1953 Zilveren echtpaar Karst

Dagblad voor Coevorden 2 december 1953

"IK VERDRINK NOG"

Zilveren echtpaar Karst overstroomd met bloemen

Huldeblijken van wijd en zijd

 

Wij menen te mogen veronderstellen, dat er nog nimmer zoveel bloemstukken in café Dorgelo te Schoonebeek hebben gestaan dan gistermiddag, toen daar de schrijver E. Karst jr. recipieerde ter gelegenheid van zijn 25-jarig huwelijksfeest en zijn 25-jarig kassierschap van de Coöperatieve Boerenleenbank. De stroom van bloemen werd op een zeker moment zo hevig, dat de receptietafel verschoven moest worden om ruimte te maken en dat de heer Karst uitriep: "Ik verdrink nog in de bloemen".

 Al deze bewijzen van hulde waren gekomen van zijn talrijke vrienden en relaties aan deze en aangene zijde van de grens. En daarbij kwamen dan nog de vele (vaak kostbare) geschenken en een bergje schriftelijke felicitaties. De heer Karst en zijn echtgenote recipieerden van 2 tot 5 uur; zij hebben geen tijd gehad om alle afzendadressen in deze tijd te verwerken.

 Energieke kracht

Het was die heer G. J. Wilms,  voorzitter van het bestuur der Coöp. Boerenleenbank, die de heer Karst namens de bank complimenteerde en hem prees als een energieke kracht. zonder wie het niet mogelijk zou zijn geweest, dat de Boerenleenbank gegroeid zou zijn van een "bankje" tot een bank, welke er zijn mag en aanzien heeft in de gehele provincie Drenthe. Eenzelfde geluid liet de heer G. Roetering horen, die sprak namens de Coöp. Centr. Raifeissenbank te Utrecht. Veel sympathieke woorden werden de heer Karst en zijn ~ echtgenote ook toegevoegd door o.m. de Duitsers Landrat Zahn, Oberkreisdirektor dr Mavick (de Graafschap Bentheim vertegenwoorogende) en de burgemeester van de Duitse gemeente Echteler, de heer J. H. Ziel, alsmede door burgemeester W. F. P. Osse en secretaris A. Masselink van Schoonebeek, ds. Euverman, Ned. Herv. predikant en ds Zwanenburg, Geref. predikant, beiden te Schoonebeek, oud-burgemeester A. Gautier, de heer K. A. van der Kemp namens de Ned. Aardoliemaatschappij, de heer Gh. Eilander, namens Hilarius' Courantenbedrijf N.V., de heer J. A. C. Kok, namens de Uitgeverij Kok te Kampen. Daarbij had de heer Karst handen tekort om de vele cadeaux een plaatsje te geven.

 Betekenisvol rijmpje

De Duitsers, met wie die heer Karst nogal eens samen jagen gaat op zijn jachtveld te Klein-Ringe, namelijk de heren A. Borgmann, Ad. Meyer en E. Pannenborg deden hun gelukwensen van een betekenisvol rijmpje in het dialect, dat vlak over de grens gesproken wordt, vergezeld gaan. Wij laten het hiernaast volgen.

Na de receptie werd een diner gebruikt in café Zoetebier, waarna het gezelschap zich weer naar café Dorgelo begaf, teneinde hier in meer intieme kring de jubilea te vieren.

 Nu sekt uns Fräind, Karst junior

De ait bliff jung int Sülwerhoar!

Seht furen em denn Dag, de Hoogen

häff fiefentwintig Joahre droogen

dat Band, dat all nen Glilck ümslotten

met frou en Kinner häff genotten.

 

Van wiet en siet kump, U te ehren,

half Neederland te grateleren,

En in den Strom van Gratulanten,

van Schrievers, Presse, Anverwandten

mischt sick ut Dütsland overn Streep

veel fräindlik Wünschen, worm en deep.

 

Van Ringe meld' de Jägers sick

en wünscht tegen U en Glück

de Oagen klaar en vast de Hand,

so faak Y kummt int Veehtland.

 

De Schriever, de sien Werk versteht

de is wall hoog te achten

doch - de döört Leeuwen sehend geht,

wat moj is, dött betrachten,

sien Oagen los häff overall

för all's wat God uns geven,

nett al bi U is dat Gevall:

de leeuwt een deeper Leeuwen!

 

Datt 't soa noch lange blieven magg,

noch faaks nen guden Jägerssdagg,

dat roopt van Ringe Karst U to

de Frainde - lauthals - "Horrido".

 

www.oud-schoonebeek.nl