1934 opheffing school Vlieghuis

 Opheffing School Vlieghuis

 

 

VLIEGHUIS   5-5-1934

 

(17 April).  Heden werd in de ingevolge Koninklijk besluit per 1 Mei opgeheven O.L. school alhier de laatste les gegeven.

Groot was de belangsteling van de bewoners dezer schoolkring. Alle ouders van schoolgaande kinderen  gaven door hun aanwezigheid blijk hoezeer ze aan hun school gehecht waren.

Mede waren aanwezig het College van B. en W. van Coevorden. Nadat om 3 uur de schooltijd was geeindigd nam het hoofd den heer Christiaans, het woord om in treffende worden afscheid te nemen van zijn leerlingen en zijn school die hem lief geworden waren.

Spreker dankte de bewoners van de schoolkring voor de samenwerking die er steeds was tusschen school en huisgezin en drukte de kinderen op het hart de saamhoorigheid die er hier steeds heerschte te bewaren. Verder beval hij zich in welwillend aandenken aan bij de bewoners, daarbij de verzekering gevend, dat hij de school kring Vlieghuis niet zal vergeten. Hierna nam de voorzitter van de oudercommissie de heer Kiewiet het woord.

Spreker schetste, hoe de school een middelpunt vormde voor deze streek en nu door opheffing ervan een stuk plattelandscultuur wordt vertrapt. Hij dankte de heer Christlaans en mej. Wolbers voor het goede onderwijs dat ze hebben gegeven en noemde de resultaten van dat onderwijs schitterend; immers de vorderingen van meerdere leerlingen die vanuit deze school hoogere onderwijsinrichtingen als H.B.S, enz. hebben gevolgd, hebben dat bewezen. Maar niet alleen als hoofd der school aldus de spreker, maar ook als mensch hebt gij, mevrouw en mijnheer Christiaans, de belangen van deze streek gediend. Waar bij ziekte iemand hulp nodig had steeds waart gij beiden één der eersten die hulp verleenden en hoe vaak gebeurde het niet, dat als de kinderen doornat opschool kwamen U mevrouw Christiaans ze van droge kleeren voorzag.

Voor dat alles danken de bewoners van dezen schoolkring U beiden hartelijk. Heeft mej. Wolbers reeds een betrekking weer, we hopen, van harte, aldus spreker, dat u ook spoedig mag benoemd worden als hoofd der school te Coevorden.

Als blijk van waardeering bood hierna de spreker aan het scheidend hoofd en onderwijzeres benevens aan mevr. Christiaans een stoffelijk aandenken aan, daarbij de hoop uitsprekend dat de bewoners van de schoolkring Vlieghuis bij hen in aangename herinnering zullen blijven

Hierna nam de Burgemeester het woord. Spr. zeide, dat het gemeentebestuur zich unaniem had uitgesproken voor het behoud van deze school en dat alle middelen waren aangewend om opheffing te voorkomen. Als een donderslag bij helderen hemel kwam dan ook het koninklijk besluit af, dat reeds per 1 Mei de school zou worden opgeheven. 

Hoewel spreker overtuigd is dat door dit besluit dezen schoolkring ernstig is getroffen valt er niet meer aan te veranderen en hebben wij daarin te berusten.

Spreker roemde het goede onderwijs dat aan deze school is gegeven en huldigde, de scheidende leerkrachten als goede plichtsgetrouwe ambtenaren die liefde hebben voor hun, ambt. Hij memoreerde in dit opzicht nog dat toen, de gemeente geen gelden meer mocht beschikbaar stellen voor het vervolgonderwijs, de heer Christiaans gratis een cursus voor vervolg onderwijs heeft gegven.

Dat het gemeentebestuur, aldus spr., zeer tevreden was over uw werk, mijnheer Christiaans, bewijst wel dat U het ontslag eervol en onder dankbetuiging is verleend.

Nadat nog door de wethouders Lamberts en Tiemens het woord is gevoerd, waarbij beiden hun leedwezen over het besluit, tot opheffing der school kenbaar maakten, nam de heer Chrishaans het woord, waar bij hij het College van B. en W. dank zegde voor de woorden van hulde en de bewoners van de schoolkring Vlieghuis nogmaals dankte voor de prettige samenwerking. Wij zullen, aldus spr., de schoolkring Vlieghuis in aangename herinnering houden.

Hiermede was de plechtigheid afgeloopen en gaat weer een stuk plattelandsch cultuur verdwijnen.

 

 

Opheffing school Vlieghuis met 1 Mei 1934

Thans is officiëel bericht ingekomen, dat de school te Vlieghuis met 1 Mei a.s. wordt opgeheven. Er zijn 36 leerlingen, waarvan ongeveer 26 naar Coevorden en 10 naar Schoonebeek ter school moeten gaan.

 

 

Verhuring Woning

Te Vlieghuis

Het Gemeente bestuur van Coevorden wenscht

Onderhands te verhuren

De onderwijzerswoning

En/of school

Te Vlieghuis.

Gegadigden gelieven hun inschrijvingsbiljetten in te leveren ten gemeentehuize vóór 1 April a.s.

Coevorden. 18 Maart 1935

 

www.oud-schoonebeek.nl