1875-1882 uit de kranten

Uit de Coevorder courant

 

Dalen, 24.?.1875. Wegens den velen veelvuldigen regen en de daarmede gepaard gaande stormen is het water hier zoo hoog gestegen, dat de Kerkdijk te Dalerveen, de eenige verbinding per voet naar hier, op drie plaatsen is doorgebroken. Ook de Reindersdijk, de weg naar Schoonebeek, heeft wegens den daardoor veroorzaakte aandrang, ook zeer veel door te staan, doch is met slechts ééne doorbraak er tot nu toe afgekomen, terwijl één en ander reeds gedeeltelijk is hersteld en spoedig weer in orde zal zijn, als ’t water maar eerst weer begint te zakken. De Kerkdijk staat in de made nog grootendeels onder water. Ook achter Coevorden, in de omstreken van Gramsbergen en Hardenberg moet de watervloed zeer ernstig zijn, zoodat schippers het varen moeten staken, omdat de doorvaart door de sluizen nog ondoenlijk is.

 

Schoonebeek, 12 maart 1878. Een der eenzaamste, voor den reiziger onpleizierigste wegen in deze provincie, is zeker die van ons over de “Oshaar” naar Dalen, de hoofdplaats dezer gemeente. Sedert de verdeeling dezer gemeen-schappelijke weide is deze wandeling van ruim 2 uur vooral niet minder geworden; maar wat eigenlijk op dit punt de kroon op het werk zet is, dat er ongeveer op de helft van den weg, in de Schans, eene herberg zal worden gebouwd, waar de vermoeide wandelaar kan uitrusten en zich verkwikken. Gelijk ’n karavaansera in de woestijn den vermoeiden reiziger uit de verte toelacht zoo ook zal zeker de weg niet alleen er gezelliger door worden, maar ook zal men de reis met minder zorg ondernemen, denkende dat men daar onder het nederige dak een veilige schuilplaats tegen stormen en onweders zal vinden, die den reiziger op dezen Siberiaanschen togt kunnen overvallen. 

Dalen, 9 sept. 1878. De zoo uitgestrekte “ Oshaar”, eene nu voor korten tijd verdeelde weide, gelegen tusschen hier en Schoonebeek, wordt tegenwoordig door de daartoe benoemde rijkslandmeters opgenomen en zooveel mogelijk op naam van de eigenaren gebragt. Velen van de eigenaren echter meenen dat het voldoende is, hun deel in het gescheiden stuk door een paal, waarop de voorletters van hun naan, aan te duiden in plaats van door een juist aanwijzend scheidingsteeken, bestaande in eene uitgestoken lijn of greppeltje. Velen zullen op dit punt worden teleurgesteld. Wat verder de gevolgen van de verdeeling dezer zoo belangrijke weide aangaat, zij met een enkel woord gezegd, dat de hoogste verwachtingen, die men van de scheiding koesterde, verre zijn overtroffen en sommige stukken, als weideland, met de beste streken dezer gemeente kunnen wedijveren. 

Coevorden, 28 maart 1880. Er heeft zich eene commissie uit bewoners van Oud- en Nieuw-Schoonebeek samengesteld teneinde pogingen in het werk te stellen om afscheiding van de gemeente Dalen te verkrijgen en een gemeente op zich zelf te vormen. 

Dalerveen, 8 aug. 1882. Naar wij met zekerheid vernemen, circuleert te Oud- en Nieuw-Schoonebeek een adres ter onderteekening aan Z. M. den Koning, waarbij op gronden, hoewel niet bijzonder vleijend voor ’t gemeentebestuur van Dalen, scheiding van die gemeente moet worden gevraagd.

Had een vroeger daartoe aangewende poging geen resultaat vrij algemeen hoopt men, dat het nu Z. M. moge behagen de dorpen Oud- en Nieuw-Schoonebeek tot een eigen burgelijke gemeente te vormen.

www.oud-schoonebeek.nl