Magnin omtrend Dalen

J.S.Magnin: Overzicht der Kerkelijke Geschiedenis van Drenthe.

DALEN

Al in de twaalfde eeuw werd de parochiekerk te Dalen vermeld. Wij hebben niet kunnen opsporen aan wien zij was toegeheiligd. De pastorie aldaar bezat in het jaar 1597 de navolgende goederen en inkomsten:

!.  de pastoors woning, met tuin en hofstede, waarop destijds een klein hutje stond;

2. 22½ mud bouwlands,

3. 11 dagwerkenhooilands,

4. drie roggepachten jaarlijks te zamen opleverende 2 mud rogge.

 

Tot deze kerk behoorden twee vicariën, als:

 1. de Sint Anna vicarie, welke bezeten werd door eenen Vicaris, die tevens Kapellaan van  den parochiemeester te Dalen was;
 2. de Sint Martens - ook de Bartold van Beijlem´s vicarie genaamd. Van de inkomsten dezer vicarie werd 1/3 getrokken door den Pastoor te Dalen.

De overige 2/3 diende tot prebende voor een arm student, die tot het priesterambt werd opgeleid.

 1. H.Sacraments. vicarie.

.

 

 

Opgave van 't Carspel Dalen volgens reselatie van den 1 Feb. 1797 als volgt.

 1. Beswaarende de gevolgen zijn van het oude Melselen de hijr nog plaats zouden hebben zijn hijr niet.
 2. al hijr in Dalen is een gereformeerde kerke.

      het getal der gereformeerde zielen zijn plus mijnus 971 

      joden zijn hijr 23

      rooms gezinden zijn hijr 6

      de goederen welke des de kerkvoogden tot onderhout hebben tot de kerke zijn.

23 mudde en 3 schat 1½ spint land welke des jaarijks worden verhuurt nog heeft de kerke in te komen aan pagt alle jaar 5 mudde 2 schat 2 spint nog alle jaar aan9 huur.

Beswaar dat op de kerke staat alle jaar

1 mudde 2 schat 3 spint

      Den oorsprong waar dat der zelver goederen van daan zijn gekoomen, is ons bekent.

De goederen welke dejaconie hijr heeft zijn voor eerst 3 land obligatien zijnde van vijfhonderd gulden welke door dejaconen op de landschap zijn belegd in de jaaren als volgt 1648 de somma van vijfhondert gulden eene van 1695 somma van vijf hondert gulden eene 1735 groot vijf hondert gulden.

nog 4 mud de en 5 spint bouland nog 3/3 dagmat hoojland wijders nog 2 beeste weiden met opgaande

tot beswaar op de jaconie goederen zijn 2 spint                             de alle jaar moet worden betalt.

wijders tot bezwaar een honderd                   van een hondert gulden de alle jaar moeten worden ver

De herkomste van dezen goederen zo verre ons bekent is zijn oorspronkelijk uit den liefde gaven an gereformeerde gemeite, en daar uit worden ok alleen de gereformeerde armen bedeelt. Het geene uit de                               in publijke herbergen hangen en het geene van de verpagten gekoomt daar van genieten alleen des gereformeerde armen.

 1. weeshuisen zijn hijr niet.
 2. Godhuisen of gasthuis en zijn hijr niet.
 3. De Predekand van de gereformeerde kerke al hijr trekt zijn tracta uit deze na benoemde kaspel goederen.

      20 dagmat hoojland en twe??

      44 mudde 3 schat 3 spint bou1and

45 15/16 beeste weiden

Een huisjen en goorn genaamt de??

het huis en hof daar de predikand in wond

10 mudde bouland gelegen in overijsel nog een kampijn aldaar

301/8 dagwark hoojland aldaar,

6 koeweiden aldaar

nog een stukjen weide land aldaar nog een stukke groot ongeveer een dagwark aldaar, een vol slagveen Saiveen               aan de in 8 opgaande akkeren behoorende het daarop staande woonhuis en schuire aan de meijer de daar op woont,

nog 6 akkers tonfveen behoorende hijr bij een volle waare in de merkte van                      zijnde deze latste zajlanden van overijssel en beswaart met een jaarelijkse

of uitgang van 3 mudde winterrogge.

4 obligatien door het caspel op de landschap Drenthe belegt

eene van      f. 2000.--

eene van.         1600,--

twe jeder van f. 1200,--

 1. 1200,--

      dus tezamen  f. 6000,--

      nog enige                              van touw en                                 of leeren plus mijnes

     2 mudde tenden

     bezwaar op de pastorie alle jaar te betalen

     3 mudde 2 schat 2 spint tende.

 1. goederen en inkomsten behoort hebbende aan Bisdommmen capittels de zijn voor      zo verre ons bekent is hijr niet te vinden.
 2. betreft daar van is ons hijr niet bekent.

10. Hijr is een gereformeerde predicant en een voor zanger tegelijk koster en schoelmeester is.

Het tractament van de predecant beloop hijr jaarlijks ruim f.800.-- de voor zanger de ok tegelijk koster en schoelmeester is heeft plus mijnes f. 100,-- trekkende zijn tractamen uit deze na benoemde goederen zijn de 8½ dagmat hoojland

2 5/16 beeste weide

18 mudde 2 spint bouland en ´t schoelmeesters huis en hof volgt beswaar op de kosterie 2 mudde 2 schat.

11. Pastoors capelanen en mannisters van ander gezintheiden zijn hijr niet.

 

Bovenstaande lijste van ons ondergeschrevenen, als daar toe gequalificeert van, het caspel van Dalen, opgemaakt en van ons eigen handig ondertekent actum Dalen dem 21 Febr. 1797.

L.Siesenk,        J.van Loenen

 1. Pred.

J.K.Berkhof, voorzanger,

H.Kiers, als kerkvogt.

H.Lipman als diaak.

 

 

www.oud-schoonebeek.nl