1929 Raad Schoonebeek

AUGUSTUS 1929

SCHOONEBEEK

OvergepIaatst. De heer v. d. Vijver, wachtmeester der Kon. Marechaussee alhier is overgeplaatst naar Nieuwe Schans.

In verband met den ombouw van den weg Oud-Schoonebeek naar Coevorden is men thans begonnen in de kom van het dorp de straat op te breken. Waar de autobus hier niet meer passeeren kan, wordt thans als, volgt gereden: Nieuw-Schoonebeek-Amsterdamscheveld-Nieuw-Amsterdam-Dalen-Coevorden.

 

Weg Schoonebeek.

De heer Belt, secretaris, deelt mede, dat hij van verschillende zijden klachten vernam over den weg en dat hij daarop aan den heer Francke, opzichter van de Heide Maatschappij, schriftelijk vroeg of dat niet anders kon.

Deze zond in antwoord daarop een afschrift van een besluit van Ged. Staten waarbij deze vergunning hebben gegeven tot stremming van 't verkeer tot 1 December en dat door borden wordt aangegeven de richting, waarlangs het verkeer wordt geleid. Hij maakt spoed, het werk binnen genoemden tijd klaar te krijgen. De heer Belt is zelf eens gaan zien naar den weg. Volgens het. gevoelen van de boeren hebben de stratemakers nog wel twee jaar werk. Het lijkt wel of ze half gek zijn. De modder uit de slooten wordt over den weg gespreid; hij meende, dat het wit zand moest zijn. De menschen zijn ontevreden.

De Heer A.Frank, die veel langs den Schoonebeker weg reist merkt op dat de arbeiders een te lang eind steen er uit gooien, zoodat de straatmakers niet zo vlug kunnen meekomen.

De heer Belt antwoordt, dat het de bedoeling is, dat de weg er uit is tegen dat de arbeiders weg gaan voor de aardappelcampagne. Dan kunnen de straatmakers doorwerken. De heer Van der Vegt merkt op, dat het leelijke kromme steenen zijn, die er gebruikt worden. Hij weet nog niet' of dat finantieël wel voordeelig is. Van deskundige zijde is hem gezegd, dat die op den duur veel meerkosten dan vlakke steen:

De heer Trip is het eens over de kromme steenen. Het is ergerlijk, dat men vlakke stenen vraagt en dan kromme neemt. De aanvraag was niet reeël, Hij kan niet goedkeuren, de eigenardige wijze, waarop door de Heide My. is gehandeld.

De;heer Van ,per Vegt stelt voor in een motie van afkeuring uit te spreken, dat er niet goed gehandeld is. De Voorzitter verzoekt de heer van der Vegt dat voorstel terug te lemen. Het zou gaan tegen twee gemeentebesturen en hij vindt de meeste leden niet voldoende deskundig, om de zaak te beoordeelen.

De heer G. Wierenga gelooft, dat de Raad niet voldoende heeft overwogen, dat de weg in de .toekomst aan de gemeente elk Jaar f 8000,-- zal kosten en vroeger niets. Dat had de Raad. Wel ernstig mogen overwegen.

.De heer Arends vraagt of dat niet zoo zou zijn geweest, als de steenen niet krom waren. .

De heer Wierenga vervolgt, dat de raad advies had moeten hebben, dat de weg in de toekomst geld kost.

De heer Hemel vindt dat oppositie kweeken tegen den Raad, die wist dat allen zich graag opofferingen zouden willen getroosten om dien weg goed te krijgen.

De heer Wierenga wil geen oppositie kweeken. Het heeft hem gespeten, dat nooit op eenige openbare raadsvergadering is gezegd, dat onderhoud moet f 8000 per jaar kosten. Dan zou die ambitie wel wat zijn bekoeld en er zou gevraagd zijn of er niet een goedkooper manier was. Het spreekt van zelf, dat men graag een goede weg wil hebben; dat wil iedereen.

De heer Trip staat paf over hetgeen de heer Hemel zegt. Hoe is de weg aangenomen; toch volgens bestek. Er is bepaald, dat er gelegd zouden worden vlakke straatklinkers en nu neemt men steenen van f 5.- à .f 6.- per duizend goedkooper. Overigens kan hij niet goedkeuren,dat dergelijke plannen niet door deskundigen worden opgemaakt. .

De heer A. Bruintjes zegt, dat aan den Raad adviezen zijn gegeven, waar in voor rente en aflossing zijn genoemd f 7800.- Men wist dus dat dit bedrag op de begrooting zal drukken.

De heer Wierenga heeft het alleen over de gevolgen. Er is nooit 'n publieke bekendmaking van onkosten van  f 7800 of  f 8000 geweest; dat bedrag is nooit in openbare zitting genoemd, misschien in geheime zitting.

De heer Frank vraagt of er niets aan te doen is, zoodat er een paadje komt voor de fietsers.

De Voorz. wil dat graag aan het gemeentebestuur vragen.

De heer Hemel zegt over aanbestedingsvoorwaarden niets te kunnen zeggen.

De heer Van der Vegt trekt zijn voorstel omtrent de motie in.

De heer Wierenga had graag gehad, dat in de raadsvergadering cijfers waren genoemd.De heer Hemel antwoordt, dat die bij de raadsleden wel bekend waren, al zijn ze niet publiek genoemd.

De heer Frank merkt op, dat deb Raad subsidie heeft toegezegd voor de autobus naar Nieuw Schoonebeek en er dus ook wat over te zeggen heeft. Nu is de laatste autobusrit van half zes ingetrokken en die van half drie is te vroeg. Zou die laatste niet weer ingelegd kunnen worden? De voorzitter zal er naar informeren.

 

29 maart 1930

OUD SCHOONEBEEK.

Het laatste gedeelte klinkerweg bij de Ellellbeek is in het laatst der vorige week gereed gekomen, zoodat nu de geheele straat tot Coevorden kan worden gebruikt en de autobus dus weer geregeld kan rijden.

 

Vlak bij Wilms brug vonden Duitsche arbeiders, bezig met graven van een nieuw gedeelte Schoonebeekerdiep, op een diepte van ca. 1.50 M. een lange eiken stam, dwars door de bedding liggend. Doorgezaagd bleek de boom ongeveer 2 M. boven den wortel een diameter van 77 c.M. te hebben. Wanneer en bij welk een watervloed zou deze eik zoo diep in de aarde zijn bedolven? E. crt.

 

30 november 1929

De Schoonebeeker weg.

Woensdagmiddag had een inspectie tocht plaats van het aangelegde deel van den Schoonebeeker weg. Daaraan namen deel de Prov. Opzichter Blaauwboer, de Rijksopzichter Oortgijzen en de gemeente architect Eckhardt, benevens de hh. wethouder Van Doornum, het raadslid J. Kuipers en de heer A. de Boer, oud aannemer.

Thans zal het rapport omtrent het onder. zoek moeten worden afgewacht.

 

Februari 1933

De Nieuwe weg.

Nog ruim anderhalf K.M. en de nieuwe straatweg is tot Ellenbeek geheel gereed. Deze week loopt de autobus van de Nw.-Amsterdamsche straatweg weder langs ons dorp tweemaal per dag.

Denkelijk kan het met een maand weder vanaf Nieuw Schoonebeek.

 

September 1927

Waterschap WeijerswoId.

Door de Heide Maatschappij, met name de heer Franke, is de vorige week een aanvang gemaakt met de ontwatering van Pikveld c.a. Van den heer Batten is de vroegere waterleiding noordwaarts door het Moer reeds verbreed en verdiept, andere

zullen volgen. Het doel is, het water te verzamelen in een boezem, waarvoor het moeras op de Pampert tegenover het voetbalveld, een overblijfsel van het Drostendiep, zal worden uitgegraven.

Uit deze boezem zal bij Hendriks door een electrisch gemaal het overtollige water in het Stieltjeskanaal worden gepompt. De electromotor zal, naar gelang van den waterstand

Automatisch in en uit het werk worden gesteld, zoodat het gemaal weinig toezicht zal eischen.

Ongetwijfeld zal door een en ander een heele verbetering in het leven worden geroepen.

 

 

Coevorden, 4. Jan. 1879. Heden werd hier uitbesteed het leggen van een klinkerweg van Coevorden naar de Ellenbeek, een afstand van circa 13 K.M. Er waren zes inschrijvings- biljetten ingekomen, t.w. van: J. H. Bouwenhorst van Harderwijk f 179.900, W. Arends te Millingen f 169.805, J. Veldkamp te Bedum ,f 142.000, W. R. Haskema te Warfhuizen .f 139.485, M. Weertman te Coevorden .f 135890, en A. J. ,Woltersom te Coevorden f 130.000. De begrooting is f 115000. Het werk is niet gegund; er zal een herbesteding plaats hebben.

 

Coevorden, 8 Mei 1878. Bij de heden gehouden herbesteding van den straatweg Coevorden -Ellenbeek waren ingekomen 8 inschrijvingsbiljetten, waarvan de laagste waren de heeren Nijhuis, Woltersom en Weertman te Coevorden, resp voor 129000, 128000 en 126400 gulden.

Of de uitvoering van dit werk al of niet zal worden toegewezen, is nog onbekend.

 

Coevorden, 14 July 1878. Met genoegen kunnen wij thans berigten, dat de langverbeide beslissing aangaande de straatweg Coevorden - Schoonebeek gisteravond is gevallen. Het werk is opgedragen aan Weertman en Schuilenberg, aannemers te Coevorden voor f 126400.

!

 

VERKOOP                            1908

afval straatsteen

weg Coevorden - Schoonebeek

's morgens 10 uur te beginnen bij het huis van J.W. Batten te Pikveld tot L. Pat, te Schoonebeek.

                        De Directie

                 w. BATTEN

                 E. v.d.SCHEER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.oud-schoonebeek.nl