1941 Nederland zal herrijzen

31 AUGUSTUS 1941

 

 

Op den 61sten verjaardag van Hare Majesteit Koningin Wi!helmina der Nederlanden past ons een eerbiedige gelukwensch tot Uw nobele Vorstin, die met ongeschokte geestkracht en vertrouwen U vóór blijft gaan in den strijd voor de herwinning der vrijheid en onafhankelijkheid der Nederlanden.

Wij zijn dankbaar, dat wij in staat zijn, U deze afbeelding van H.M. Koningin Wilhelmina te doen toekomen, als een teeken van Hulde aan Haar hoogen moed en aan Uw onverbrekelijke aanhankelijkheid aan Koningin en Vaderland en aan Uw grootschen geest van verzet tegen den vijand en de offers die Gij brengt voor de vrijmaking van het Nederlandsche volk.

De afbeelding van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina is gemaakt naar een lithografie en is het eenige authc portret, dat de Koningin welwillend heeft toegestaan.  Zich te laten maken, sinds Zij Haar land verliet, geteekend door den Nederlandschen schilder Cor  wiens werk wij in het bijzonder waardeeren omdat hij geslaagd is H.M. de Koningin uit te beelden in al Haar

Majesteit en in Haar eenvoud tevens.

Er ligt een trek van weemoed in over het lijden van het Nederlandsche volk, doch het sterkt evenzeer In de opdracht ging van de onverzettelijke wilskracht van H.M. de Koningin in de uitvoering van Haar groote taak, om, met, hulp, het onrecht, dat het Nederlandsche volk is aangedaan te niet te doen en Nederland te bevrijden van de overweldiger. .

 

Nederland zal herrijzen

 

www.oud-schoonebeek.nl