1940 Bekendmaking bezet gebied

Coevorder Courant 11 mei 1940

 

BEKENDMAKING VOOR HET BEZETTE GEBIED.


Bij machtiging van den Opperbevelhebber van het Duitsche Leger maak ik bekend:
I.    De Duitsche Weermacht waarborgt de inwoners volledige veiligheid van persoon en eigendom. Wie zijn vreedzaam en rustig gedraagt heeft niets te vreezen.


II.  Gewelddaden en sabotageakten worden met de zwaarste straffen bedreigd. Als sabotage wordt ook beschouwd, elke beschadiging of verduiking van oogstproducten, voorraden of aanplantingen die voor het bezettende leger van belang zijn, evenals het afscheuren of beschadigen van plakbrieven of bekendmakingen. Onder bijzondere bescherming van de Duitsche Weermacht staan: Gas- water-en elektriciteitswerken, spoorwegen en Sluizen evenals kunstwerken.


III.  De inlevering van wapens, en munitie is door bijzondere bekendmaking bevolen. Voor herinneringswapens, buiten gebruik, is deze verordening niet ‘van kracht. Jachtgeweren zijn onder opgave van naam, beroep en woonplaats van dan eigenaar bij den burgemeester in te leveren, die voor de bewaring verantwoordelijk is.

IV   Door het krijgsgerecht wordt gestraft: 

      1 -  Elke ondersteuning van niet-duitsche militairen in het bezette gebied.
      2 -  Iedere hulp verleend aan burgers, welke het bezette gebied willen ontvluchten.
      3 -  Elke inlichting, verschaft aan personen of instellingen buiten het bezette gebied,                                                                                        welke de Duitsche Weermacht of het Rijk zou kunnen schaden.                                                                                      4 -  Elk verkeer met krijgsgevangenen.                                                                                                                            5 -  Elke belediging van personen, welke tot de Duitsche Weeracht behooren,                                                                             en van de Duitsche Weermacht als dusdanig.                                                                                                                  6 -  Samenscholingen op de straat het verspreiden van vlugschriften, het beleggen                                                                     van openbare vergaderingen en optochten, welke niet voorafgaandelijk door                                                                      de Duitsche legerleiding toegelaten zijn, evenals elke andere duitschvijjandige                                                                      betooging.                                                                                                                                                              7 -  0pruïng tot staking, het moedwillig neerleggen van den arbeid, werkstaking,                                                                        en het verhinderen van werkwillige elementen. 

V.   De staats- en gemeentebesturen, politie en scholen, zijn verplicht op normale wijze verder te werken. Hiermede wordt de eigen bevolking gediend. De leider der instellingen zijn voor loyale houding ten overstaan van de bezettende macht verantwoordelijk. De personen aangesteld in openbaren dienst zullen hunne wedde verder genieten. 


VI.  Alle nijverheidsinstellingen, handelszaken banken zijn in het belang der bevolking open te houden. De sluiting dezer, zonder geldige reden, wordt gestraft.


VII.  In het belang van een geordende en gelijkmatige bevoorrading der bevolking is het hamsteren van waren of van artikelen voor het dagelijksch gebruik (elke overmatige bevoorrading) streng verboden. Elke handeling in strijd met deze, wordt als sabotage beschouwd en gestraft. Het voor de dagelijksche levensnoodwendigheden van de burgerbevolking noodige verkeer, bijzonder ook het marktverkeer, zal, in zooverre de militaire verhoudingen het toelaten, niet verhinderd worden. Voortbrengers en handelaars van levensnoodwendige artikelen zijn verplicht hun bedrijf als voorheen uit te oefenen en hunne waren aan de verbruikers af te leveren en aan buis te brengen, voor zoover dit gebruikelijk was.


VIII.   De verhooging van prijzen en vergoedingen van elken aard evenals van loonen over het peil, op den dag der bezetting vastgesteld, is verboden, in zooverre geen uitzonderingen uitdrukkelijk toegelaten zijn.


IX.    De wisselkoers wordt als volgt vastgelegd:
Voor
Rijksnederland: 1 gulden                        = 1.50 Reichsmark.
België:               1 Belga                          = 0.50 Reichsmark.                                                                                                           Luxemburg:    1 Luxemburgsche frank =  0.10 Reichsmark 

De toepassing van een andere wisselkoers wordt gestraft.
Duitsche evenals jnheemsche geldwaarden moeten worden aangenomen.


X.  De Weermacht en de personen daartoe behoorende zullen hunne inkoopen contant betalen. Dit geldt eveneens voor gebeurlijk door de burgerbevolking geleverde arbeid. Slechts hij bedragen, hooger dan 500 -Rijksmark, of een daarmee gelijkstaand bedrag, zal de betaling door de Duitsche militaire overheden gebeuren op vertoon van bescheiden door de Duitsche Weermacht afgeleverd.


DE OPPERBEVELHEBBER DER
   LEGERGROEP.

 

 

 

www.oud-schoonebeek.nl