Burgraaf Rudolf van Koevorden

Uit de Drentse volksamanak 1837

RUDOLF Burggraaf van Koevorden

                                  DOOR

                              A,  BOOM,

Coevorden  was  in  der  waarheijdt  een Pijnbanck  der  Bisschoppen.                

J. PICARDT,  Autiguiteten.

 

Het  werd  voor  onderscheidene  Utrechtsche  bisschoppen  een  dure  balsem, waarmede  keizer  HENDRIK  II  't  verdriet  van  een  hunner  voorgangers ADELBOLD  wilde verzachten,  toen hij dezen in Louwmaand  1014,  voor  de  bloedige  nederlagen, die WILLEW III,  graaf  van Holland, hem in den krijg toebragt, het  toenmalig graafschap Drenthe,  met deszelfs  geregtigheden, ter  bestiering  opdroeg.

ADELBOLD  was  de  eerste  der  bisschoppen,  die  de geestelijken tabbaard voor het bloedige harnas verwisselde,  maar  misschien  ondervond  ook  geen  zijner  voorgangers  zoo  zeer  de  volle  kracht  van  de gulden les  van Bonefacius,  die,  op  het  voorbeeld van den grooten Verlosser  der  wereld  wijzende, zijnen vrienden aan den rand des grafs nog vermaande: om kwaad met  goed  te  vergelden.

Slechts  drie  jaren  regeerde  deze  bisschop  over Drenthe.  In Slagtmaand  van 1027  werd  hij  door den dood  uit  zfjne  gewigtigen  en  woelige  loopbaan weggenomen.

Keizer  HENDRIK  III,  ten  blijke  hoezeer  hij  in de  goede  meening  van  zijnen  vader  KOENRAAD II jegens  den Utrechtschen  bisschop  BERNULFUE , opvolger  van  ADELBOLD, deelde,  bevestigde  de  gift van Drenthe aan  liet  bisdom in 1040 nog nader, in welken  giftbrief tevens  Groningen  en het  Gooregt  onder  de  heerschappij  der  kerkvoogden  gebragt werden.

De  bisschoppen  werden dus  regenten  van  het graafschap Drenthe  en  van  Groningen,  en  niemand mogt  in  dat  gebied,  zonder  hunne  vergunning, eenige  magt  uitoefenen, maar  de wetten  des keizers waren  er  in  volle  kracht  en de  regenten dus daaraan  onderworpen.  De  bisschoppen  stelden nu stedehouders  te  Koevorden  en  Gronirigen  aan , die  in hunnen  naam  en  volgens  hunne  bevelen  regeerden; maar  de  Drenthen  waren  niet  zeer  gediend  met het Bisschoppelijk  gezag, en  ook  te  Groningen  vormde zich  al  spoedig  eene  magtige  partij, de  Gelkingen genaamdt  die  altijd  met  ‘s bisschops  slotvoogd overhoop  lagen  ook  nimmer  weer  het  wereldlijk  gezag van de Utrechtsche  herders  wilde  erkennen.

Het  was  een onverpoosde  krijg  tusschen  deze partijen; bloedige  gevechten  hadden er met afwisselenden kans  plaats, en de Gelkingen maankten meermalen hunnen stedenhouder zoo  bang, dat deze de persoonlijken hulp  des  bisschops  inriep.

Langer  dan  eene  eeuw  was  alzoo  het  land  aan de  schromelijkste  verwoestingen  ten  prooi.

De Drenthen  zaten  mede  niet  stil.  -  Met  weerzin  zagen  zij  zich  onder  het  bestuur  der  bisschoppen  gesteld,  en  volgden  derzelver  bevelen  niet,  dan met  veel  tegenstribbeling.  Zij  weden  hierin  door hunne  burggraven  of  kasteleins  gesterkt  want  deze  volgden  eene  geheel  andere  gedragslijn  dan  die van  Groningen.  De  laatsten  bleven,  in  weerwil van  den  allersterksten  tegenstand,  aan  hunnen leenheer  getrouw,  terwijl  de Koevordsche  slotvoogden  naar  het goedvinden  hunner  harten  regeerden, en  hunnen  heer  dienden  met  meerdere  of  mindere getrouwheid,  al  naar  hun  belang  zulks  medebragt.

Bij  deze  vijanden  voegden  zich  nog  de  Geldersche graven,  wier  regten  nu en  dan  mede  door  de  bisschoppen  verkort  werden,  en  men  kan  dus  gemakkelijk  nagaan,  dat  zoo  vele  weerspannige  onderdanen aan  onderscheidene  kerkvoogden veeltijds  slechts eene  schaduw  van  magt  overlieten,  en  de  erfelijke gift  van  Keizer  HENDRIK II  aan  de  opvolgers  van ADELBOLD  veel  en  hunnen  onderdanen  veel bloeds  kostte,

 

Ridder  FLORENS VAN  KOEVORDEN  was,  in  ’t laatst der  twaalfde  eeuw,  burggraaf  of  kastelein van  Koevorden, en  bisschop  BALDUINUS  of  BOUDEWIJN II regeerde  als  graaf  over  Drenthe  en  Groningen.

Onder  het  wijs  bestuur  van  dezen  kerkvoogd bloeide  de handel  algemeen,  en  vooral  had  er eene sterke  ruiling  plaats  tusschen  Groningen, Bentheim en  Munster.  Uit  de  eerste  stad  werd  veel  boter, kaas, stokvisch, traan en andere  waren  naar  de beide  andere  steden  gezonden  en  zij  ontving  daarvoor  hout,  rogge , wol,  grove  lakens,  bentheimsche  steenen  enz.  terug.

Deze  goederen 'werden  per  as  door  Koevorden vervoerd,  en  hoesten  aldaar zeker bepaalden tol betalen;  maar  FLORENS verhoogde  dien  eigendunkelijk, zoo  zelfs, dat  OTTO, graaf  van  Bentheim, hierover  aan  zijn  broeder  BALDUINUS  klaagde.

Er schijnt  bovendien  tusschen  FLORENS  en  OTTO eene  goede  verstandhouding  te  hebben  bestaan.

OTTO althans, die zeer heerschzuchtig  was, hunkerde  reeds  lang  naar  het  kasteleinschap  van  Koevorden.  Het gold  in die  tijden  vooral,  wat KASPER VAN  BAERLE  zong :

Hoe  kleijner  van  ghebiet, hoe hooger  van  bestaen !

Gelijk  als  van de  wint,  een vlam komt  voor  te slaen

Die  ujt  een  teere vonck,  allengskens  werd  gedreven,

soo lange zij spijs ontmoet, soo houtser  in  het  leven.

 

BALDUINUS  had  echter,  bij  de  bekende  vijandige  gezindheid  der  Drenthen  hemwaarts,  aan  de  begeerte  zijns  broeders niet wel durven voldoen; maar nu werden  de  grieven  tegen  FLORENS  te  groot.

Het  was  den  bisschop  bekend, dat  FLORENS in de twisten  tusschen  de  Groninger  partijen, steeds de zijde der Gelkingen hield, en een zesweeksch verblijf onder  de  Drenthen  in 1187,  (gedurende  hetwelk hij  met  grooten  stoet  dit  Graafschap  doortrok, en  hier  en  daar, 't zij goedschiks, 't zij half gedwongen, rijke  geschenken  ontving,  terwijl  hem binnen  Koevorden,  door  de Drenthen en Groninger meijers  en  andere  dienstbaren  eene  zekere  som  als dienstschuld  werd  toegeteld, zal hem niet geblinddoekt hebben, omtrent  de  vijandige  stemming  der gemoederen, die niet veel goeds voor zijne regering beloofde.

BALDUISUS  begon  daarom met  vermaningen.

Hij  verzocht  FLORENS  vriendelijk om de klagt zijns broeders OTTO weg tenemen en den tol te verminderen. FLORENS  weigerde  te  gehoorzamen.  BALDUISUS sprak  daarop  den  banvloek  over  den  weerspannige  uit.  FLORENS bekreunde  er zich  niet  om.

 

Dit eischte  voldoening.  BALDUINUS  verzamelde  zijne  benden,  en  bij gestaan  door  zijne  aanhangers  te Groningen  bemagtigde  hij  het  kasteel  te Koevorden, nam FLORENS en diens schoonbroeder FOLKERT, die het  slot  wakker  had  helpen  verdedigen,  benevens den  zoon  des  laatsten  gevangen,  deed  hen  afstand doen  van  de  regering,  zette  FOLKERT  op  het  kasteel  ter  Horst  in  bewaring  en  bekleedde  een  Hollandsch  ridder  POSTEKEIN  met  het  kasteleinschap van Koevorden, en het daarmede verbonden  regtsgebied  van  Drenthe.

POSTEKEIN,  die  anders  stad  en land  wijsselijk beheerde, was te zwak voor zulk eene  moeijelijke taak; hij  werd  eervol  ontslagen  en  nu  waagde  het  BALDUINUS,  om zijn broeder OTTO  met het  burggraafschap van  Koevorden  en  den  aankleve  van  dien  te  begiftigen.  Ter  kwader  uur was  dit  besluit  genomen !

OTTO  verliet  Bentheim  met  allen  spoed,  en  betrok met  zijn geheele  huisgezin  het  sterke  kasteel  te Koevorden,  dat  nu  reeds  zulk  eene  bloedige  vermaardheid  verkregen  had.  Ook zijn  geslacht  moest er  toe  bijdragen  om  die  vermaardheid  nog  grooter te  doen  worden.

 

FOLRERT  ontsnapte  weldra  uit  zijne  gevangenis. In  dezelve  was  hij  zoo  gelukkig  geweest de dochter eens  rijken ridders,  aldaar  ook  bewaard  wordende, in  vrijheid  te  stellen,  waardoor  er  eene  naauwe betrekking  tusschen  de  beide  lotgenooten  schijnt ontstaan  te  zijn, en door  toedoen  dezer  jonkvrouwe,  gevoegd  bij  de  hulp  zijner  vrienden,  gelukte het  hem  niet  alleen  den  kerker  te ontsnappen, maar door  vermogende  voorspraak,  kreeg  hij  zelfs  van BEALDUINUS  de vrijheid, om op zijn erfgoed in rust te  wonen, onder  voorwaarde,  zich  in  ’t  vervolg rustig  te  gedragen  en  niets  tegen  den  bisschop  te ondernemen.  Ook  FLORENS  bleef  in  't  volle  bezit zijner  goederen.

Spoedig  echter  werd  FOLKERT  ontrouw  aan  zijne belofte.

Door  een  rijk  huwelijk  - misschien  wel met  de jonkvrouwe,  waarmede hij eene wijle  tijds de gevangenis  deelde,  die  hij  redde  en  door  welke  hij  op zijne  beurt  gered  werd -  ontwaakte  de  zucht  naar onafhankelijkheid , naar  grootheid  en  veelligt  ook de  wraaklust  in  zijn  hart,  en  alles moedigde  hem aan om dezelve  te  voldoen.

De  Groninger  partij woede  nam  hand  over  hand toe;  de  Drenthen verbeidden  met  ongeduld  een aanvoerder  tegen  den  bisschop.  Voor  den  nieuwen kastelein  pleitte  al  zeer  weinig,  om  's  volks  genegenheid  te  winnen.  Hij  moest  althans  overwegende  deugden  bezitten,  om  de  Drenthen  te  doen vergeten,  dat  hij  broeder  van  den  weinig  beminden  Utrechtschen kerkvoogd  was;  en  hoe  zoude  hij dan  hopen  kunnen  den  kwaden  indruk  uit te wisschen,  welken zijne vurige begeerte,  om Koevordsch slotvoogd  te  worden,  op  het  geheele  volk  had  gemaakt?  -  vooral daar het ten  koste van FLORENS  was, dien  alle  Dien!hen  met  innige  trouw  aanhingen.

 

De  Gelkingen  hadden  op  nieuw  de  St.  Walburgskerk versterkt, terwijl  BALDUINUS zich dit godshuis  geheel  wilde  toeëigenen; volgens  hem mogt het alleen  voor  de  eeredienst  en  tot  bewaring  der  archieven  dienen.  Hierbij  kwam  nog  een  verschil over  de  erfopvolging  van  het  burggraafschap,  en dit  te  zamen  genomen,  deed  de  partijen  tot  het uiterste  geraken.  BERTHOLD  VAN  GRONINGEN  Was nauwelijks  door  den  bisschop  tot  burggraaf  benoemd,  of  dit  kostte  hem  het  leven.  Hij  werd vermoord.  NU  vereenigden  zich  de  Groningers, die  van  Peize  en  FOLKERT  van  Koevorden,  verwoesten  's  bisschops goederen  door  geheel  Drenthe, maakten zich  meester  van alle  zijne  inkomsten,  verdreven  OTTO  den  kastelein  en verbrandden zelfs  den voorburg van Koevorden.  Dit  vermogt de bisschoppelijke  waardigheid  niet  te  dulden.  BALDUINUS daagde  spoedig  met  eene legermagt op; zijn  broeder  OTTO  deed  aan  het  hoofd  zijner  benden,  naar den  kant  van  Steenwijk,  een  strooptogt  door Drenthe,  en  de bisschoppelijke  ruiter,  door kruiste  het platte land en  verwoestte  alles  te vuur en te zwaard, terwijl  BALDUINUS  op  Koevorden  aanrukte;  alzoo zoude  de  kastijding  nu  beter  doel  treffen.

 

OTTO, graaf  van  Gelder,  even  als  de  Gelkingen en  de  slotvoogd  van  Koevorden,  een  gevaarlijk vijand  van  den  bisschop  en  heimelijk  aanblazer van  alle deze  onlusten,  begaf  zich  nu  naar  Drenthe, en door zijne bemiddeling werd de verdere strijd

voor  een  oogenblik  gestaakt,  onder  voorwaarde van  de  zijde  des  bisschops,  dat  van  de Groningers vier  en  van de Drenthen  twaalf  gijzelaars  binnen Deventer  zouden  worden  bewaakt,  tot dat  de  bisschop,  door minnelijke  schikking,  eene  volkomene genoegdoening  voor  den  geleden hoon  zoude hebben erlangd.  De  gijzelaars  werden  uitgeleverd,  maar door  BALDUINUS  niet  naar  behooren  behandeld; hij  scheidde  ze van  elkander,  liet  hen met de  meeste  gestrengheid  bewaken  en geen  hunner  mogt,  behalve  de  gevorderde voldoening,  op ontslag  hopen, dan  tegen  betaling  van  een  aanzienlijk  losgeld.

Dit  zette  weer  kwaad  bloed;  de  graaf  van  Gelder  onttrok  zich  aan  alle  verdere  bemoeijing  der zaak,  en  veinsde  zich  zeer  beleedigd  door  de  eigendunkelijke  handelwijze  des  bisschops  opzigtens de  gijzelaars,  over  wier  lot  hij  als  bemiddelaar meende  te moeten  beschikken;  maar eigenlijk  nam de zaak  voor  hem  de  gunstigste  wending,  want  hij vond  er  de  zoo  zeer  door  hem  gezochte  redenen in,  om  eene  vijandelijke  houding  tegen  den  bisschop  aan  te  nemen.  FOLKERT,  vernomen  hebbende  dat  OTTO  niet  op  het  slot  te  Koevorden  tegenwoordig  was,  trok met  zijne  bende  in  allerijl  derwaarts,  bemagtigde  de  sterkte  met  weinig  moeite; en  Ottos  gemalin,  die  zich  met  hare  familie  zoo veel  genoegen  binnen  deze  muren  voorspeld  had, dezelve als gevangene,  beroofd  van  alle  hare juweelen  en  kostbaarheden.  Zij  ondervond hoe zelden  het  geluk  onder  hooge daken  zijne  woonplaats Biest,  en  hoe  verkieslijker  in  zulke  onrustige  tijden de  meest  afgelegene  oorden  zgn. “Hoe  veel  geluckigher",  zingt  VONDEL,

Hoe veel geluckigher  zijn  arme  en  slechte dorpen

En hutten  laegh gebouwt, min stormen onderworpen,

Dan eenigh heerenhuis, dat door 't geboomte steeckt  ,

En daar het  bulderen  des  tuints  zijn  kracht  op  breeckt.

 

Nu  kwam er een  lichtstraal  in  het  lot  der  zestien gijzelaars.  De  gemalin  des  graven  was  meer  dan losprijs  voor  de  ongelukkige  Drenthen  en  Groningers;  voor hunne  vrijheid  mogt  zij  naar  OTTO  wederkeeren.

Hiermede  echter  was  de  bisschop  niet  bevredigd, Zonder  dralen  trok  hij weder met  eene  aanzienlijke magt  tegen  FOLKERT op,  en  Koevorderi  werd  opnieuw belegerd.  Andermaal  stond  Drenthe aan brand en plundering  ten  doel,  tot  onberekenbare  schade der  landbewoners.  Koevorden  verduurde echter de eerste  hevige  aanvallen,  en  eer  zich  het  krijgsgeluk  voor  eene  der  partijen  bepaalde , werd  er door  tusschenkomst  van PHILIPS,  aartsbisschop van Keulen, en KOENRAAD, aartsbisschop  van  Mentz, weder  een  verdrag  gesloten,  waarbij  bepaald  werd, dat  RUDOLF,  (vermoedelijk  de  zoon  van  FOLKERT,) als  leenman  van  den  bisschop,  wettig  burggraaf van Koevorden  zoude  worden,  doch  daarvoor  aan  den bisschop 1000 , en  aan  den  graaf  van  Gelder  - zeker  voor  zijne  belangelooze  temoeging  100 mark  zilvers  moest  betalen.  Verder  zoude  RUDOLF al de  veroorzaakte  schade, zoo  op  veld  en  akker als  aan  de  gebouwen, herstellen.

Door  deze  schikking  moest  OTTO de  zoo  zeer door  hem  begeerde  slotvoogdij  van  Koevorden  verlaten; en dit hinderde  hem  geweldig.  Ook  BALDUINUS  was met weerzin tot  dat besluit overgegaan. Dit  sterkte  OTTO;  hij verzette zich  tegen het verdrag, en  wilde  nogmaals  eene krachtige  poging  beproeven, om  zich  eens en vooral in  zijn gezag  te bevestigen, maar het  was te laat!

Op  RUDOLF,  wiens  leven  en  bedrijven  wij  voor genomen  hebben  te  behandelen,  was met  het  burggraafschap  zijns  vaders,  misschien  ook wel  iets van diens  wrok tegen  Utrechts  kerkvoogd  overgegaan, en hoe  bij  zijn  vader in  persoonlijken moed  en koenheid  van  onderneming  evenaarde,  ja te  boven ging, zullen  wij,  na  deze  noodzakelijke  inleiding,  nu  nader  ontwikkelen,

 

ZOO  als  wij  zeiden  wilde  OTTO,  graaf  van  Bentheim,  nog  eens  den  kans  des oorlogs  beproeven.

Hij  vereenigde  zijne  magt  met  die  zijns  broeders en  weldra had  er  een  bedissend  treffen  plaats.  RUDOLF  behaalde  eene  volkomene overwinning en bragt  zijnen  vijanden  eene  gevoelige  nederlaag  toe, BALDUINUS  en  OTTO  hadden  naauwelijks  den  tijd om  er het  leven  aftebrengen.  Honderd  stichtsche ridders en vele gemeenen werden gevangen  genomen, en meer  dan  dertig  dooden  bleven  op  het  slagveld,   Met  zulk  een  gunstig  voorteeken aanvaardde RUDOLF zijne  regering.  Deze  eerste  veldslag  diende,  om den  goeden  dunk,  dien  men  van  hem  had  opgevat, te  bevestigen,  en  droeg  voorzeker veel  bij,  de  om gehechtheid,  welke de Drenthen altijd  aan  zijne  familie  hadden  betoond  ook  op  zijn  persoon  te  doen overgaan; deze  gelukkige  uitslag  versterkte  zijn voornemen,  om  zoo  onafhankelijk  mogelijk  te  blijven, maar  maakte  hem  misschien  ook  al  te  roekeloos, ja  welligt  was die  glorievolle  dag  de  eerste  oorzaak  van  den  geweldigen  dood, die hem zoo onverwacht  van het tooneel  der  wereld  afrukte.

Vol  woede  over  de  geledene  nederlaag,  viel  de Utrechtsche  bisschop met  het  overschot  zijner  benden  in  de  bezittingen  van  den  gelderschen  graaf.   Misschien  waren  hem  de  oogen  opengegaan  over diens  huichelachtige  handelwijze,  en  daarvoor moest de landman  het eerst  boeten.  Een  groot  gedeelte der Veluwe  werd  door  de  bisschoppelijken  verwoest.  OTTO, graaf  van  Gelder,  vernam  dien  vijandelijken  inval  al spoedig.  De  Drenthen  sprongen  hem dadelijk  bij, en  nu  zag  Overijssel  dezelfde  droefige tooneelen, als  waarvan  de  Veluwe  getuige  geweest was.  Ootmarsurn  werd  aan  de  vlammen  opgeofferd  en  Deventer  zelfs  elf  dagen  achtereen  hevig, doch  vruchteloos  bestormd.  Men  sloot  een  nieuw verdrag,  maar  beleefde  het  even  ontrouw als  vroeger.  De graaf  van  Gelder  hier  nu  liet  beleg op, en begaf  zich naar Drenthe en maakte zich  hier van alle  bisschoppelijke  inkomsten  meester,  Van  nu af  sloten  de  Drenthen  zich  naauw  aan  den  Gelderschen  landvoogd;  maar  ook  deze  vriendschap was  niet  van  den  echten  stempel,  zoo  als  wij  weldra  zullen  ontdekken.

Door  alle  deze  onheilen  kreeg  het  BALDUIXUS  te kwaad; zijne strijdkrachten  en  geldmiddelen  waren uitgeput en niets bood hem  eenige  hoop  op  uitkomst  aan.  Hij  verliet  daarom  den  bisschoppelijken  zetel  voor  een  poos, trok naar Mentz,  alwaar keizer  HENDRIK  VI  zich  te  dien  tijde  bevond  en somde  aan  hem  de  zware  grieven  op,  die  hij  tegen  de  Drenthen  en Groningers had.  HENDRIK  was verontwaardigd  over  zoo  veel  stoutheid,  en  dreigde 's  bisschops  onderdanen met  zijne hoogste  ongenade; maar  deze  waren  niet zoo  ligt  vervaard en bekreunden  zich  weinig  aan  die  stemme  uit  de  verte. Ondertusschen zoude BALDUINUS  geene  kwellingen  meer van  zijne  vijanden  ondervinden; de dood verloste hem spoediger van die woelgeesten, dan  keizer HENDRIK  met den  besten  wil  kon  gedaan  hebben.

Hij  stierf  te  Mentz  in  1196.

 

Duur  kwam  das,  zoo  als  wij  in  het  begin  van ons  verhaal  aanmerkten, de gift van ADELBOLD, dezen  bisschop  te  staan.  Wat  genen  het  leed  moest verzachten,  benam  dezen  alle  rust  en  genoegen,  en verkortte  zijne  levensdagen.

Maar  nog  droever  lot  was  OTTO II beschoren.  Omtrent  vijfentwintig  jaren  later  moest  deze  voor dat  geschenk  zijn  leven  ten  offer  brengen !

Na  den  dood  van  BALDUINIJS  genoot  Drenthe  en Groningen  een  weinig  ruste,  maar  de  geldersche en  Hollandsche  graven  en  de  bisschop  van  Utrecht, DERK  VAN  DER  ARE,  leefden  steeds  in  onmin.  De dertienjarige  regeling  van  dezen  kerkvoogd  was een  aanhoudende  krijg, met wisselend  geluk  gevoerd. Op den 25ste  van Wintermaand werd  DERK  tot  zijns vaderen  verzameld  en  de  achttienjarige  OTTO  VAN GELDER  volgde  hem  op.  Daar  echter  de  bisschoppelijke  waardigheid  eenen  dertigjarigen  leeftijd  vorderde,  verzocht  OTTO  aan  den  paus om hierin  eene uitzondering  te  mogen  maken,  en  toen  hij  daarop geen  antwoord  erlangde,  vertrok  hij  in  persoon naar Rome.  hij  mogt  zijn  doel  echter  niet  bereiken, maar  stierf  op  de  heenreis  in  1115.

 

Nu  werd OTTO  II,  door  toedoen  van  GERARD van  Gelder,  en  WILLEM, graaf  van  Holland, tot bisschop benoemd, en door  den aartsbisschop  van  Keulen te  Frankfort  ingewijd.  Niet  dadelijk  echter aanvaardde  hij  het  bewind.  De  kruistogten  naar  't Oosten,  waaraan  te dien  tijde  zoo velen  met dollen ijver deel  namen, werden ook door OTTO  bijgewoond, terwijl  het  bisschoppelijk  bewind  zoo  lang  aan  OTTOS  broeder,  HERTAN , graaf  van  der  Lippe,  werd toevertrouwd.  Zeker  schrijver  zegt  dienaangaande:  Of  hij namelijk  de  bisschop,  daardoor  wel aan  den  pligt  eens  goeden  kerkherders  voldaan heeft,  laat  ik  een  ander  beoordeelen;  dit  althans  is  zeker  dat  hij  die  zijne  schapen  zoo ligtvaardig,  alsof  het  een  spel  ware, heeft verlaten,  dezelve  door  een  regtvaardig  oordeel Gods,  in  wolven  veranderd  heeft  weder gevonden.

Hoe  dit  zij, de waardigheid,  die OTTO  op  zich genomen  had,  vereischte een  immer  waakzaam  oog en  geoefend  verstand  en  een  vasten  wil,  om  dit wereldlijk  gezag  op  den  duur  te  behouden,  't  welk  zijne  voorgangers  zich nu eenmaal  hadden  aangematigd. 

In 1222 keerde  OTTO  van  den  kruistogt terug,  en  zoo  hg  zijne  onderdanen  al  in  geene  wolven,  zoo  als  zij boven genoemd werden,  veranderd vond,  de  gedweeheid  en  zachtzinnigheid  der  schapen,  die  geen  der  vorige  kerkvoogden  aan  zijne kudde  konde  toekennen,  was  hun  in  ’t  af zijn  van dezen  herder  ook  niet  aangewaaid.  OTTO  geraakte weldra  in  oorlog  met  GERARD,  graaf  van  Gelder en  FLORIS,  graaf  van  Holland.  Ondersteund  door den  bisschop van  Munster  en  zijn broeder  HERMAN, kastijdde  OTTO  zijne  vijanden  gevoelig  voor  hunne ongehoorzaamheid,  en  dankte  na deze  regtsoefening  zijn  krijgsvolk  te  Deventer  af.

De  graaf  van  Gelder  verscheen  echter  spoedig weder  met  eene  krijgsmagt,  en  noodzaakte  OTTO, die  zijne  krijgsbenden  inmiddels  aan  de  schipbeek had  verzameld,  zich  in  Deventer  op te sluiten,  welke  stad  hij  daarna  belegerde;  maar  door  tusschen komst  van  een  pausselijken  gezant  kwam het tot  een verdrag.

Dit  gaf  eene  oogenblikkelijke  verademing;  maar ook  slechts  eene  oogenblikkelijke.  De  Groninger  beroeringen werden weder  levendig.  RUDOLF had, nu met meerdere,  dan  met  mindere  getrouwheid  zijne verpligtingen  jegens  den  bisschop  vervuld,  maar toch  altijd  de  partij  der  Gelkingen  gekozen,  terwijl EGBERT, kleinzoon  van  den  vorigen  burggraaf, steeds  aan  zijn leenheer  getrouw  bleef.  De  Gelkingen  hadden  tusschen  Eelde  en  Liezewerderwinkel en  kasteel  gebouwd, en  poogden  met  de  hulp  van RUDOLF, EGBERT te verdrijven.  Alle  rnoeite, welke OTTO  aanwendde  om  de  twistenden  te bevredigen, was  vruchteloos.

EGBERT  stichtte  nu  op  zijne  beurt  een  slot  te Glimmen,  een  gehucht  nabij  Noordlaren, hetwelk zijne  tegenpartij  sterk  tegen  den  zin  was.  RUDOLF  viel  dien  burg  aan,  nam  het  huisgezin van EGBERT gevangen  en  vernielde  de  sterkte  tot  op  den  grond.

EGBERT  ontsnapte  ter  naauwernood  en  vlugtte naar  de  Ommelanden,  zocht  en  kreeg  bij  zijne vrienden  door  geld  en  goede  woorden  onderstand, en berende  toen  Groningen,  alwaar  RUDOLF  geheel meester  was.  [)e  fortuin  was  hem  gunstig; RUDOLF  werd  hier niet  meer  tijd  gelaten  om  zijn  leven te  redden,  dan  hij zelf  aan  EGBERT  vergund  had; maar  niet  allen  waren  zoo  gelukkig.  Velen  raakten  gevangen,  maar  werden  tegen  elkander  uitgewisseld.  EGBERT, die  uit  naam  des  bisschops  zoo geijverd  had  tegen  de  versterking der  St.  Walburgskerk,  deed  nu  zelf  dit  gebouw  bevestigen,  zoo zeer  vreesde  hij  een  nieuwen  aanval.  Niet  te  vergeefs  was  deze  voorzorg: RUDOLF  met  zijne  Drenthen  vertoonde  zich  alweer  spoedig,  maar  EGBERT bood  dapperen  tegenweer  en  gaf  den Bisschop,  die RUDOLFS  woelingen  moede  was,  den  tijd  om  zijne krijgsknechten  te  verzamelen.

Vooraf  liet  OTTO  bijna  al  de  Sallandsche  ridders te  Ommen  verzamelen,  om  de  grenzen  van ’t  Stichit te  dekken  en  tevens  die  van  Koevorden  te  beletten,  om  versterking  naar  Groningen  te  zenden.

Deze  wijduitgestrekte  voorzorg  doet  ons  zien,  hoezeer men RUDOLFS  stoutheid  vreesde; en  toch  werd zij  doelloos.  RUDOLF  wendde  zijne magt met  ongeloofelijke  snelheid  naar  Ommen,  versloeg  de  edelen met hunne  benden,  en  plunderde  de  plaats  geheel uit.  Door  dezen  voorspoed  vermeerderde  zijne krijgsmagt buitengemeen,  en  vertoonde  hij  zich  weder  plotseling  voor  Groningen.  Hier  stuitte  hij echter  andermaal.  De bezetting  bood  hevigen  tegenweer.  OTTO geraakte  ondertusschen  deerlijk  in 't naauw,  daar  hij  zeer  wel  voorzag,  dat  zonder veelvermogende  hulp  de  onvervaarde  RUDOLF  niet ten  onder zoude  gebragt  kunnen worden.  Hij zocht hulp bij  den  aartsbisschop van  Keulen  en  den  bisschop  van  Munster,  bij  graaf  DIRK  VAN  KLEEF,

en  bij  andere  magtige  edelen,  en  zij  werd  hem  gereedelijk  geschonken,  GERARD  III, graaf  van  Gelder,  FLORIS  IV,  graaf  van  Holland , onlangs,  zoo als  wij  zagen,  zijne  vijanden  en  waarmede  hij naauwelijks  verzoend  was,  wilden  ook  het hunne bijdragen  om  OTTO  uit  zijn  droevigen  toestand  te redden;  de  eerste  daagde in  persoon  met  zijne hulp benden  op,  de  andere  zond  de  heeren  JAN  en HERBET VAN  ARKEL,  benevens  GYSBRECHT  VAN  AMSTEL.

De  dappere  ridders,  HERMAN  VAN  WOERDEN,  SIMON van  TEIJLINGEN, de  heeren  VAN  MOXTFOORT, VAN  VORCTEN, VAN  HERMEL, VAN  OOSTERWOLDE, VAN  BUCKHORST,  VAK  VOORST,  VAN HASSELT,  VAN STEENWIJK, VAN  YSSELMUIDEN,  VAN  KEPPEL,  VAN DALFSEN,  VAN  ENSCHEDE  en  meer  anderen,  alle leden  van  de  aanzienlijkste  geslachten van  dien tijd, vereenigden  daarenboven  hunne  onderhebbenden  te Ommen,  alwaar  de geheele  krijgsschaar door OTTO in  oogenscbouw  werd  genomen.

Zulk eene aanzienlijke  legermagt, aangevoerd door zoo  vele  in  het  veld  beproefde  ridders,  beloofde eene  glansrijke  overwinning.

Na  de  wapenschouw  trok  OTTO aan  het  hoofd der  uitgelezene  schaar  naar  Ane,  eene  buurtschap nabij  Gramsbergen, op  twee  uren  afstands van  Koevorden  aan  de  Vecht  gelegen.  De  aanzienlijke  leeftogt,  benevens  allerlei  krijgsbehoeften  werden  langs de  rivier  aangevoerd.

RUDOLF, den  storm  die  hem  bedreigde,  ziende naderen,  brak  met  den  meesten  spoed het  beleg van Groningen  op, gaf  in  Koevorden  de  noodige bevelen  en  legerde  zich  op  weinig  afstands  van  het  bisschoppelijk  heir.  De  Drentsche  vrouwen  zelfs,

wilden  in  deze  hagchelijke  oogenblikken  niet  in  de stad  blijven;  zij  begrepen  zeer  wel  dat  er een  strijd op leven en dood  zoude  worden  geleverd,  en  namen  dus  het  kloek  besluit  om  aan  de zijde  harer echtgenooten  voor  kroost  en  haardstee  te  overwinnen  of  te  sterven.

 

 

Zie  toe, ghij  terght  een  volck  in veenen en in moeren,

Als  vorschen  tot den hals gedoken,  en  gewoon

Te huppelen  op  't  land,  en over  groene  zod’n.

Het  gaat  dan onder en  dan boven  water heenen.

De grooten  werden  zoo  gebeten  van  de  kleênen.

De veltmuis tergt den leeuw van wraekzucht  raezend  dol

Zij  bij't  hem fel in 't  been,  en  sluipt weer  in haer  hol.

                                             Batavische  Broeders,

 

In  den  vroegen  morgen  van  den  1 Augustus  1227 werd  de  beslissende  slag  geleverd.

Eene moerassige  streek,  nog  heden de Bommeriete geheeten,  scheidde de beide legers: vruchteloos werd er  nog  over  eene  schikking  gehandeld;  het  zwaard moest  het  pleit  beslissen.

Even  voor  den  aanvang  des  gevechts sprak  OTTO plegtig  den banvloek  over  RUDOLF uit,  en verklaarde  hem  vervallen  van  zijne  waardigheid;  wendde zich vervolgens  tot  zijn  strijdlustig  leger,  deelde aflaten uit  en  herinnerde  de  dapperen  aan  de  groote belooning  die  hen  eenmaal  wachtte,  voor hunnen ijver  omtrent de  heilige  zaak  der godsdienst:  daarop deed  RUDOLF VAN GOOR,  die  den  standaard  van  St. Maarten droeg,  aan het  hoofd  der uitgelezene  ruiterij  den aanval.

RUDOLF week, maar dit  wijken  was  eene  list.  Onbekend met de  landstreek zonken de  ruiters door hunne  zware  wapenrustingen  met  hunne  paarden in het  moeras,  en  veroorzaakten  eene  algemeene verwarring  onder  het  voetvolk.

Nu  rukten  de  Drenthen  met hunnen dapperen  slotvoogd  en  van  hunne  heldhaftige  vrouwen  verzeld de  ontmoedigde  vijanden  aan; ligt  gewapend  en der  bruikbare  paden kundig,  maakten  zij eene vreeselijken slagting  onder  's bisschops  benden.  Eene  onverdragelijke  hitte,  bij  het  klimmen  van  den  dag, bragt  het  hare  toe,  om  die  nederlaag  volkomen  te maken;  velen  poogden  zich met  de  vlugt  te  redden, maar  bleven  in  den  drassigen  grond  vastzitten  en werden  daar  door  de  pijlen  en  lansen  der  Drenthen afgemaakt.

Onder  de  edelen,  die  in  dezen  bloedigen  strijd het  leven  lieten,  telde men's  bisschops  broeder DIRK, proost  van  Deventer  en  Oldenzaal,  die  aan  eene zware wonde  in het  hoofd  overleed,  den standaarddrager  RUDOLP  VAN GOOR,  JAN  VAN  ARKEL,  HERBERT,  zijn  neef,  BARENT  VAN  HORSTDIER,  de  beroemste  onder  de Duitsche  ridders,  enz.  Ook  OTTO vond  hier  een  droevigen  dood.  Met  zijn  paard  in het  moeras gezonken,  geraakte  hij  tusschen  de  strijdenden,  werd  in  de  hitte  des  gevechts  verdrongen en  vertrapt,  en  toen  door  de  Drenthen  zieltogende uit  het  slijk  getrokken.  Volgens  sommigen,  zoude hij  in  dien  deerniswaardigen  staat  nog  de  wreedste folteringen  hebben  moeten  verduren,  en  werd  hem de  bisschoppelijke  kroon  met  een  zwaard  van  het hoofd  geschoren,  daarna  de  hals  afgesneden  en het  lijk  versmadelijk  in  den  modder  geworpen.

Anderen  melden, dat  zulks  geschiedde  toen  hij reeds  dood  was,  en  indien  deze  ruwe  behandeling niet  ten  eenenmale  verdicht  is, zal  dit  ook  wel het  naaste  bij  de  waarheid  zijn.  Dat  het  echter op  RUDOLFS  last geschiedde,  is zeer onwaarschijnlijk.

Het  gelukte  daarna  aan  OTTOS  vrienden, zijn  lijk wedertevinden  en  het  met  grooten rouw  in  de domkerk  in  Utrecht  ter  aarde  te  brengen.  De  graaf van Gelder en GYSBECHT  VAN AMSTEL immers,  werden door de Drenthen, met veel moeite,  levend uit het moeras  gehaald,  en waarom  zoude men  dan  OTTOS dood  gewild  hebben?  Neen,  wij gelooven,  dat RUDOLF  om  staatkundige  redenen  OTTO  liever  levend binnen  Koevorden  zoude  gebragt  hebben,  en  ook hiervoor  pleit  het  gewaagd  en  voor  hem  zoo  noodlottig  bezoek,  't  welk  hij  later  bij  diens opvolger en wreker  op het  kasteel  te  Hardenbergh  aflegde.  Zoude  hij,  bij  al  de  stoutheid  hem  eigen,  dit  hebben durven  bestaan,  als  bij  niet  meende,  dat  men OTTOS  verschrikkelijken  dood  geenzins  op  zijne  rekening  stelde ?

 

Met  den  besten  wil  is  het  RUDOLF, naar  alle vermoeden,  niet  mogelijk  geweest  OTTOS  leven  te doen  eerbiedigen.  De  woede  der  Drenthen  kende  misschien  geene  grenzen,  en  hoe  luttel  vermogt vooral  in  die  tijden  en  in  zulke  oogenblikken  de stem  des  veldheers !

Hoe  dit  zij,  OTTOS  uiteinde  was  treurig.  De man,  die  in  zijn  rusteloos  leven  aan  zoo  vele oogenschijnlijk  grootere  gevaren  gelukkig  ontworsteld was,  moest  in  den  strijd  tegen  een  zijner  onderdanen  het  onderspit  delven,  in  een  moeras  zinken en  een  smadelijken  dood  sterven.  Ja,  wij  herhalen het,  droevig  kwam  BALVUINUS  de  gift  van Groningen  en  Drenthe  te  staan;  het  verdriet  ondermijnde zijn  leven, maar  OTTOS dood  was  duurder  prijs.

Te  regt  noemde  zeker  oud schrijver  de plaats,  waar hij  den geest  gaf,  een  Droevendoal.

Omstreeks  vijf honderd  bisschoppelijken, waalbij meer  dan  vijftig  edelen,  lieten  in  dezen  strijd  het leven,  en  onder  de gevangenen  telde  men  de  heeren GERARD  VAN  GELDER  en GIJBRECHT VAN  AUSTEL.

De  voorraadschepen,  die  op  de  Vecht  lagen,  benevens  een  aanzienlijke  buit  vielen  in  RUDOLFS handen.  Het  was  voorzeker  voor  de  Drenthen  een blijde  dag,  toen  de  heldhaftige  burggraaf  aan  het hoofd  zijner dapperen  Koevorden  binnentrok.  Talrijke  gevangenen  van  allerlei  rang  en  staat,  met de  heeren  GERARD  VAN  GELDER  en  GYSBRECHT  VAN AMSTEL  aan  bun  hooft,  openden  den  trein,  en gewis was  de  standaard van St. Maarten bij dien  optogt ontrold,  wiens  edele  drager het leven  had  verloren.

De  ouden  van  dagen kwamen met  de  kinderen  den zegepralenden  stoet  tegen, en  het  wederzien  na zulk  een  kort,  doch  uiterst  bang oogenblik  was  gewis hartelijk.

De  beide  hooge  gevangenen  werden  naar  het  kasteel,  in  en  om  welks  muren  zoo  veel  merkwaardigs  voorviel,  gebragt  en  aldaar  bewaakt; doch RUDOLF  ontsloeg  hen  weldra  op  hun  woord  van eer,  ten  einde  zij  tegenwoordig  konden  zijn  bij  het benoemen  van  een  nieuwen  bisschop.

WLLLEBRANDUS, bisschop  van  Paderborn,  een dapper  krijgsman,  werd  nu  met  gemeen  overleg op den  Utrechtschen  zetel  geplaats.  GYSBRECHT VAN  AMSTEL  en GERARD  VAN  GELDER  lieten  zich  op matrassen  in  de  vergadering,  tot  die  verkiezing zaamgekomen,  dragen,  zoo  zeer  leden  zij  nog  aan de  wonden,  hun  in  den  slag  bij  Ane  toegebragt.

WILLEBRANDUS  bevond  zich  tijdens  zijne  benoeming in  Italie,  werwaarts  dadelijk  eenige  edelen  uit  het midden  der  vergadering  werden  afgevaardigd,  om hem  daarvan  te  verwittigen  en  de  pausselijke goedkeuring  over  die  benoeming  te  vragen,

Alles  ging  naar  wensch.  WILLEBRANDUS nam spoedig  bezit  van  zijnen  zetel  en  beraamde  aanstonds  middelen,  om  OTTOS  dood  op  eene  voorbeeldige  wijze  te wreken.  De  paus  bad  hem  veroorloofcl,  om  ieges  RUDOLF  en  de  Drenthen,  als schenders  van  de  godsdienst  en  verachters  van derzelver  bedienaars,  een  kruistogt  te  prediken,  en hierdoor  vermeerderde  het  aantal  van  ’s  bisschops benden  verbazend.  Vervolgens  ontsloeg  hij  de heeren  VAN  GELDER  en  AMSTEL,  die  in  een  vergadering  van  '1  kapittel  weenend  om  hulpe  vroegen, van  hunnen  eed,  verklarende,  dat deze  niet  verbindend  was  jegens  een  weerspannige,  die  zich verzette  tegen  zijnen  wettigen  leenheer.

RUDOLF werd  echter  door  dit  alles  in  't  minst niet  vervaard.  Integendeel, hij  had  al weder  eens poging  gewaagd  om  den  burggraaf  van  Groningen te  verdrijven; maar  EGBERTS  krijgsvolk  was  door WILLEBRANDUS  met  veertig  ridders  versterkt,  en hield  zich  niet  alleen staande,  maar  nam  ook  vele Gelkingen  in  zijne sterkte  te  Peize  gevangen  en deed  ze  in  de  St. Walbugskerk  opsluiten,  Eene afdeeling  Drenthen  deet  daarna  een  inval  in Overijssel,  maar  ook  tot  heur  verderf:  allen  werden gevangen  genomen,  en  ofschoon  aanzienlijke  losprijzen  biedende,  als  roovers  op  het  rad  gelegd.

De  bisschop  zond  vervolgens  nieuwe  versterking naar  Groningen,  waarop  een  gevecht met  de Drenthen  volgde  in  de  nabijheid  van  Backeveen,  in hetwelk  deze  nu  de bovenhand  hielden.

Daarop wilde WILLEBRANDUS  in persoon den vijand bevechten;  van  alle  kanten  daagden  er  hulpbenden ten  zijnen behoeve op,  welke  in zes  afdeelingen naar Koevorden  optrokken.  Hij  zelf  was  met  eene  aanzienlijke  magt  te  Hasselt  en  begaf  zich  met  dezelve naar  Ommen.

RUDOLF  en  zijne  Drenthen,  die  hem  zoo  innig aanhingen  en  trouwe  gezworen  hadden, streden eerst  dapper,  maar  de  overmagt  was  nu  te  groot.  Er werd  eene  overeenkomst  getroffen,  waarbij  bepaald  werd,  dat  RUDOLF,  behalve  den  afstand  van het  kasteleinschap  van  Koevorden  en  't  gebied  van Drenthe,  veertig  gijzelaars  te  Vollenhove  zoude zenden, als  pandslieden  voor  eene  schadeloosstelling  van  3000 keulsche  marken  voor  den  bisschop en  40  voor  de  raden;  voorts  in  het  volgende  jaar 100  krijgslieden  in  Lijfland  te  leveren  en  te  onderhouden,  om  in  den  oorlog  tegen  de  Heidenen te dienen,  en ten  zoenoffer  voor  de  zielen  der gesneuvelden  te Ane,  een  klooster  van 20  prebenden te  stichten.  Het  kasteel  te  Laar  werd  mede  aan den  bisschop  overgeleverd  en  dadelijk  verwoest.

RUDOLF  alzoo  van  de  regering  ontzet,  mogt met  zijne  broeders  op  het  land  en  waar  het  hem Luste,  eene  verblijfplaats  kiezen;  de dappere EIJLARD VAN  BENTHEIM  werd  tot  leenman  des  bisschops  aangesteld  en  Koevorden en  Drenthe  in  het  sticht ingelijfd,  nadat  dezeelver  bewoners  vooraf  vergiffenis was  geschonken.

WILLEBRAND  dankte  nu  te  Groningen, alwaar hij  bij  zijnen  trouwen  burggraaf  acht  dagen  vertoefd en  verschillende  zaken  geregeld  had,  zijne  benden af  en  vertrok  weder  naar Utrecht.

RUDOLFS  rustelooze  ziel  kan  echter  niet  lang  in dien  staat  van  ballitigschap  verduren.  De  Drenthen waren  hem  nog  altijd  van  ganscher  harte  toegedaan; bij  behoefde  zich  slechts  te  vertoonen  en zouden  als een  man  opstaan,  om  hem  weder in 't  bezit  van  Koevorden  te  stellen.  Hij  deed het,  en  in  Oogstmaand  van  1229  viel  het  kasteel  bij  verrassing,  en  zoo  men  wil  door verstandhouding  met  de  bezetting,  in  zijne  handen.  WILLEBRAND schoot  andermaal  het  harnas  aan,  maar  ook in  Drenthe  wapende  zich  elk  ten  strijde.  Door tusschenkomst  echter  van  eenige  friesche  abten, werd  er weder een  bestand  getroffen.  De  Drenthen moesten  op  nieuw  twaalf  gijzelaars  en  alle  hunne goederen,  ter  waarde  van  1008  marken geven, met  de  voorwaarde,  telkens  150  man  tot  hulp des  Bisschops  te  leveren,  bij  gebreke  waarvan  zij alle  voorregten, welke  zij  thans  bezaten,  zouden

 

Daarentegen werd  RUDOLF  door  den bisschop  in  het  gebied  over  Drenthe  en  het  kasteleinschap  van  Koevorden  bevestigd,  onder  al  die voorregten, welke  daaraan  bij  het  leven  van  DERK VAN  DER  ARE verknocht  waren,  tegen  eene  schadeloosstelling  van  1060 marken,  in  twee  termijnen  te betalen.

Al weder  onderging  dit  verband  het  lot  van  zoo vele  vroegere.  Nog  in  hetzelfde  jaar  (1229)  onttrokken  RUDOLF  en de  Drenthen  zich  aan  de  naleving  van  hetzelve  en  roofden  de  bisschoppelijke bezittingen.

Door  zoo  veel  tegenstand  op  het  hoogste  verbitterd,  verzamelde  WILLEBRANDUS  zijne  strijdbenen weder,  en daar een  strenge  winter  zijn  plan  begunstigde,  trok  hij  met  dezelven  over  het  ijs  naar Koevorden,  Alles  was  tot den  storm  gereed,  toen een  onverwachte  dooi  ook  nu  weder  den  strijd onbeslist  liet.  In  de  grootste  verwarring  vlugtten de  bisschoppelijken,  terwijl  RUDOLF  , die  nimmer draalde  als  zich  een  goede  kans  aanbood, de poorten  opende  en  met  zijne  getrouwen  de  vlugtenden vervolgde,  waarvan  er  vele  verdronken.  Bijna de geheele  krijgsvoorraad  van  WILLEBRANDUS  viel  in 's  burggraafs  handen,  terwijl  het  overschot van  zijn verslagen  leger  naar  den IJssel  terugtrok.

In  1230 werd  de  strijd  hervat.  Over  liet  algemeen  echter  was  de  Iust  om  tegen  de  Drenthen op te trekken  aanmerkelijk  verflaauwd.  De ondervinding  had  geleerd,  hoezeer  RUDOLF  te  vreezen  en hoe  nutteloos  zoo  veel  bloed  gestort  was,  om  den vrede  tusschen  den  kastelein  en  zijn  leenheer  te bewaren.  WILLEBRANDUS  trok  daarop  in  persoon naar  Friesland,  om  door  aflaatprediking  zijne  benden  te  vermeerderen,  en  waren  de  Stichtschen een weinig  doof  voor  zijne  roepstem,  hier  ging  het  beter.  Ook  in  de  naburige  landen  werd  de  kruistogt  tegen  Koevorden  met  goed  gevolg  aanbevolen.

 

Alle  deze  hulpbenden  verzamelden  zich  om  het kasteel  te  Hardenbergh, hetwelk  door den  bisschop aanmerkelijk  versterkt  was.

Nu  begon  RUDOLFS  moed  te  wankelen.  De  kans was  te  gevaarlijk.  Hij  verzocht  en  hem  werd  toegestaan  een  wapenstilstand  van  vijftien  dagen.  Na velerlei  beraadslaging  met  zijn  trouwen  vriend, HENDRIK  VAN  GRAVESTORP,  over  den  gevaarlijken toestand  waarin  de  sterkte  zich  bevond,  besloot RUDOLF  zich  met  dezen  raadsman  en  diens  vader MENSO, benevens  een  klein  gevolg,  naar  het  kasteel  te  Hardenbergh  te  begeven,  zijne  onderwerping personlijk  aantebieden  en de  vriendschap  des  bisschops  te  verzoeken.  Ongelukkig  besluit ! Naauwelijks  waren  zij  op  het  kasteel  aangekomen  of  des bisschops  krijgsknechten  bragten  hen  allen  verradelijk  om 't  leven.  RUDOLF  en  HENDRIK  werden  geradbraakt,  en  MENSO,  hoewel  hij  reeds  onder  de mishandelingen,  hem  aangedaan,  bezweken  was, bij zijn  zoon  en  diens  ongelukkigen  vriend  op  't rad gelegd.

Op welke  wijze  dit  bezoek  zich  in  de  bijzonderheden  heeft  toegedragen, is  niet  juist  bekend.

 

PICARDT,  die  met  groote  ingenomenheid  en  op  luimigen  trant  RUDOLFS  leven  beschrijft,  geeft  zelfs deze  woorden  op,  die  den  bisschop  tot  zijn  onrustigen  slotvoogd  zoude  gesproken  hebben: Hoe bistu  so  stout  en  vermeten,  dat  du  dij  niet  en onsiest  te  komen  onder  de  oogen  van  dijnen Heer en  Bisschop,  dien  du  suleken  schade,  schande en  spijt  hebst  aangedaan ?

RUDOLF,  zijn  toestand  beseffende,  vond niet  raadzaam  hierop  te  antwoorden,  en  werd  daarop  (weder  volgens  PICARDT)  uit  de  kamer  des  bisschop gesleept,  aan de  woede  zijner  vijanden  prijs  gegeven  en  jammerlijk  vermoord.  Anderen  zeggen, dat  de  bisschop  hem  ernstig  zijne  stoute  onbezonnenheid  deed  opmerken  en  hem  onder  het  oog bragt,  hoe  gewaagd  het  was,  zonder  eenig  vrijgeleide  voor  zijn vertoornden  leenheer  te  verschijnen; doch  in weerwil  van  dit alles,  zonde  hij  hem  gelast hebben  henen  te gaan.  Hiertegen echter  kanten  zich al zijne krijgsbevelhebbers,  benevens de  gemeente van Hardenbergh,  en WILLEBRANDUS  zoude  genoodzaakt  zijn geweest  den  boeteling  in hechtenis  te  nemen.

Men  eischte  zijn  leven,  brak  zelfs  den  muur  zijner gevangenkamer open  en  maakte  zich  van  hem  meester.  De  bisschop hierover  verontwaardigd,  dreigde  de  bevelhebbers  met  zijne  ongenade  en  vertrok in  der  ijl naar  Utrecht,  om RUDOLFLS  leven  van 't  kapittel  te  erlangen.  Vergeefs; de  geestelijke heeren  vonden  het  geraden,  om  zich  nu  voor  goed van  den  koenen  slotvoogd  te  ontdoen  en  veroordeelden  hem  om  geradbraakt  te  worden,  welk vonnis  op  den  25sten  van  Hooimaand  1230  zoude  zijn

 

PICARDT noemt  hen,  die  alzoo  voor de  eer  des  bisschops  ijverden,  pluijnstrijkers, die de  schande  van  dit  feit  wilden  bedekken  en  de Drenthen, welke  zich  RUDOLES  dood  sterk  aantrokken,  zochten  te  paaijen.  Dit  is  zeker,  dat  er  eene  algemeene  ontevredenheid  heerschte  over  RUDOLF  en  diens  vrienden  treurig  uiteinde.  Men  had den dapperen edelman, die gedurende  een  gesloten stilstand,  persoonlijk  en  van slechts  eenige  vrienden verzeld,  zijne  geheele  onderwerping  binnen  de muren  zijns  leenheers  kwam  aanbieden,  en  daardoor  bewees,  hoe  groot  vertrouwen  hij  in  diens regtvaardigheid  en goedertierenheid  stelde,  een  beter  lot  gegund,  en  deze  ontevredenheid  kreeg  inderdaad zulk  een  dreigend  aanzien,  dat de  bisschop het  raadzaam  keurde,  openlijk  te  verklaren,  geen bevel  tot  RUDOLFS  dood  gegeven,  ja  zelfs  geene voorkennis  van  een  toeleg  op  zijn  leven  gehad  te hebben.

 

Dit  zoo  zijnde,  dan  ziet  men  hieruit  klaarblijkelijk,  dat  de  krijgstucht  onder  's  bisschops  krijgsknechten  vooral  niet  beter  dan  vroeger  in  RUDOLFS leger  geweest  is.  OTTO,  indien  hij  niet  reeds  gestorven  was,  werd  zieltogende  uit  een  moeras  getrokken  en  in  de  hitte  des  gevechts  tusschen  zoo vele  honderde  strijders, misschien  verre  uit  het gezigt  des  veldheers,  afgemaakt;  maar RUDOLF  werd hier,  binnen  de muren  des bisschops  uit  eigene  beweging  gekomen  om  zich  te onderwerpen  en gedurende  een  bestand,  vermoord. 

Oneindig  veel  moeite  en  verdriet  had  de  slotvoogd  aan  de  Utrechtsche  bisschoppen  berokkend; maar  het  is  toch  zeer  onwaarschijnlijk,  dat  er  nimmer eenige redenen  tot  billijking  van  zijn gedrag  zoden  geweest  zijn.  Waarom  handhaafde

OTTO het  verdrag  niet,  waarbij  FOLKERT  afstand van de regering  moest  doen en RUDOF tot burggraaf  verheven werd ?  Door  deze  waardigheid alzoo  van  vader  op  zoon  te  doen  overgaan,  zoude de  kwade  indruk,  dien  soortgelijke  maatregelen  altijd  na  zich  slepen,  ten  deele  zoo  niet  geheel  zijn weggenomen.  En  waarom  dit  verdrag  verbroken, ten  gevalle  van  zijns  broeders heerschzucht ?  Drenthe was  tegen  den  wil  van  deszelfs  bewoners  door het  magtwoord eens duitschen keizers,  aan ADELBOLD geschonken ; OTTO  ging  in  navolging  nog  verder, en wilde  het  graafschap  van  een  opperhoofd  berooven, hetwelk  door  een  verdrag daartoe  benoemd  was  en ook  de  meeste  aanspraak  daarop  had,

Aan  OTTOS zijde  was  dus  de  eerste  aanleiding tot  zoo  veel  weilerzijdschen  strijd;  maar  RUDOLF is  echter  ook  niet  geheel  vrijtepleiten.  Bij  al  de onrust,  welke  die  tijden  kenmerkte,  zullen  de  Utrechtsche  bisschoppen  zijne  magt  niet  te  zeer  beperkt  hebben,  al  hadden  zij  zulks  ook  gewild,  en RUDOLF  zal  in  zucht  naar  grootheid  en  volstrekte onafhankelijkheid,  wel  met  de  meeste  edelen  van dien  tijd  op  ééne lijn  mogen  geplaatst  worden.  Voor het  overige  was  hij  een  goed  landvoogd,  die  het gansche  vertrouwen  zijner  onderdanen  bezat,  die in  de  grootste  gevaren  op hunnen  moed  en  trouw durfde  rekenen  en  daarmede  ook  het  beste  voordeel  wist  te doen.  Bij onverschrokken  moed  paarde hij  snelheid  van  uitvoering,  en  zijn  geoefend  oog verijdelde  dikwerf  de  bestberekende  plannen  zijner vijanden,  of  deed  hem  derzelver  dwalingen  tot  zijn eigen  voordeel  benuttigen.  Door  den  onophoudelijken  strijd,  welken  hij  voerde, nam  zijn  karakter eene  zekere  ongevoeligheid  aan;  die  hem  anders  niet  aangeboren  was, en  zijn  droevige  dood bewijst  onwedersprekelijk,  hoe waar  en  treffend  ANTONIDES VAN  DER  GOES  zingt :

ìïoe kruipt  de wreetheit  in de  harten  ,

Daer  hovaerdtj  getoesterf  wort?

O, moedersmart  van alle  smarten,

Wat  hebt  gij meenig  neergestort.

Daer  kroonzucht wort  in  't hart  gelaten.

Krijgt  eer  en deugd een wisse krak.

Waarop  is toch  een  mensch verwaten ?

Hij is  een  huis vol ongemak,

Een licht  in d'  open  lucht  te branden,

Een  bal,  gesteld  in  's  noodlots  handen.

 

www.oud-schoonebeek.nl