1670 Mijndert van der Thijmen

Beroeping van Mijnderd van der Thijmen

Drentsche Volksamanak 1839.

 

Copia

Beroepinge van

Meynert Minnes van der Thynen,

Coster ende Schoelmeester alhier.

Wy Borgemeesteren, Schepenen ende Raedt der Stadt Covorden, doen kundt ende verclaeren kracht desen, dat wy met weten, ende communicatie des Eerw. Kerckenraedts alhijer beroepen hebben, ende alsnoch beroepen mitsdejen tot Coster, voorleser ende voorsanger, alsmede tot Schoelmeester van onse duytsche schoele, den Eers. Meynert Minnes van der Thynen, om onse jeugdt, conform Goodes H. woordt, ende onser kercken ordeninge, met allen vlyt ende naersticheit ‘t onderwysen, oock mede het luyden t' besorgen, ende specialick sulcks volgens usantie ende costume deser Stadt, des daegs drye reysen, als, des morgens tot vyf, des middaegs tot twalf, ende des avondts tot negen uijren, t'elckens omtrent een quartier uijers duirende, ende verders t’ doen, het geens itot desen dyenst behoren, ende, sulcks met alle diligentie ende vlyt selven t’ beschicken, daerentegens sich met geen occupatien ende gescheften t' bemoyen de welcke den dyenst van kerck, oft schole souden hinderlick, oft schaedelick sijn. (Wie zou, om dit verbod alleen, niet den goeden oude tijd terug wenschen? Want helaas!).

Voor welcken dyenst hij gemelt Meynert Minnes, nae dato deses jaerlicks, ende alle jaeren, geduirende syn ampt, uit stadtsmiddelen sal genieten vyf ende twintich Car. guld., ‘t stuk tot 20 st. bb. (d.i. Brabantsch) neffens een stuck hoylandt, genaemt d' kleyne Coppel, Vorders, van provincien Vryeslandt, ende Groningen t' saemen t' sestich Care guld. -' d' welcke op staet van Oorloge jaerlicks alsnoch ter tydt syn staande; so mede, van elck borgerkindt, wegen schoelgeIt twee Car. guld. jaerlicks, ende van elck soldatenkindt des weecks een bb. stuyver. Insgelyck, sal hy beroepene hebben t' gauderen ende genieten van het luijden over d' verstorvene over elck pause ses bb. stuyv., mitsgaeders alle accidentale ende toebehoerende profiten Qnde emolumenten, so van oudtshero tot desen dijenst syn gehoerende, ende alsnoch door onse bemiddelinge ende hulpe hijertoe kennen bevordert worden; alles tot revocatie, ende naedere provisie. In oirconde der waerheit, hebben wij Borg. ende Raedt wlgt. desen door onsen president doen teikenen, ende met ordinaris stadtssegel bevestigen.

Covorden den 29 Juny 1670.

(Onderstont)

Gerrydt Wildricks

            Logo                                                                              A. Engelinck

  1.  Secret.

 

www.oud-schoonebeek.nl