1950 Raad Coevorden 1e

Raad coevorden 25 juli 1950

De heer KUIPERS: Alleen voor opmeten?

De VOORZITTER is van mening dat nu het van hogerhand ter hand wordt genomen er ook het vertrouwen moet zijn dat het werk in orde komt.

De heer HEMEL: We staan hier voor een onverklaarbaar iets. Overigens is spreker het wel met de voorzitter eens.

De heer KUIPERS: Dan moeten we maar een paraplu kopen.

Op een vraag van de heer PAS antwoordt de VOORZITTER dat de kosten voor Schoonebeek van 12 op f 27000.- zijn gekomen, hetgeen de heer Pas doet opmerken dat hij er toch voor is het door te laten gaan aangezien deze verkeersweg een te belangrijk iets is om hierdoor vertraging te doen ontstaan, temeer daar de overheid het zelf ter hand heeft genomen.

De heer BALLAST vindt de post regenverlet 30 % iets abnormaals. Hij vindt het argument van de heer Hemel juist. Spreker gelooft dat daar nog wel eens over te praten zou zijn. Overigens is hij er niet voor de werkzaamheden te remmen. Hij vraagt of de weg nu ook voor elkaar komt. wanneer dit aangenomen wordt.

De VOORZITTER wijst op het vertrouwen dat men in de Prov. Waterstaat moet hebben. Spr. beseft dat zijn argument zwak is, doch gaat van het standpunt uit dat deze instantie betrouwbaar moet worden geacht.

Zonder stemming wordt besloten met het gevraagde bedrag accoord te gaan.

www.oud-schoonebeek.nl