1608 Wolven jachten

  1. Opdracht door Ridderschap en Eigenerfden op Drost en Gedeputeerden tot uitvaardiging van een plakkaat op de wolvejacht. 16 Februari 1608.

Drost ende Gedeputeerde etc. worden mede gelastet omme seeckere ordre opte wolvejachten te syellen ende van de gemaecte ordre ider carspel in den lande van Drenthe deur placcaete doen verstendigen, oick laetende deselve van den predigstoelen publiceeren end an de kerckendeuren ende andere publicque plaetzen plecken, ten eine d' ingesetenen naer d'inhouden van deselve sich hebben te reguleeren.

Resolutiën van Ridderschap en Eigenerfden (Staten archieven No.5), tweede fol. 50 verso-51.

 

  1. Opdracht door Ridderschap en Eigenerfden aan de gecommiteerden tot herziening van het landrecht tot uitvaardiging eener ordonnantie op de aanplanting van eikenhout en tot herziening van het plakkaat op de jacht van Jan van Ligne. 16 Februari 1608.

Is mede geresolveert, dat de gecommiteerden totte reformatie van de landtrechten mede sullen last hebben, ordre te stellen op het poeten van eicken-telgen ende eickel-campen te besaijen ende bevreden, streckende tot anwassinge van de busschagiën, midtsgaeders de placcaeten van de jacht, bij tijden van den graeff van Aerenberg binnen landes gesonden, te resumeren vereerderen ende verminderen, als deselve tot multiplicatie ende onderholdinge van het wiltwerck sullen bevinden te behoeren.

Resolutiën van Ridderschap en Eigenerfden (Staten-ar- chieven Nö. 5), tweede fol. 50 verso.

 

  1. Ordonnantie yan den drost op de wolvenjacht. 29 September 1618.

Caspar van Ewessum, heere toe Nijenoort ende Fredewolt, drossart tot Covorden ende des lantschaps Drenthe:

Alzoe bij dagelijxe experientie wert bevonden, dat de wolff alomme in de lantschap van Drenthe den ingesetenen van deselvige lantschap aen haeren beesten ende schapen groten schaden toevouget; oock te besorgen staet, indien daertegens niet wierde geremedieret, dat sich de wolff hoe meer ende meer vermennichfoudigen sall ende tegens den aenstaenden winter den ingesetenen meerder naedeel anbrengen; ende dan bij desen dreugen ende bequaemen tijt het velt weel iss te gebruicken omme den wolff te vervolgen inde te vangen;

Soe hebben ick hieromme goet ende nodich gefonden opt stuck van de wolvejacht ordre te geven. Ordonnerende ende belastende daeromme allen ende ijeder schultessen der lantschap Drente, onder wiens scholtamten de hierbeneden genomineerde buijrschappen resorteren, well  ernstlick, dat sij den respective ingesetenen van hoeren scholtamten uijt mijnen namen manderen ende aenseggen, omme op den 8 dach Octobris naestcomstich wesende Donderdach eene wolvejacht aen te stellen ende daermede volgenss van acht ofte thien dagen tot thien dagen, solang het den tijt sall lijden kunnen, te continueren, volgende den voet ende ordre beneden desen opgestellt; ende in desen niet suijmich ofte naelaetich te zijn, bij de breucke hierop in de placcaten bij Ridderschap ende Eegenaerfden der Lantschap Drente gestatuert, ende bij wijdere arbitrale straffe Sullende de respective schultessen goede stricte sorge ende opsicht dragen, dat elckeen van de ingesetenen sijn debvoir, in conformiteit van de hiernae beschrevene ordre, opt beste waerneme; oock oversulx de suijmige ende ongehoirige aenteijckenen ende derselvigen namen aen mij overseijnden, ten eijnde tegens sijluijden nae haer merite werde geprocedert. Sonder van desen eenichsins te blijven in gebrecke.

Actum Nijenoort, desen 29 Septembris anno 1618.

Caspar van Ewssum.

 

Volcht de ordre, die in de jacht sall geobserveret worden.

1. Die van Dieuren, die van Beijlen ende die van Sleen sullen de panden stellen opt oesteremijnde van Mantinger Woluehaer omtrent sunnenopganck.

2. Die van Borcker-karspell sullen bewaeren die oestervloegell van de panden.

3. Die van Beijlen sullen bewaeren de westervloegell van die panden.

4. Die van Sweele sullen de jacht aenbrengen aen die van Borck.

5. Die van Sleen sullen de jacht aenbrengen aen die van Sweele.

6. Die van Wachtmen ende Dalen sullen optrecken met het eene eijnde aen die van Sleen ende met het ander eijnde verbij Lutten, die van Suijtwolde in de gemoete.

7. Die van Suijtwolde sullen met der sonnen opganck trecken met het eene eijnde aen die van Wachtmen ende Dalen.

8. Die van de Wijck sullen tegens der sunnen opganck wesen op Suijtwolde ende eerst duerjagen het binnenvelt tusschen Veninge ende Suijtwolde, ende dan voort aen die van Suijtwolde opjagen.

9. Die van Cockange sullen aen die van de Wijck aenjaegen, dwaerss over Suijtwolde.

10. Die van Echten sullen jagen met het eene eijnde an die van Cockange ende met het ander eijnde tot in Suijtwoldinger horst aen die van Runen.

11. Die van Runen sullen jagen met het eene eijnde aen die van Echten ende met het ander eijnde tot aen Pesse, recht deur het Kinholt.

12. Die van Ansen sullen wesen tegen sunnenopganck tot Pesse, omme te jagen tusschen die van Ruinen ende de van Pesse.

13. Die van Pesse sullen voortjagen tot an die van Beijlen, die de westervloegell bewaeren.

14. Die van Wachtmen en Dalen gecomen wesende aen die van Suijtwolde, ende die van Pesse aen die van Beijlen, sullen brantteijckenen geven; omme sulx gesien zijnde gelijcklick aen te trecken.

Alduss gedaen den 29 septembris 1618.                              Caspar van Ewssum.

 

www.oud-schoonebeek.nl