschap  Bentheim  evenveel  schrik  als  verwarring en  joeg daardoor  een  aanrukkend  Munstersch  legerkorps  op  de  vlugt.

Slechts vijftig  of  zestig  der  onzen  waren  bij  dezen  gevaarvollen aanslag  gebleven.  Van de  Munsterschen daarentegen waren de Coevordsche bevelhebber, 5  voorname officieren  en  omstreeks  150 man  gevallen, hunne gevangenen bestonden uit den overste-wachtmeester  PLETTENBERG,  6  kapiteins,  2  luitenants,  15 vaandrigs, 3  paters  en  omstreeks  400 soldaten.  Daarenboven  viel een  welgevuld arsenaal, 1 standaard,  13  vaandels  en 1 keteltrom  in  onze handen.  Groot  was  de  neerslagtigheid bij  den  vijand:  de  schrik  drong  tot  in  Overijssel  en  bij  den bisschop  door,  die,  na  zijn  klein TROIJE  veloren  te hebben,  alras het vetlies van  andere sterkten  te gemoet  zag  en  dit  gedeelte  van ons land  als  vooreerst voor  hem  gesloten  kon  beschouwen; maar  wat ons  boven  alles  van  waarde  was,  de  hollandsche moed  begon  door  Coevordens  inneming  op  nieuw te herleven  en, wilde  men  de  eerste  tijding daarvan in  Amsterdam  en  's  Gravenhage  niet  gelooven, eerlang  werd daarover de  vreugde  in ons Iand  algemeen.

Op  eenen  algemeenen  dank- en  bededag  wierpen  alle  goede  Nederlanders  zich  neder  voor  dien  God, die  ons  dierbaar  vaderland,  als  de  nood  was  ten top  gestegen,  nog  altijd  gered,  nog  altijd  geholpen had;  Coevorden  strekte  daarvan  op  nieuw  ten  bewijze;  want  inderdaad  het  jaar  1672  was  een  jaar van  treffende  verliezen,  een  jaar  van  angst  en jaar van schrik, een jaar van bloedstorting en  wreedheid: maar deszelfs  einde  was  luisterrijk  en eervol,  het  sterke  Coevorden  was hernomen  en  legde  den  grond tot  dien  vrede,  welke  weldra  gesloten  werd.

Ons  blijft  nog  over om  kortelijk  te  gewagen  van de  belooningen, aan  de  aanleggers  en  uitvoerders van dit  feit  ten  deel  gevallen.

RABENHAUPT  werd  tot  drossaard  van Drenthe gouverneur van Coevoirden  brevorderd;  de  overste luitenant  EYBERGEN  werd kommandant  van  de  verting,  en  meester  VAN  DER  THYNEN  tot  sergeant-majoor  aangesteld; doch  deze  bediening  viel  hem te zwaar, waarom hem eene kompagnie te voet werd aangeboden.  Dan  ook  hiertoe  had  de  dappere  koster  of  liever zijne  vrouw  geene genegenheid en werd hij,  in  stede  van  kapitein,  met  de  kommiesplaats van  's  lands  magazijn  (18)  begunstigd, in  welke betrekking  hij  den  7  Maart  1673  voor  den  Raad  van  Staten  den  eed  aflegde.

Ook  de  stad  Groningen  en  de  Ommelanden  vereerden  onzen  vriend  met  eenen  gouden  penning, wegende  6½  lood,  waarop  aan  de  eene  zijde  was gegraveerd  het  wapen  van  Stad-en-Lande,  terwijl de  keerzijde  de  aangevallene  stad  Coevorden  vertoonde.

Eindelijk  om  liet  feit  te  vereeuwigen  bood  de Raad  van  Staten,  bij  eenen  vleijenden  brief,  aan den dapperen Schoolmeester -  Ingenieur,  op  den  17 Sept  1676 (19)  eene  verguld. zilveren bokaal  of  beker  aan,  waarop  aan de eene  zijde  het generaliteitswapen,  en  aan  den  anderen  kant  de  inneming  van  Coevorden  is  afgebeeld,  zoo  als  op  bijgaande  afteekening  zigtbaar  is  (20).

De  oorkonde  van  dien  tijd  hiervan  zwijgende, valt  het  moeijelijk  ,te  bepalen,  op  welk  een  wijze deze  beker  in  handen  van  het  gereformeerd  kerkgenootschap  te  Coevorden  gekomen  is;  misschien dat  VAN DER  THIJNEN,  die,  na  1673, lange  jaren burgemeester  en  ouderling  te  Coevorden is  geweest, den  beker  aan  gemeld  genootschap  geschonken  of  bij  testament  vermaakt  heeft.  Dan,  wat  hier  van zij,  de  kerk  van  Coevorden  is  in  het  bezit  van denzelve  en  beeft  gemeend  daaraan  geen  betere bestemming  te  kunnen  geven,  dan  door  denzelve  te bezigen  to,t eenen  beker  bij  het heilige  Avondmaal.

Coevorden ,

19 augustus 1836                                   A. v. H.

 

 

 

 (1)  Onze geschiedschrijver  WAGENAAR  in  zijn  14de deel, pag.  239  en  240,  van  de  inneming van Coevorden  in  1672  gewagende,  heeft   VAN DER THYNEN niet  eens  bij  name  genoemd; evenmin  wordt  er  in  den  Mercurius  van  1671,  bij VALCKENIER  en  anderen melding  van hem gemaakt.

 

(2)  BAREND VAN  GALEN.

 

(3)  Hoewel de C  zonder  de  H  vooraftegaan,  over  het  algemeen  in  onze  taal  door  de  K  is vervangen,  meent  men echter  bij eigennamen, zoo  als  Coevorden, de  oude  spelling met  eene  C  te  mogen  volgen.  Ook  op  den  wapenbrief  van den  hoogen raad van  adel  en  bij  het  provinciaal  bestuur,  wordt Coevorden  met  eene  C  gespeld,

 

(4)  Dit  huis  was  in  1592 de  eigendom  van  Jr.  JOHAN  VAN STEENWYCK  en  bij de  belegering  van Coevorden, de  residentie  van  prins  MAURITS;  tegenwoordig  behoort  hetzelve  aan Jr.  SANDBERC  VAN  ESSCHENBURG.

 

(5)  WAGENAAR  schat  de  bezetting  op  sechts 200 man. Zie bijvoegsels  en  aanm.  op  het 14  deel,  pag.  68.  Bij MEIJBR.

in  zijn  kort  verhaal  der  Ned.  geschiedenisen  I  S  deel , bl. 64, zoo medein het  toonee2 des  oorlog8 Van  L.  VAN DEN  Bóscn

en  elders,  wardt  de Groninger  bezetting  op  aooo men  voet-

volk,  150 studenten  en  = vaandels  hargera.

 

(8)  Daarmede  vermoedelijk  bedoelende  ALBBRTINA  AONES, dochter  van  FREDERIKA  HENDRIK,  toen  ter  tijd  voogdes

over haren  zoon,  HENDRIK  CASIHIR  I1  , Stadhouder  van

Friesland  en  Groningen.

 

(9)  Waarbij  zich  nog  eenige  studenten  en  andere  vrijwilli -

gers  voegden, Zie Ned. Geschied. van MLIJER,  de  dl.  pag.  63.

 

(10) In  het  Tooneen  des  oorlogs  van  VAN  DEN Bosch waarin  op  pag.  152  van het  derdedeel  van  dit  feit  een  breedvoerig  verslag  wordt  gegeven,  komt  voor,  dat  u de  overste EYBERGEN  te  Erm  in eenen  krijgsraad  de  ordere opende en voorlas,  gelijk  ze  hem  was gegeven"  (nagenoeg  met  de bovenstaande overeenkomstig).

  

(11) Zie  KOKS woordenboek ,  la.  C,  pag.  414.

 

(12)  In sommige  verhalen  wordt  abusivelijk  de 16  Dec. voor het  sluiten  der  poorten opgegeven.

 

13)  Deze  CLAAS  BUITER  was  vroeger  hoedenmaker  te Coevorden;  daarna  in dienst  onder de  Drentsche  kompagnie  van den  kapitein  HUTU  STRUUK  ,  is  hij  bij  het  overgaan van Coerorden  den 11 Julij  1672,  in  handen  der  Munsterschen gevallen  en  in garnizoen  gehouden  te  Zwolle,  van  waar  hij naar  Groningen  gedeserteerd  en  tot  deze  expeditie  van  VAN  DER  THYNEN  is,  zoowel  om  de  bieshruggen  te maken,  als om hier  en  daar  kondschap  intewinnen.  VAN  DER THYNEN  had  met  dezen  BUITER  niet veel  op,  omdat  hij  aan den  drank  verslaafd  was,  en  bovendien  aan  zijnen  haas  nog al  het  een  en  ander  vertelde,  hetwelk  niet  noodig  was.

Verder  klaagt  VAN  DER  THYNEN, dat  er op  de eerlijkheid van  BUITER  vrij  wat  was  af te dingen,  intusschen,  zijne  aangebragte hulp  ter  dezer  gelegenheid  is verre van onopgemerkt  want  nog  heden  ten  dage  bedient  het  hervormd kerkgenootschap  te  Coevorden zich  bij  het  avondmaal  van eenen  zilveren  beker,  waarop  aan  de  eene  zijde  het  wapen  van  Nederland  en  aan  de  andere  zijde  een wapen,  vertoonende een  hoed  met  drie sterren  en  het  omschrift:  NICO-LAO  BUITER,  ALIAS  GULDENHOEDT  in  gegraveerd;  op het  deksel  staan de woorden: Deus  et  fortuna  acquirunt  ornnia,  en onder  den  bodem  de namen  Jr.  HOPPERS  en  Jr.  FINCK  met  hunne  wapens,  benevens  het  woord  committeert;  wordende van dien  beker  verteld,  dat  dezelve  aan  CLAAS  BUITER geschonken  en  vervolgens  op  deze of  gene  wijze  aan  gemeld kerkgenootschap  gekomen  is.

 

(14)  Zoude  deze  wenk  van  VAN  DER  THYNEN  nog  in  dezen  tijd  niet  eenige  overweging  verdienen  en  tot  eene  nutte les kunnen  verstrekken ?

 

(15)  De  Heeren  OOSTKAMP,  ENGELBERTS  GERRITS  en anderen  volgen  den  ouden  stijl  en  noemen  den  20  Decemb. 1672,  misschien op  grond, dat  de Gregoriaansche  tijdrekening  eerst  in 1722  in  Drenthe  schijnt  te  zijn  ingevoerd.

 

16)  De  historieschrijvers  verhalen  het  geval  met  deze tamboers  bijna  alle  verschillend; sommige  spreken van  een tamboer.

 

(17)  De  schoenmaker  KORNELIJS  heeft,  om  de  poort  te openen,  eenen  hamer  bij  zijnen  broeder, die  een smid  was  en  dien  ten  gevolge  is  dien  smid  (volgens  de overlevering)  het  regt  verleend  om  otters  te  mogen  vangen, hetgeen hem  den  naam  op  den  hals  haalde  van  Ottersmid, zoo  als  nog heden  ten  dage de  smid , die  in  de  overgebleven smeder  inwoont,  onder het yolk  dien naam  voert,

 

(18) Op  een  traktement  van  f 800  's jaars.

 

(19)  Ingevolge  eene  door  den  heer  SCHELTEMA  medegedeelde, resolutie  van  de Raden van  Staat  van  den  16  Sept.

1676, waarbij  de  heeren  van  D'EESE en  EECK  worden  gecommitteerd, om  een  stuk  zilvers  te  doen maken  ter  warde

van  honderd gulden,  tot eene gedachtenis  voor  VAN  DER  THIJNEN  en zijne kinderen.

 

(20)  Het zal  den  lezer  wel  in  het  oog  vallen,  dat  de  aanval,  volgens  de  afteekening, op  vier  plaatsen  voorkomt  en

dit  het  geval  echter niet  geweest  is;  waarschijnlijk  stelt  het  landschapje  op  den  voorgrond  eene  der  drie afdeelingen voor,

zoo als die  tot  het  punt  van  aanval  oprukten,  zijnde  deze veronderstelling  des  te  meer  aannemende dat  het bastion

Utrecht, derwaarts  de manschappen  van  het  Iandschap  gaan geen aangevallen  punt is  geweest.

 

 

www.oud-schoonebeek.nl