Uit oude Kranten

VLIEGHUIS 17-12-1938

Woensdagmorgen nam mej. G. H.W. Meijer, die vanaf de heropening der school als tijdelijk onderwijzeres hier werkzaam was, afscheid van haar leerlingen. Hierbij bleek, dat zij in korten tijd de genegenheid van de jeugd en van de ingezetenen heeft weten te verwerven. Namens de oudercommissie werd ze door heer Schans hartelijk toegesproken en ook het hoofd der school, de heer Smits richtte eenige zeer waardeerende woorden aan haar adres. Vele aardige geschenken werden de juffrouw door groot en klein aangeboden, die zij stellig nog lang als een aangename gedachtenis aan Vlieghuis zal bewaren.

 

Schoonebeek 6 April 1864.

 Voor eenige dagen had eene verkooping plaats van tilbare goederen, op het nabijgelegene Vlieghuis. Onder meer zou er ook geveild worden een oude, antieke koperen tabaksdoos. Eenige liefhebbers van dergelijke oude dingen, zagen de doos onder het oude ijzerwerk liggen, en beproefden haar te openen. Dit ging moeilijk en na de doos in handen van een neef des huizes gesteld te hebben, brak deze haar los….. en er vielen twee bankjes uit elk van f 200,--. Waar het geld in zulke handen is, is het waarlijk nietig slijk.

 

 

Schoonebeek 8 Junij 1872

Bij de naburige gehuchten Pathuis en Vlieghuis had voor eenge dagen eene nogal aardige historie plaats. Een landman van Nieuw Schoonebeek te paard genoemde plaatsjes voorbij rijdende, hoorde opeens een vreeselijk geschreeuw van ganzen, die hier in menigte worden gehouden, en weldra zag hij ‘n oud reintje dwars voor hem over den weg passeeren, met een eend of kip in den bek. Dadelijk sprong  de dief over de sloot in de rogge en door een grup gedekt, bereikte hij zeker weldra zijn hol, Dit was voor den reiziger niet onopgemerkt gebleven, die juist eenige plaggenstekers aantrof, aan wien hij ’t vertelde  Dadelijk ging men er op los terwijl ook nog een aldaar gestationeerd ambtenaar, van eenen spuit voorzien, meeging. Nadat men dapper had gegraven, werd het reintje te benauwd. Met een geduchte sprong en schuimbekkend van woede, verliet hij zijn woning, doch kreeg ongemakkelijke klappen met de spaden en, na nog wat manoeuvres gemaakt te hebben werd hij door het schot teneer geveld. Men ontdekte nog drie jongen, die werden afgemaakt, terwijl men nog voortdurend uitziet om den anderen vos machtig te worden.

 

Vrijdagmorgen schoot de heer D.Roelofs een jonge vos

 

 

Coevorden, 3 Maart 1875,

 

 

Heden had te Vlieghuis onder deze gemeen, ten overstaan van den notaris mr, A. Slingenberg, een kolossale veeverkooping plaats, eene verkooping, zooals het Vlieghuis, naar men zegt, nog nimmer heeft gezien. Geen wonder, want de landbouwer R, ten Vlieghuis, die zijne schapen reeds lang op het droge heeft en zich nu naar ’t schijnt uit de beslommeringen  van het boerenleven althans gedeeltelijk wil terugtrekken, verkocht niet minder dan 50 stuks hoornvee, 3 paarden en 2 enterpaarden, tezamen voor de kapitale som van 10000 gulden.

Voorwaar geen geringe veestapel in dezen hoek van de wereld en een prijs die een boer voor 50 jaren stellig had doen duizelen. Ten V. houdt echter nog wel zooveel van zijn veestapel over, dat een boer van minder fortuin, er naar kijken zou als een arme jongen naar een poffertjeskraam.  Het eenvoudige gehucht was als in een marktplaats herschapen. Onderscheidene kramers uit Coevorden en Schoonebeek hadden er hun tenten opgeslagen en honderden toeschouwers met of zonder kooplust, waren van elders toegestroomd en gaven aan het geheel een feestelijk aanzien.

 

 

 

VLIEGHUIS 25-3-1939

Ouderavond O.L. School.

Op vrijdagavond 17 Maart had de tweede ouderavond plaats van de  O.L. school te Vlieghuis.

De voorzitter der oudercommissie, de heer Schans. opende om half acht deze druk bezochte avond en gaf ver volgens het woord aan het hoofd der school den heer R, Smits, die op zijn beurt, alle ouders van harte welkom heette.

De kinderen der 6de en 7de klasse hadden weer verschillende stukjes geleerd en gaven ook nu weer blijk van hun kunnen. Als tooneelstukjes werden opgevoerd ,,Bij den kapper” door de leerlingen der 6e klasse en “Neef Eduard” door de leerlingen der 6e en 7e klasse. Beide stukjes vielen erg in de smaak er werden goed gespeeld. Ook de zangnummers door de meisjes der hoogste klassen kwamen goed tot hun recht.

In de pauze had er een verloting plaats, waarbij het eveneens vroolijk toeging.

Toen de voorzitter de avond sloot, het hoofd der school en de onderwijzeres mej F. Wessels, namens allen hartelijk bedankt had voor haar goede leiding bij de verschillende stukjes, keerden allen voldaan huiswaarts.

 

 

 

Coevorden, 26 Mei 1873.

Het vossengeslacht schijnt in deze streken bijzonder sterk vertegenwoordigd te zijn.  Rooven ze in ‘t naburige Pad en Vlieghuis op klaarlichten dag kippen, in onze nabijheid werden j.l. Donderdag door eenige jongens vijf jonge Reintjes gevangen, die ze een touw om den hals bonden en zoo gelijk een hond, naar de plaats hunne inwoning geleidden, waar ze eenigen tijd later wreedaardig werden ter dood gebragt.

 

 

Schoonebeek 12 Maart 1815

Ook de boerenstand alhier deelt mede, in de algemeene welvaart, die deze stand in het algemeen geniet. De poging echter, om deze streek door een straatweg aan Coevorden te verbinden, zoodat de producten, wat nu met moeite geschiedt, dan gemakkelijk ter markt gebragt kunnen worden, schijnt aanvankelijk op de enorme kosten schipbreuk te zullen lijden. Evenwel wordt de zaak niet opgeheven en moet de weg eenmaal komen, op welke wijze dan ook. Opmerkelijk is het verder, dat de wel vaart zich niet openbaart in sierlijke kleeding versiering van huizen of ander uitwendig praalvertoon maar wel veroorloven zich meerdere uitgaven voor huiselijk genot, dat zich aanvankelijk bepaalt tot de aankoop van huisorgels en de daarmede gepaard gaande beoefening der muziek.

Dit is een degelijk iets; ’t ontwikkelt en veredelt en deze openbaring van smaak van den Schoonebeker landman strekt hem tot eer.

 

 

VLIEGHUIS. 10-12-1938

‘Maandagmiddag overkwam de knecht van den heer H.J. Roelofs  alhier, de 17 Jarige M. Joldersma, een. noodlottig ongeval. Terwijl hij een pak geperst stroo van den hoogen schuurzolder wilde halen, viel hij onverwachts naar beneden. Doker Idema  van Oud-Schoonebeek, die ontboden en spoedig ter plaatse was, achtte onverwijlde overbrenging naar een Ziekenhuls noodzakellijk. De patient werd dan ook zoo spoedig mogelijk dien zelfden dag per zieken auto naar Hoogeveen vervoerd. We vernemen dar ook hier gescheurd zou zijn. Gelukkig wordt gehoopt en verwacht dat genezing niet zou zijn buiten gesloten.

 

 

Coevorden, 8 Mei 1878.

Bij de heden gehouden herbesteding van de straaweg Coevorden Ellenbeek, waren ingekomen 8 inschrijvingsbiljetten, waarvan de laagste waren de heeren Nijhuis, Woltersom en Weertman te Coevorden, voor resp 129000, 128000 en 126400 gulden.

Of de uitvoering van dit werk al of niet zal worden toegewezen, is nog onbekend.

 

 

 

 

www.oud-schoonebeek.nl