1926 Raad Schoonebeek

Verslag van de openbare vergadering der gemeente Schoonebeek, op Vrijdag 30 April 1926, des namiddags zeven uur.

Tegenwoordig waren de leden, de heeren: Wilms, Eising, Huser, Beerling, GijIers, Tallen, de Lange, Wesselink en Vrielink.

Afwezig met kennisgeving de ,heer Eisen.

Voorzitter, tevens secretaris, de Burgemeester, de heer O. Norbruis.

Aan de orde: 

1. Opening.

De Voorzitter opent de vergadering en leest het gebed Voor.

2. Notulen. ;

De notulen van de vergaderingen van 9 en 10 April 1926 worden voorgelezen en ongewijzigd vastgeseld.

3. MededeeIigen.

De Voorzitter deelt achtereenvolgens het volgende mede.

1. Dat door Z. Ex. den Minister van Binnenl. Zaken en Landb. op het desbetreffend verzoek van den Raad de werkverschaffing voor de gemeente Sçhoonebeek werd opengesteld en dat maçhtiging verstrekt werd 25 werkloozen te plaatsen bij de werkverschaffing aan het Drostendiep, onder de gemeente Dalen, zijnde dit voor de Schoonebeeker arbeiders de dichtstbije werkverschaffing.

P.l.m. 14 dagen zijn de werkloozen dag aan dag aan het gemeentehuis geweest en hebben bij hoog en bij laag verzekerd dat er werk moest komen daar men zich niet langer kon redden. Alle spoed is door B. en W. betracht om armoede te voorkomen en gelijk blijkt, hebben B. en W. hiermee succes gehad. Het moet echter groote verwondering baren, dat toen men kon werken niemand zich bij het Drostendiep aangemeld heeft. Naar aanleiding van dit laatste heeft de Minister besloten de werk

verschaffing voor de tweede maal stop te zetten.

2. Dat Gedeputeerde Staten bij hun besluit van 17 Maart: 1926, No. 34 hebben vastgesteld de wijziging van den legger van waterleidingen in de gemeente, waartoe de Raad in zijne vergadering van 16 Juni 1925 heeft besloten. 

Deze beide kennisgevingen worden voor notificatie aangenomen.

3. Dat Ged. Staten zich bij brief van 20 April tot B. en W. hebben gewend terzake de aan dat college ingediende subsidie- aanvrage voor verbetering van den straatweg Coevorden - Ellenbeek, door ombouw in een basaltweg.

Ged. Staten zijn van oordeel, dat verbetering van dezen weg zeer noodzakelijk is en dit werk ongetwijfeld voor provinciaal subsidie in aanmerking komt, zoodra de geldelijke vooruitzichten voor ,de provincie verbeteren. Aangezien dit laatste, voor zoover zij thans kunnen beoordeelen, in geenen deele het geval is, betwijfelen zij dan ook, of wel gunstig advies door hen aan Provinciale Staten kan worden uitgebracht.

Volgens Ged. Staten moet de verbetering zich beperken tot het strikt noodige om den weg aan zijn doel te ,doen beantwoorden, om welke reden hen in elk geval een breedte van de verharding van 4 Meter, zooals voor

het weggedeelte in Coevorden ontworpen is, onnoodig voorkomt. Zij verzoeken daarom het plan te wijzigen en de kostenra- ming te herzien.

De Voorzitter stelt voor B. en W. te machtigen, in overleg met hun ambtgenooten van Coevorden, Ged. Staten van bericht te dienen.

Met algemene stemmen wordt hiertoe besloten.

4. Dat Z. Ex. de Minister van Waterstaat bij ,beschikking van,24 April 1926. no. 297, afd. Waterstaat in verband met den toe-

stand van 's lands financiën die nog steeds de uiterste zuinigheid noodig maakt, geen vrijheid kan vinden om de toekenning te bevorderen van het subsidie voor den ombouw van den straatweg Coevorden - Ellenbeek.

Wordt voor notificatie aangenomen.

4. Ingekomen stukken.

Ingeköriien zijn de volgendestukken:

1 Adres van de samenwerkende landarbeidersbonden t.w. de afdelingen Schoonebeek van den Modernen Bond en van den Christelijken Werkmansband terzake den ??????????????

 

op zijn voorstel besloten is, deze post promemorie te ramen.

Met algemeene stemmen wordt besloten over 1926 f 300.- subsidie aan deze vereeniging toe te kennen.

5. Rondvraag.

De :heer De Lange vraagt of er nu werkelijk niemand zich bij de werk verschaffing aan het Drostendiep heeft aangemeld. 

De Voorzitter zegt dit reeds in het begin van de vergadering te hebben medegedeeld, doch bereid te zijn dit even in den breede  uiteen te zetten. Dagelijks kwamen clubjes werkloozen op de secretarie om te vragen om werk. De menschen trappelden van ongeduld als de burgemeester niet aanwezig was en de correspondent der arbeidsbemiddeling geen werk voor hen had. Toen spr. Dat hoorde, heeft hij terstond alle middelen in het werk gesteld om in dezen bedroeffen toestand verbetering te brengen. Onderscheidene telefoongesprekken werden hierover gehouden, ja zelfs werd een reis naar den rijksinspecteur voor de steunverleening ondernomen om zeer spoedig voor hen werkgelegenheid te scheppen. De rijksinspecteur heeft medegedeeld het verzoek aan den Min. van Binnenl. Zaken en Landbouw maar in te dienen, wat terstond heeft plaats gevonden.

En nu ,deed zich een eigenaardig verschijnsel voor. Toen spr. kon mededeelen, dat hoogstwaarschijnlijk Zaterdag werk te verkrijgen was, kwamen zij die tot de geregelde bezoekers behoorden niet, maar bleven weg. Wel is waar was deze werkgelegenheid niet in de buurt maar in elk geval waren de jonge menschen, en dat zijn gewoonlijk zij, die de grootste gezinnen hebben, geholpen.

Nu wordt bericht ontvangen, dat niemand zich op de werkverschaffing aangemeld heeft, wat een niet aangenamen indruk verwekt.

Eerst werd op spoed aangedrongen en nu meldt niemand zich aan.

De heer Gijlers zal gaarne zien, dat de verordening op de heffing eener gemeentelijke inkomstenbelasting gewijzigd wordt.

De voorzitter geeft den heer GijIers in overweging om overeenkomstig het reglement van orde een schriftelijk voorstel aan

den Raad in te dienen.

Hierna sluit de voorzitter de vergadering.

 

www.oud-schoonebeek.nl