1876 Oprichting straatweg maatschappij

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP

 

,,de Coevorder straatwegmaatschappij"

 

TE

 

C O E V O R D E N.

 

          Op heden te Coevorden den twintigsten Sep­tember van het jaar achttien honderd zes en zeventig, verschenen voor mij mr Albertus Slingenberg, notaris te Coevorden in het arrondissement Assen, provincie Drenthe, in tegen­woordigheid van de nagenoemde bij mij bekende en mede-ondergeteekende getuigen:

 ten eersten: de heer Jan Tallen Berends, landbouwer te Weijerswold, gemeente Coevorden;

 ten tweeden: de heer Harm Loos, landbouwer te Weijerswold, gemeld;

ten derden:  de heer Gerrit Jan Klaassen, landbouwer te Schoonebeek, gemeente Dalen;

ten vierden: de heer Jan Hendrik Berends, landbouwer te Schoonebeek, gemeld

ten vijfden: de heer Gerrit Scholten, van beroep koopman, wonende te Coevorden;

ten zesden: de heer Jan Rudolf Koek, van beroep apotheker, wonende te Coevorden;

ten zevenden: de heeren Jan Hendrik Loos en Gerrit Berends, van beroep landbouwers, wonende te Weijerswold gemeld, voor zich en in qualiteit van gevolmagtigden van:

           Jan Mulder, landbouwer te Weijerswold, gemeld;

          Gerrit Wilms, landbouwer te Schoonebeek, gemeld;

          Hendrik Ellen, landbouwer te Schoonebeek, gemeld;

          Gerrit Jan Eisen, landbouwer te Schoonebeek, gemeld;

          Jan Ellen, landbouwer te Schoonebeek, gemeld;

          Hendrik Jan Hekman, landbouwer te Schoonebeek, gemeld;

          Hendrik Gijlers, landbouwer te Schoonebeek, gemeld;

          Engbert Eisen, landbouwer te Schoonebeek, gemeld;

          Geert Hekman, landbouwer te Schoonebeek, gemeld;

          Hendrik Jan Pat, landbouwer te Schoonebeek, gemeld;

          Hendrik Eisen, landbouwer te Schoonebeek, gemeld;

          Harm Bruna, landbouwer te Schoonebeek, gemeld;

          Lucas Schoemaker, landbouwer te Schoonebeek, gemeld;

          Jan Klaassen, landbouwer te Schoonebeek, gemeld;

          Jan Hendrik Rooth, landbouwer te Schoonebeek, gemeld;

          Cornelis Hermannus Scholten, koopman te Schoonebeek, gemeld;

          Jan Wolbers, landbouwer te Schoonebeek, gemeld;

          Hillegien Eisen, weduwe Jan Uny, landbouwer te Schoonebeek, gemeld;

          Jan Stokman, landbouwer te Schoonebeek, gemeld;

          Geert Eisen, landbouwer te Schoonebeek, gemeld;

          Albert Jansen, landbouwer te Schoonebeek, gemeld;

        Jan Eisen, landbouwer te Schoonebeek, gemeld;

        Johannes Eisen, landbouwer te Schoonebeek, gemeld;

        Willem Poppen, landbouwer te Schoonebeek, gemeld;

        Willem Lambers, landbouwer te Schoonebeek, gemeld;

        Harmannus Vrieling, landbouwer te Schoonebeek, gemeld;

        Albertus Wilms, landbouwer te Schoonebeek, gemeld;

        Frederikus Schoemaker, landbouwer te Schoonebeek, gemeld;

       Jan Eising, landbouwer te Schoonebeek, gemeld;

        Willem Anholts, landbouwer te Schoonebeek, gemeld;

       Gerard Blancke, smid te Schoonebeek, gemeld;

       Hendrik Stokman, landbouwer te Schoonebeek, gemeld;

      Jan Harm Holties, landbouwer te Schoonebeek, gemeld;

      Lubbert Hanken, landbouwer te Schoonebeek, gemeld;

      Albert Vrieling, landbouwer te Schoonebeek, gemeld;

      Hinderikus Johannes Wolbers, landbouwer te Schoonebeek, gemeld;

      Jan Hindrik Poppen, landbouwer te Schoonebeek, gemeld;

      Hindrik Gommer, landbouwer te Schoonebeek, gemeld;

      Jan Kamping, landbouwer te Schoonebeek, gemeld;

      Johan Anton Fridrich August Neuhoff, bakker te Schoonebeek, gemeld;

      Jan Hanken Jan-Hamminkzoon, landbouwer te Schoonebeek, gemeld;

       Evert Evers, molenaar te Schoonebeek, gemeld;

       Willem Sassen, landbouwer te Schoonebeek, gemeld;

      Engbert Rocklage, landbouwer te Schoonebeek, gemeld;

      Steven Meppelink, landbouwer te Schoonebeek, gemeld;

     Jan Engberts, landbouwer te Schoonebeek, gemeld;

      Hendrik Jan Wenny, landbouwer te Schoonebeek, gemeld;

      Klaas Poppen, landbouwer te Schoonebeek, gemeld;

     Harmannus Gijlers, landbouwer te Schoonebeek, gemeld;

      Berendina Kwast, weduwe Koop Tallen, landbouwster te Schoonebeek, gemeld;

      Berend Meppelink, landbouwer te Schoonebeek, gemeld;

      Hendrik Wilms, landbouwer te Schoonebeek, gemeld;

      Henderikus Poppen, landbouwer te Schoonebeek, gemeld;

     Johannes Roos, koopman te Coevorden;

     Hendrik Hemmes, goudsmid te Coevorden;

     Albert Rozeman, landbouwer te Weijers­wold, gemeld;

     Hendrik Jan Ellen, landbouwer te Schoonebeek, gemeld;

     Hendrik Wilpshaar, landbouwer te Schoonebeek, gemeld;

     Hendrik Anholt, landbouwer te Schoonebeek, gemeld;

     Hendrik Schoemakers, landbouwer te Schoonebeek, gemeld;

     Harm Reurink, landbouwer te Schoonebeek, gemeld;

     Philippina Hermina Gelderman, weduwe Racer Phalthe, zonder beroep, op de Loo, ge­meente Coevorden;

     Louis Vos. koopman te Coevorden;

     Roelof Wesselink, landbouwer te Schoonebeek, gemeld;

     Wîllemina Deurink, weduwe Berend Wispelwey Kramer, koopvrouw te Coevorden;

     Machiel Philip Roos, leerlooijer op de Loo, gemeld;

     Mozes van der Vecht, koopman te Coevorden;

 

blijkens onderhandsche procuratie van Mei van dit jaar, welke ongeregistreerd aan deze acte is gehecht en te gelijk met dezelve ter registratie zal worden aangeboden, na vooraf door de lasthebbers in bijzijn van ons notaris en getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen te zijn onderteekend.

Welke comparanten voor zich en in hunne gemelde qualiteiten verklaarden met elkander te zijn overeengekomen, zoo als zij overeenkomen bij deze, om op te rigten eene naam­looze vennootschap: de Coevorder Straatweg Maatscappij, met het doel om een klinkerweg met de noodige  bruggen, kunstwerken en tolhuizen aan te leggen van de Keistraat van Coevorden door het Moer naar Weijerswold en verder over den Anholt, Vlieghuis en Pathuis door de kom van het dorp Schoonebeek tot aan de Ellenbeek, zijnde de grens van het laatstgenoemde dorp, en dien weg ten gebruike van het algemeen open te stellen en te onderhouden tegen genot van een tol door de Hooge Regering te bepalen.

 

Deze vennootschap wordt opgericht op de volgende voorwaarden en bepalingen:

 

  Artikel een.  De Vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van dertig jaren, behoudens hare verlenging telken reize  na het verloopen van dien tijd

Het domicilie der vennootschap zal zijn te Coevorden.

 

  Artikel twee.  De vennootschap zal bestaan uit honderd drie aandeelen, ieder van twee honderd vijftig gulden, te zamen bedragende vijf en twintig duizend zeven honderd vijftig gulden.

         Tot de kosten van aanleg zullen voorts dienen:

a. het subsidie door den Staat verleend ad zes en dertig duizend gulden ;

b. het subsidie door de provincie Drenthe verleend ten bedrage van dertig per cent van hetgeen de weg zal blijken gekost te hebben, onder de bepaalde korting voor aftrek van onderhoud;

c. het subsidie door de gemeente Coevorden ad twaalf duizend gulden;

d. uit hetgeen van de onderhoudspligtigen van duikers in den weg zal worden verkregen, begroot op duizend vier honderd gulden.

  

Artikel drie. In de vennootschap wordt deel genomen:

door de comparant Jan Tallen Berends, voor vier aandeelen;

door de comparant Gerrit Berends, voor vier aandeelen;

door de comparant Harm Loos, voor acht aandeelen;

door de comparant Jan Hendrik Loos, voor twee aandeelen;

door Jan Mulder voornoemd, voor twee aandeelen;

door Jan Mulder en Jan Hendrik Loos voornoemd, de eerste voor honderd vijftig, de tweede voor honderd gulden, zamen een aandeel;

door Gerrit Wims voornoemd, voor vier aandeelen;

door Gerrit Wilms en Hendrik Ellen voornoemd, de eerste voor honderd vijftig, de tweede voor honderd gulden, zamen een aandeel;

door Hendrik Ellen voornoemd, voor een aandeel;

door Hendrik Ellen en Hendrik Jan Hekman voornoemd, de eerste voor twee honderd, de tweede voor vijftig gulden, zamen een aandeel;

door Hendrik Jan Hekman voornoemd, voor een aandeel;

door Hendrik Gijlers gemeld, voor een aandeel;

door Engbert Eisen gemeld, voor een aandeel;

door Geert Hekman gemeld, voor twee aandeelen;

door Hendrik Jan Pat voornoemd, voor een aandeel;

door Hendrik Jan Pat, Engbert Eisen en Hendrik Gijlers voornoemd, de eerste voor honderd vijftig, de beide anderen ieder voor vijftig gulden, zamen een aandeel;

door Harm Bruna, voor drie aandeelen;

door Mannes Tijben, Gerrit Jan Eisen en Jan Ellen, de eerste voor twee honderd en de beide anderen ieder voor vijf en twintig gulden, zamen een aandeel;

door Jan Hendrik Rooth voornoemd, voor een aandeel;

door Jan Stokman, Willem Poppen, Hendrik Eisen en Hendrik Jan Wenny voornoemd, de beide eersten ieder voor honderd, de beide laatsten ieder voor vijf en twintig gulden, zamen een aandeel;

door Jan Stokman gemeld, voor twee aandeelen;

doorGerrit Eisen en Johannes Eisen voornoemd, de eerste met tweehonderd, de laatste met vijftig gulden, zamen een aandeel;

door Frederikus Schoemakers, Gerard Blancke, Geert Kwast, Gerrit Jan Hanken, Albert Jansen, Steven Meppelink en Jan Eisen voornoemd, de eerste voor vijf en twintig de tweede voor vijf en dertig, de derde voor vijf en dertig, de vierde voor vijf en dertig, de vijfde voor zestig, de zesde voor tien en de zevende voor vijftig gulden, zamen een aandeel;

door Albertus Wilms voor twee aandeelen;

door Willem Anholts, Willem Poppen en Harmannus Vrieling voornoemd, de beide eersten ieder voor honderd, en de laatste voor vijftig gulden zamen een aandeel;

door Hendrik Stokman en Hendrik Gommer voornoemd, de eerste voor honderd vijftig en de tweede voor honderd gulden, zamen een aandeel;

door Lubbert Hanken en Jan Harm Holties gemeld, de eerste voor twee honderd, de laatste voor vijftig gulden, zamem een aandeel;

 door Gerrit Jan Klaassen voormeld voor twee aandeelen;

door Hendrik Wilms gemeld voor twee aandeelen;

door Evert Everts, Jan Kamping en Hendrik Wilms voornoemd, Albert Vrieling en Jan Eising voormeld, de eerste voor honderd vijf en twintig gulden, de laatste voor vijftig en de overigen ieder voor vijf en twintig gulden, zamen een aandeel;

door Jan Hendrik Berends en Willem Sassen voornoemd, de eerste voor twee honderd, en de laatste voor vijftig gulden, zamen een aandeel;

door Jan Hendrik Poppen, Berendina Kwast weduwe Tallen en Johan Anton Frederik August Neuhoff voornoemd, de eerste voor honderd, de tweede voor honderd vijf en twintig, de derde voor vijf en twintig gulden, zamen een aandeel;

door Jan Engberts, Klaas Poppen, Jan Hanken Jan Hamminkzoon, Harmannus Gijlers, Berend Masselink en Henderikus Johannes Wolbers voornoemd, de eerste en tweede ieder voor vijftig, de derde voor dertig, de vierde voor zestig, de beide laatsten ieder voor dertig gulden, zamen een aandeel;

door Hinderikus Poppen en Hendrik Jan Wenny gemeld, de eerste voor honderd vijftig, de tweede voor honderd gulden, zamen een aandeel;

door Hinderikus Poppen gemeld, voor drie aandeelen;

door Johannes Roos gemeld, voor twee aandeelen;

door Eite Hinnen, Hendrik Jan Ellen, Hendrik Wilpshaar, Hendrik Schoemakers, Harm Reurink, Hendrik Anholt en Hendrik Kamping gemeld, de eerste voor honderd vijftig, de tweede voor twintig, de derde voor twintig, de vierde voor twintig, de vijfde voor twintig, de zesde en zevende ieder voor tien gulden, zamen een aandeel;

door Wolter Pat, Jan Rocklage en Jan Pat voormeld, de eerste voor honderd vijftig, de tweede voor vijf en zeventig, de derde voor vijf en twintig gulden, zamen een aandeel;

door Wolter Pat, voor een aandeel;

door Engbert Rocklage, Hendrik Gommer en Hendrik Pat voormeld, de eerste voor vijftig, de tweede voor vijftig en de derde voor honderd vijftig gulden, zamen een aandeel;

door Hendrik Gommer gemeld, voor een aandeel;

door Derk Gommer, Harm Luchies, Geert Tijben en Jan Borgman voormeld, de eerste voor vijf en tachtig, de tweede voor honderd vijftig, de derde voor tien, de vierde voor vijf gulden, zamen een aandeel;

door Roelof ten Vlieghuis gemeld, voor vier aandeelen;

door Berend Wilpshaar en Albert Slijfenboom gemeld, de eerste voor honderd vijftig, de tweede voor honderd  gulden, zamen een aandeel;

door Albert Rozeman, Egbert Gossen en Hendrik Rocklage voornoemd, de beide eersten ieder honderd, de laatste voor vijftig gulden, zamen een aandeel;

door Hendrik Rocklage gemeld voor drie aandeelen;

door Jan Wolters, Cornelis Hermannes Scholten en Jan Klaassen voornoemd, de beide eersten honderd, de laatste vijftig gulden zamen een aandeel;

door Jan Klaassen gemeld, een aandeel;

door Hendrik Hemmes gemeld, twee aandeelen;

door Harm Nijhuis gemeld, een aandeel;

door Johannes Abels gemeld, een aandeel;

door Gerrit Scholten gemeld, een aandeel;

door de firma Rigterink-Schulenberg gemeld, een aandeel;

door Louisa Henderika Dommers, weduwe Pieck voormeld, een aandeel;

door Johannes Henderikus Luik, Johannes Abels en Gerrit Scholten voornoemd, de eerste honderd vijftig, de beide laatsten ieder vijftig gulden, zamen een aandeel;

door Gerritdina Raterink, weduwe Jan Scholten voornoemd, een aandeel;

door Carel Bitter, Gerritdina Raterink en Ephraim van Coevorden, qualitate dicta, de eerste voor vijf en zeventig, de tweede honderd vijftig, de derde voor vijf en twintig gulden, zamen een aandeel;

door Hendrik Scheerman en Carl Danneboom voormeld, de eerste voor honderd vijftig, de tweede voor honderd gulden, zamen een aandeel;

door Jan Bernardus Scheerman en Harmannus Scholten voornoemd, de eerste voor twee honderd, de laatste voor vijftig gulden,zamen een aandeel;

door Jan Rudolf Koek en Harmannus Scholten voormeld, de eerste voor honderd vijftig gulden, de tweede voor honderd gulden, zamen een aandeel;

door Johan Frederik Nieuhoff en Willem van Engen voornoemd, de eerste voor honderd , de tweede voor honderd vijftig gulden, zamen een aandeel;

door Carel Hendrik Antonius Dommers, Willem Jonker en Harm Nijhuis voornoemd, de eerste voor honderd vijftig, de beide laatsten ieder voor vijftig gulden, zamen een aandeel;

door Albert Batten gemeld, voor twee aandeelen;

door Jan Mensen gemeld, voor een aandeel;

door Philippina Harmina Gelderman weduwe Racer Phalte en Michiel Philip Roos gemeld, de eerste voor twee honderd, de tweede voor vijftig gulden, zamen een aandeel;

door Willemina Deurink weduwe Kramer, Louis Vos en Mozes van der Vegt, de eerste voor  twee honderd, de beide laatsten ieder voor vijfen twintig gulden, allen voormeld, zamen een aandeel;

door Ephraim van Coevorden, qualitata dicta, Jan Volkers, Johannus Bruins en Roelof Wesselink voornoemd, de eerste voor vijf en zeventig, de tweede voor vijftig de derde voor honderd en de vierde voor vijf en twintig gulden, zamen een aandeel;

  

te zamen uitmakende honderd drie aandeelen.

 

  Artikel vier.  De aandeelen worden ter keuze van de delhebbers gesteld op naam of in blanco.

Zij worden echter niet afgegeven dan nadat zij zijn volgefourneerd en worden ondertekend door den d irecteur en een van de commissarissen. 

 

  Artikel vijf.  De eigendom  van aandeelen op naam wordt overgedragen door overschrijving in  de boeken of registers daartoe door de maatschappij aan te leggen, onderteekend door hem die eigenaar is geworden, een en ander met vermelding van den datum der overschrijving.

­Overschrijving van nog niet vol gefourneerde aandeelen  geschiedt echter  niet dan onder reserve dat de primitive deelhebber voor het doen der fournissementen verantwoordelijk blijft.

 

  Artikel zes.  De aandeelen zijn niet splitsbaar.

De aandeelen in blanco kunnen op schriftelijke aanvrage van den houder worden verwisseld in aandeelen op naam en omgekeerd tegen betaling van vijftig cent per aandeel, behalve de voldoening van het daarop gestelde zegel.

 

  Artikel  zeven.  Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven, voorzien van den  stempel der maatschappij, waarop na onderteekening voor quitantie van den houder het jaarlijks te bepalen dividend zal worden betaald.

 

  Artikel acht.  De fournissementen moeten minstens twee maanden te voren door middel van brieven den deelhebbers worden aangekondigd.

 

  Artikel negen.  Het bestuur der vennootschap zal bestaan uit twee bestuurders en zes commissarissen, twee uit  Coevorden,  twee  uit Weijerswold en twee uit Schoonebeek.

De directeuren vertegenwoordigen de ven­nootschap in regten.

Zij mogen geene gelden opnemen, behoudens in het geval bij artikel tien voorzien, dan met toestemming  van de vergadering van deelhebbers.

       Aanvankelijk worden benoemd:

Tot bestuurders de comparanten Jan Hendrik Loos en  Gerrit Berends te Weijerswold.  Tot commissarissen de heeren Gerrit Scholten en Jan Rudolf  Koek te Coevorden, Jan Tallen Berends en  Harm Loos te Weijerswold, en Gerrit Jan Klaassen en G. Wilms te Schoonebeek.

De  commissarissen treden jaarlijks af doch zijn telkens weder verkiesbaar.

Bij vergaderingen fungeert een hunner als voorzitter.

Zij genieten noch belooning, noch vergoeding van reis- en verblijfkosten.

Bij overlijden of aftreden van een hunner wordt diens betrekking door de overblijvenden tot de eerstvolgende algemeene vergadering van deelhebbers waargenomen.

      

 Artikel tien.  Indien het mogt blijken dat het maatschappelijk kapitaal met de verleende subsidien niet toereikende zijn om  daaruit de kosten van aanleg van den weg te bestrijden, hebben de bestuurders het regt de ontbrekende gelden ten laste der vennootschap op te nemen, tegen een interest vijf ten  honderd niet te boven gaande en om daarvoor den weg en deszelfs opkomsten te verbinden.

 

  Artikel elf.   Mede zijn de bestuurders be­voegd voor den aanleg van den weg de ver­eischte gelden tegen gelijken interest op te nemen en daarvoor de verleende subsidien, die nog niet opvorderbaar zijn, te verbinden, nadat het maatschappelijk kapitaal daarvoor zal zijn besteed.

 

  Artikel twaalf.  Bestuurders hebben het regt de noodige personen aan te stellen tot het opmaken der plans en bestekken van den te maken weg en al hetgeen daartoe behoort tot het toezigt op den aanleg der werken en de invordering der tollen.

  Verder zijn zij bevoegd om alles te verrigten wat noodig zal zijn om den aanleg van den weg tot stand te brengen.

 

  Artikel dertien. De commissarissen hebben het toezigt op de bestuurders.

 

  Artikel veertien.  De opbrengst van den weg zal, na aftrek der uitgaven, zoo er naar artikel  tien gelden tot zijne daarstelling zijn opgenomen, in de eerste plaats strekken tot betaling van de interessen van het verschuldigde kapitaal, daarna tot aflossing en dan eerst als dividend onder de deelhebbers worden verdeeld.

 

  Artikel vijftien.   De vennootschap zal haren aanvang niet kunnen nemen, ten ware tenminste tien per cent van het maatschappelijk kapitaal gestort zij.

 

  Artikel zestien.   Indien een bewijs van aandeel is verloren geraakt, moet de laatste houder of verliezer schriftelijke kennis geven aan de directeuren, welke ton koste van den verliezer in drie dagbladen, te diens keuze, telkens met drie maanden tusschen ruimte, het vermiste stuk oproepen en indien het alsdan niet terugkomt, op magtiging der commissarissen, een nieuw bewijs van aandeel op hetzelfde nummer uitgeven.

 

  Artikel zeventien.   Alle verschiien tusschen deelhebbers en het bestuur, waar omtrent de vergadering van deelhebbers geen uitspraak kan doen, worden door drie arbiters, waarvan door ieder der partijen één zal worden benoemd, en de derde op verzoek van de meest gereede partij door den bevoegden regter, beslist.

       Deze arbiters beslissen zonder appel of cassatie.

De vorderingen tegen deelhebbers wegens het nalaten van stortingen zijn niet aan arbitrage onderworpen. 

     

  Artikel achttien.  De vergadering van deelhebbers kan veranderingen in deze statuten maken, nadat de voorstellen daartoe in de oproepingen vermeld zijn en gedurende eene week bij een lid van het bestuur ter visie voor deelhebbers hebben gelegen, Tot de aanneming wordt twee derde der aanwezige stemmen ver­eischt.

De veranderde statuten moeten vervolgens worden onderworpen aan de goedkeuring des Konings.

 

  Artikel negentien.  Onverminderd het be­paalde bij het vorig artikel, worden alle besluiten van deelhebbers bij volstrekte meerder­heid van stemmen genomen.

Deelhebbers van vijf aandeelen hebben ééne stem; van tien aandeelen twee stemmen; van vijftien aandeelen drie stemmen; van twintig aandeelen vier stemmen; van vijf en twintig aandeelen vijf stemmen; van dertig en meer aandeelen zes stemmen,

      

  Artikel twintig.  Jaarlijks in de laatste helft der maand Mei zal de gewone vergadering van deelhebbers te Coevorden worden gehouden, waarin de navolgende punten, voor zoo verre daartoe termen zijn, zullen worden behandeld:

  1. het verslag der directeuren nopens den staat de maatschappij en van hare werken;
  2. b. de rekening en verantwoording van directeuren over het laatst voorgaande jaar;
  3. c. de benoeming van een directeur, tenzij er tevens eene buitengewone vacature bestond;
  4. d. alle vaststelling of veranderingen in de toltarieven op den weg, onder vereischte goedkeuring, en alle verdere punten bij deze statuten aan de algemeene vergadering van deelhebbers opgedragen of door directeuren nuttig en noodig geacht.

In die vergadering zal tevens eene commissie van beoordeeling van de rekening en verantwoording van de directeuren over het laatst voorgaande jaar, worden benoemd welke zooveel mogelijk denzelfden dag verslag za1 doen, in welk geval het dividend zal worden vastgesteld.

Bij verhindering van zoodanige dadelijke regeling zal de dag voor een te dien einde te houden buitengewone vergadering worden be­paald.

 

  Artikel een en twintig.  het beleggen van buitengewone vergaderingen geschiedt telkens wanneer zulks door directeuren wordt nood­zakelijk geoordeeld.

De oproeping der deelhebbers tot deze alge­meene vergadering, hetzij gewoon of buiten­gewoon, wordt gedaan door eene oproeping in de Provinciale Drentsche en Asser Courant.

Buitengewone vergaderingen zullen eveneens door directeuren moeten worden belegd, waneer het verlangen daartoe hun schriftelijk met opgave van redenen is te kennen gegeven door vijf of meerdere aandeelhouders op naam, te zamen ten minste twintig aandeelen bezittende. De aandeelhouders op naam worden bij brieven opgeroepen.­

Zoolang evenwel geene aandeel bewijzen zijn uitgegeven, geschiedt de oproeping aan de oorspronkelijke deelnemers.

De president-directeur zit voor in de algemeene vergaderingen van deelhebbers.

De scretaris-directeur neemt die betrekking waar bij de algemeene vergaderingen.

 

  Artikel twee en twintig.  De deelhebbers zullen zich op de algemeene vergaderingen kunnen laten vertegenwoordigen.

 De volmagten ook bij brief gegeven worden bij de notulen van het ter vergadering verhandelde gevoegd.         

Waarvan acte in minute.

Aldus gedaan en gepasseerd op tijd en plaats als gemeld ten kantore van mij notaris in de tegenwoordigheid van Jan Brink en Albert Gerrits Wolthuis, van beroep landbouwers beiden wonende te Coevorden als getuigen, en is deze acte na gedane voorlezing door de comparanten, die aan nij notaris bekend zijn, de getuigen en door mij notaris geteekend.

(Geteekend)  J.T. Berends,  H. Loos,  G.J. Klaassen,  J.H. Berends,  G. Scholten,  J.R. Koek, J.H. Loos, G. Berends, J. Brink, A.G. Wolthuis, A. Slingenberg, notaris.

 

Geregistreerd te Hoogeveen, den een en twintigdten september 1800 zes en zeventig, deel 55, folio 139, recto vak 3, vier bladen, geen renvooijen. Ontvangen voor regt ƒ 2.40, voor 38 opcenten ƒ 0.91½,zamen drie gulden een en dertig en en een halve cent (ƒ 3.31½). De ontvanger, (geteekend)Frijlinck.

 

 

 

 

  

Het koninklijk besluit, waarbij bewilliging op het ontwerp van vorenstaande acte is verleend, is van den volgenden inhoud:

23 Aug. 1876,

No 22.

 

WIJ WILLEM III BIJ GRATIE GODS, KONING DER NEDERLANDEN, PRINS VAN ORANJE-NASSAU, GROOT-HERTOG  VAN LUXEMBURG ENZ., ENZ., ENZ.

 

Beschikkende op het aan ons ingediend ver­zoekschrift van J. H. Loos en G. Berends te Weijerswold, strekkende tot het erlangen der Koninklijke bewilliging op het daarbij overgelegd ontwerp der acte van oprigting van de naamlooze vennootschap: de Coevorder Straatwegmaatschappij, te vestigen te Coevorden;

 

Gelet op de art. 36-56 van het Wetboek van  Koophandel;

 

Op de voordragt van Onzen Minister van Justitie van den 2lsten Augustus 1876,  2de afdeeling A no. 120;

 

Hebben goedgevonden en verstaan:

 

Onze bewilliging te verleenen op het bij het verzoekschrift overgelegd ontwerp der acte van oprigting van de naamlooze vennootschap: de Coevorder Straatwegmaatschappij,  te vestigen in Coevorden.

 

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan een afschrift zal worden gezonden aan Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken.

 

Het Loo, den 23sten Augustus 1876.

                                                                      

                                                                                  WILLEM

                                              

                                               De Minister van Justitie,

VAN LYNDEN VAN SANDENBURG.

 

 

 

Tarief van tolgelden op den weg tusschen

Coevorden en de Ellenbeek (gemeente Schoonebeek).

 

 

 

Voor elk paard of muilezel                                                                                       ƒ       0,04

Voor elk runderbeest of ezel                                                                                             0,01    

Voor elk kalf, schaap of varken                                                                                         0,01

Voor elke kudde schapen of varkens sterker dan 40 stuks in eens                             0,40

Voor elken bok, geit of hond aangespannen voor een rij of voertuig met 2 wielen     0,02½

Voor elken bok, geit of hond aangespannen voor een rij of voertuig met 4 wielen     0,05

Voor elken ezel aangespannen voor een rij of voertuig met 2 wielen of voor sleden 0,04

Voor elken ezel aangespannen voor een rij of voertuig met 4 wielen                          0,06

Voor elk paard of runderbeest aangespannen voor een rij of voertuig met 2 wielen

               of voor sleden                                                                                                      0,07

Voor elk paard of runderbeest aangespannen voor een rij of voertuig met 4 wielen 0,10

Wanneer twee of meer rij of voertuigen samengekoppeld zijn, zal bovendien voor

             elk paar wielen betaald worden                                                                          0,03

Voor elk paard aangespannen voor dilicances of postwagens, ingericht voor niet

             meer dan 6 personen                                                                                           0,10

idem voor meer dan 6 doch niet meer dan 12 personen                                              0,15

Voor meer dan twaalf doch niet meer dan 18 personen                                               0,20

Voor een rijwiel                                                                                                                  0,01

Voor een motorrijwiel                                                                                                        0,02½

Voor een motorwagen                                                                                                      0,05

 

 

Voor de bijwagens behoorende tot eene diligence of postwagen zal betaald worden evenals voor de laatstgenoemde naarmate van het getal der plaatse en de aangespannen paarden.

Bij het terugkomen dezer wagens, wanneer zij ledig zijn zal daarvoor de gewone tol verschuldigd zijn, waarvoor de rijtuigen, geene diligences of postwagens zijnde, onderworpen.        Bij de berekening van het aantal zitplaatsen eene diligence, post of bijwagens die de voorlieden en conducteurs, die de rijtuigen geleiden, bezetten.

 

 

            Van den tol zullen vrij zijn de paarden en rijtuigen, motorrijwielen en rijwielen:

 

a          behoorende tot het  koninklijk huis en die der prinsen of prinsessen, zoomede op reis die van de persoonen die het gevolg van het Koninklijk huis of dat der prinsen of prinsessen uitmaken;

 

b          die van renboden in dienst der Koningen en op reis zijnde;

 

c          die uitsluitend gebruikt wordende voor de brievenposterij wanneer bij het gebruik maken van een rijtuig of motorwagen behalve de postiljon of bestuuder geen, of slechts één reisiger;

 

d          die van de aanname van het onderhoud of herstellingen van den weg, echter niet verder dan voor het gedeelte waarvan hij het onderhoud of de herstellingen aannam;

 

e          die der ambtenaren van Rijks of den Provincialen Waterstaat in hunne betrekking den  weg passeerende;

f          die der Directeur of Commissie van beheer over den weg en der beambten die met het toezicht van den weg zijn belast;

 

g          die der Marechaussee en der militairen in uniform, die zich wegens dienstverrichtingen moeten verplaatsen als ook de wagen en voertuigen behoorende aan den Staat of aan nationale legerkorpsen en voorzien zijn van het door het Departement van Oorlog vastgesteld distractie teken;

 

h          De onaangespannen, ongezadelde of onbeslagen veulens, zoolang zij nog geen snijtanden hebben;

 

i           De paarden en wagens die mestspeciën, plaggen, heide en heideschalen en turf op eigen of gehuurde gronden gewonnen, gemaakten, gestoken of gebaggeld, tot eigen gebruik bestemd verwarmen, en voorts die wagens en paarden welke dienen om den oogst binnen te halen;

 

j           De paarden en het vee, dat dagelijks naar de weiden wordt gebracht of daarvan terug gehaald;

 

           

Aan den gemelden weg geplaatsten bijboom zal een tolrecht worden geheven overeenkomstig bovenstaand tarief, met dien verstande, dat voertuigen, paarden vee, ezel, schapen, bokken, geiten en varkens, die vervoerd worden van of naar de perceelen Sectie A., No 1650, 1651, 1770, en 1771 der gemeente Schoonebeek en de perceelen Sectie I, No 452, 454, 456, 457, 551, 539, 540, en 541 der gemeente Coevorden van tol vrij zullen zijn.

 

 

                                   Behoort bij Koninklijk besluit van 29 November 1906, No 89.

 

                                                                                                          Mij bekend,

                                                                                              De Minister van Waterstaat              

                                                                                                          (get) J. Krans.

 

 

                                                                                  Overeenkomstig het oorspronkelijke,

                                                                                              De Secretarie Generaal

                                                                                              (get) Salverda de Grave.

 

www.oud-schoonebeek.nl