Kroniek Schoonebeek - Oud Schonebekerveen

Artikelindex

 

juni 1973 

 

Het Oud Schoonebekerveen

 

Tegenwoordig is het nog zo dat, wanneer de kadaster kaarten vernieuwd worden of deze kaarten op een grotere schaal gebracht worden, dat de grondeige­naren worden verzocht aanwijzingen te willen geven aan de kadasterambtenaren van de grenzen van de hun toebehorende percelen.

      Deze aanwijzing is in onze tijd betrekkelijk eenvoudig, bij het eerste in kaart brengen van de gronden was dat moeilijker. Men wist de perceelsgrenzen vaak niet nauwkeurig. Er moest dan vaak worden uitgegaan van de veenboekweitgreppels die de schei­dingen moesten aanduiden. De veengronden hadden vroeger weinig waarde en het blijkt dat die schei­dingsgreppels nog wel eens onnauwkeurig waren. Wanneer we de kadastrale kaarten van onze veenge­bieden in ogenschouw nemen dan blijkt, en dat is in één oogopslag te zien, dat die scheidingsgreppels wel eens ruim genomen waren. We bedoelen er dit mee. De opstrekkende plaatsen die hier in Schoonebeek Zuid-Noord lopen, zijn voor een gedeelte aan de Noordzijde breder dan aan de Zuidzijde. Degenen die met hun boekweitverbouw het vlugst in Noordelijke richting zijn opgeschoten, hebben de breedte ten opzichte van de buren niet nauwkeurig in acht genomen, zodat de buurman die wat achteraan kwam misschien in breedte er enigszins bekaaid is afgekomen.

      De Schoonebeker venen zijn laat aan de snede gekomen. Van de Drentse hoogvenen zijn het Roswinkeler veen en het Schoonebekerveen de laatsten, wat de vervening betrof. In het jaar 1919 kregen we het veenschap “Het Oudschoonebekerveen”.

Was men hier wat eerder mee geweest dan had men van de hoge turfprijzen kunnen profiteren, die in de eerste wereldoorlog 1914 - 1918 gemaakt werden. Er was in die eerste wereldoorlog een groot gebrek aan brandstof, zodat niet alleen de turf voor een hoge prijs van de hand ging, maar dat ook al het kienhout, de veenstobben en het opslag berkenhout alle voor brandstof werden gebruikt. Tot slot moet ons nog dit van het hart. Het kanaal A dat na 1919 door onze venen werd gegraven om het hoogveen aan de snede te brengen heeft heel wat geld gekost in de tijd van sterk dalende turfprijzen. Kanaal A doet nu al geen dienst meer als scheepvaartkanaal, maar doet thans dienst als waterleiding. Wat is dat een verandering geworden. Het veenschapskanaal aan zijn oorspronkelijke bestemming onttrokken met de bijbehorende werken als bruggen enz. met daarvoor in de plaats harde wegen die aan het oorspronkelijke veengebied in ons dorp een geheel nieuw aanzien geven. Zo is het oude veengebied veranderd in vruchtbare dalgronden die overal aanwezig of nog in ontginning zijn.

      Een volgende keer D.V. over een ander onderwerp.

 

.

 

 

www.oud-schoonebeek.nl