Geschiedkundig overzicht

Geschied kundig overzicht door

J.S .Magnin. Blz. 19/21

De meest belangrijke akten werden gemaakt bij Stoklegging, in tegenwoordigheid en ten overstaan van den voornaamsten in het dorp den Schout en van bijzitters welke Keurnooten werden genoemd.

Zoodanige akte had kracht van uitvoering en verband, en de plegtigheden, bij het maken dezelve plaats vindende, bestonden daarin: dat eene der handelende partijen, ten blijke van toestemming, overdragt of afstand, eenen eiken stok op den grond nederlegde, welke door de andere partij ten blijke van genoegen - neming, gelijk toestemming van hare zijde, aanvaarding of aanname, weder werd opgenomen.

Aan de verbindtenis of overeenkomst, onder stoklegging aangegaan of gesloten, werd meerdere kracht toegekend dan aan andere akten, waarbij die handeling of plegtigheid niet had plaats gegrepen, en het geschitft, bij stoklegging opgemaakt, door Schout en Keurnooten geteekend en bovendien met het Ambtszegel van den eersten bekrachtigd, werd, welke ook deszelfs inhoud ware, ten hoogste geacht, in de meeste waarde en voor omverbrekelijk gehouden, en met den naam van Stokleggings - brief of Verstokte Brief bestempeld.

Niet zelden had in de middeleeuwen, bij zaken van veel belang en waarin voorname personen of gestichten waren betrokken het stokleggen plaats op de Volksvergaderingen; en in zoodanig geval werd aan den betrekkelijken stokleggingsbrief, ter nog meerdere bevestiging, het zegel des Volks van Drenthe gehangen.

 

www.oud-schoonebeek.nl