Voordelen Onderwijzers

DRENTSCHE VOLKSALMANAK 1784

VOORDEELEN IN 1784 VERBONDEN AAN EEN ONDERWIJZERSPOST TE ………(waarschijnlijk Dwingelo).

 

 1. Een jaarlijksch tractement van 37 gulden 10 stuyvers.
 2. De opbrengst der schoolgelden ad 4 duiten per week.
 3. Voor het schrijven der dorpsrekening, een achtentwintig.
 4. Voor het opwinden van torenuurwerk en het schoonhouden der kerkepaden, een daalder
 5. Voor het verpachten der kerkelanden, een rijksdaalder.
 6. Voor het schieten van kraayen en het vangen van bunsings op de heerlijkheid van den Baron van B. jaarlijks twee vrachten        takkebossen.
 7. Des winters voor het openhouden der grachten van ‘t kasteel, vijf schellingen.
 8. Als omroeper, telkens een zesthalf.
 9. Voor het verwen en teeren der hekken van het kerkhof en de kerkelanden, een dukaton.
 10. Gedurende de wintermaanden van elk ter school gaand kind ’s weeks een turf en twee knuppels ter verwarming van school.
 11. Verder als koster en voorzanger, de voordeelen van de duiven op den kerktoren.
 12.  Het gebruik van tuin en bleekveld, benevens twee derde morgen boomgaard, wei- en
 13. . Uit elke boerderij, waar twee of meer paarden gehouden worden, een schepel rogge 's 
 14. . Een gast eijeren, dat is 4 stuks, voor elke zitplaats in de kerk, op te halen aan de huizen in de week van Paschen.
 15.   Voor het maken van graven op het kerkhof, van elk lijk drie schellingen. 
 16.   Het restant wijn en brood na het gehouden avondmaal.

 

www.oud-schoonebeek.nl