Staten slikken bittere pil

Stieltjeskanaal 7 miljoen duurder

Staten slikken de bittere pil  

ASSEN - De provinciale staten hebben de bittere pil van de aanzienlijke kostenverhoging van de verruiming van het Stieltjeskanaal geslikt na een knappe rechtvaardiging van gedepu- teerde J. Trip en het excuus dat G.S. aanboden met betrekking tot de gang van zaken. De gedeputeerde weerlegde opmerkingen van de heren Meijer (PvdA) en Mulder (VVD) dat het hier om onvoorziene kostenverhogingen ging. Hij reduceerde het percentage van 70 tot 27 procent als rekening alleen wordt gehouden met de Ingevlochten verbeteringen. SoortgeIijke verhogingen zijn ook aan de dag getreden bij de plannen met het Noord Willenskanaal en de Hoogeveensehe Vaart.

De gedeputeerde deelde verder mede, dat ,het plan voor een kanaal tussen Eemshaven- en Twenthe in studie is en dat uitsluitsel hierover nog wel enige tijd zal uitblijven. Dit kanaal voorziet niet In de eisen die kunnen worden gesteld met ,betrekking tot de afwatering en de scheepvaart en het is verder alsnog de vraag waar het zal komen. Het Stieltjeskanaal zal na de verruiming belangrijk zijn voor de ontsluiting van de , industriegebieden maar past ook in het kader van de aansluiting met Duitsland.

 

Werkgelegenheid

De heer H, Meijer zeide, dat de statenleden aanleiding vinden om ernstig te twijfelen aan ramingen, die worden gedaan, nu hier sprake is van 'n verhoging van 70 pct. Hij noemde dit een blunder en meende wel te kunnen veronderstellen, dat het onderzoek naar de kostprijs onvoldoende is geweest. Verder had hij kritiek op de bezuiniging die wodt toegepast op de beschoeiing en hij meende dat op dit punt geen plaats was voor een experiment.

De heer Mulder zei met de technisch betere uitvoering van het kanaal graag akkoord te willen gaan, maar hij wilde onderstrepen de gang van zaken te betreuren. Hij vroeg of het wel rationeel was de sluis geschikt te maken voor schepen van 600 ton en 't kanaal voor 800 tons schepen, Zou het niet doelmatiger zijn ook het kanaal geschikt te maken voor 600 tons schepen, vroeg hij,

 

Ernstige gevolgen

De heer J .Oosterhuis van de rechtse fractie vroeg of het een eis was geweest van Rijkswaterstaat om de sluis te vergroten. Hij zei evenals de andere spelers wel akkoord te willen gaan met het voorstel, omdat ophouden van deze plannen de ontwikkeling in deze hoek van de provincie zou stagneren. Tenslotte wees hij op de ernstige volgen die de verhoging van de kosten zal hebben op de waterschappen.

Deileer W. Kremer (CPN) trok rendement van de verhoogde kosten in twijfel.

Gedeputeerde Trip merkte op, dat wat de kosten betreft steeds was voortgebouwd op de aanvankelijke raming.

Ondertussen is de technische ontwilkkeling voortgegaan en toen opnieuw een kostenraming werd gemaakt kwam men in plaats van op f 9.9 op f 16.8 miljoen Dat is wel zeventig procent meer, maar dan houdt men geen rekening met de verbeteringen die in 't plan zijn aange- bracht. Hij meende daarom dat het voorstel wel aanvaardbaar moest worden geacht al is hier dan ook sprake van kostenverhoging die gedeputeerde staten niet hebben voorzien.

Wanneer men het kanaal evenals de kunstwerken in dat kanaal had afgestemd op schepen van 600 ton zou  dat de uitvoering van de werken te veel ophouden, meende de heer Trip. De vergroting van de capaciteit van de schutsluis was geen eis van waterstaat maar een advies. Hij legde er tenslotte de nadruk op dat de uitvoeling van deze kanaalwerken geen uur meer kunnen wachten.

Na de replieken, waarin nogmaals werd, aangevoerd dat gedeputeerdestaten bij het indienen van hun eerste voorstel gereserveerd hadden moeten zijn, zei de commissaris der koningin dat gedeputeerde staten weer een ervaring rijker zijn geworden.

 

 

 

www.oud-schoonebeek.nl