Vliegtuigen (neergestorte rapporten)

 22-12-1942

VIII. Divisie Marechaussee
Brigade Oud Schoonebeek.
No. 1308. 

Proces-verbaal betreffende noodlanding
van een militair vliegtuig van Engelsche
nationaliteit te Oud-Schoonebeek gemeente
Schoonebeek op 21 December 1941.

Den twee en twintigsten December 1900 een en veertig is door mij Reinoud Vriesema Adjudant 0.0. Instructeur. Commandant van opgemelde brigade. na gedaan onderzoek, overgegaan tot het opmaken van proces-verbaal wegens noodlanding van een militair vliegtuig van vreemde nationaliteit, en verklaar in verband hiermede het navolgende:
Den 21 sten December 1941 te omstreeks 16.15 uur, heeft een tweemotorig militair vliegtuig (bommenwerper) van Engelsche nationaliteit wegens motorstoring, een noodlanding gemaakt te Oud-Schoonebeek (Oosteinde gemeente Schoonebeek
Het vliegtuig komende uit Duitsche richting, is terecht gekomen op een perceel weiland van den landbouwer Gijlers op ongeveer 250 meter vanaf den straatweg OudSchoonebeek - Nieuw-Schoonebeek en plus minus 500 meter vanaf de Duitsch - Nederlandsche grens.
De bemanning bestaande uit vier leden, werd in de nabijheid van het vliegtuig aangetroffen.
De Officier Vlieger van het vliegtuig- (vermoedelijk genaamd CARTER-) was bij de landing reeds overleden.
De overige drie leden van de bemanning- (waarvan een gewond-) zijn door de onmiddellijk ter plaatse zijnde patrouille Marechaussee aangehouden en overgebracht naar de Marechaussee-Kazerne te Oud-5choonebeek.
Het ernstig beschadigde vliegtuig (gekenmerkt F.Z.N.A.E. 151, is direct onder bewaking van Marechaussee gesteld.
Het lijk van den omgekomen Officier Vlieger is overgebracht naar het Gemeentehuis te Oud-Schoonebeek.
Het gewonde lid der bemanning is zoo spoedig mogelijk door den geneesheer Dr. S.R. Ybema verbonden.
De gewonde had drie schotwonden in den rug en een schotwond ter linkerzijde van het hoofd.
De dichtst bijzijnde Duitsche militairen zijn onmiddellijk gewaarschuwd.
Bij aankomst der Duitsche militairen hebben dezen de bewaking van meer gemeld vliegtuig en omgeving op zich genomen.
De in de Marechaussee-Kazerne aanwezige (onder bewaking gestelde drie leden der bemanning), zijn na verhoor door een Duitsch Officier (Hauptman), op last van dien Officier per auto naar Duitsland overgebracht.
Het stoffelijk overschot van den Officier Vlieger, dat door den zorg van het Gemeentebestuur te Schoonebeek is opgebaard in het gemeentehuis, wordt op nader te bepalen datum op de algemeene begraafplaats te Oud-Schoonebeek ter aarde besteld.
De schouwing van het lijk wees uit, dat de omgekomen Officier Vlieger tengevolge van bekomen schotwonden was overleden.
De namen van de leden der bemanning van het vliegtuig, (allen van Engelsche nationaliteit )- zijn.
1e. CARTER, Officier Vlieger, lengte plus minus 1.71 meter oogen grijs, haar zeer donker bruin, schedelomtrek 57 cm. tanden gaaf, leeftijd plm. 25 jaar. (verdere vaststelling identiteit niet mogelijk).
2e. Douglas Martin, geboren 29 Augustus 1920.
3e. Reginald HARTGROVES, geboren 27 Januari 1919;
4e. Ronald YEARSLEY, geboren 18 September 1920, (gewond.)

Bij de noodlanding is het vliegtuig terecht gekomen tegen de bovengrondsche leiding van het elektriciteitsnet en tegen twee langs den weg staande bomen.
Noemenswaardige schade is er echter niet aangericht.
Persoonlijke ongevallen hebben verder niet plaats gehad.
Politionele versterking was niet nodig.

Hiervan door mij Adjudant Onderofficier Instructeur, opgemaakt dit ambtseedig proces-verbaal en door tusschenkomst van den Heer Burgemeester der gemeente Schoonebeek, gezonden aan de Rijksinspectie Luchtbescherming te ‘s-Gravenhage.

(get.) R. Vriesema.

Gezien:
De Burgemeester der gemeente Schoonebeek,
(get.) G. Bisschop.

Voor eensluidend afschrift
De secretaris der Gemeente Schoonebeek.
(onleesbare handtekening)

 

 

24-05-1943

Afschrift;

MARECHAUSSSE-GEWEST GRONINGEN.
GROEP: COEVORDEN. No: 307
POST: OUD-SCHOONEBEEK. No 25
Proces-verbaal van het neerstorten van een vliegtuig.

             In den voormiddag van Maandag den 24 Mei 1943, omstreeks twee uur dertig minuten, zag Ik, Johannes Kippers, Opperwachtmeester de Narechaussee, behoorende tot de post Oud-Schoonebeek dat een Engelsch vliegtuig brandend neerstorte. 

Ik heb mij daarop naar de vermoedelijke plaats van neer komen begeven en zag ,dat In het Oud-Schoonebeekerveld, gelegen tueschen het Dommerskanaal en het kanaal A van het veenschap het Oud-Schoonebeekerveen, omstreeks drie honderd meter van de grensscheldlng Oud-Schoonebeek - NieuwSchoonebeek een brandende massa lag.
Nadat ik voorzichtig was genaderd, zag ik dat het een vliegtuig was, waarvan ik de Nationaliteit wegens duisternis en het mogelijk gevaar voor de aanwezigheid van bommen, niet kon vaststellen.
Vervolgens begaf ik mij naar de kazerne om de groepscommandant te Coevorden op de hoogte te stellen.
Daarna ben ik weder naar het vliegtuig gegaan en daar het Inmiddels licht was geworden, kon ik de nationaliteit thans vast stellen.
M.i. is het een Engeisch vliegtuig. Bij onderzoek bleek dat in de omgeving van het vliegtuig een lid van de bemanning lag die met het hoofd diep in het veen was geslagen. Dit lijk is op mijn last vervoerd naar het vliegtuig en kon ik toen waarnemen, dat op de schouder van de uniformjas stond; Australie.
Bij het vliegtuig lag ook een lid van de bemanning, waarvan ik aannam, dat ook deze reeds was overleden.
Verder nam ik waar dat in het vliegtuig zelf ook nog eenige deelen van menechen viel waar te nemen, doch door de totale verwoesting van het vliegtuig, was het onmogelijk vast te stellen hoe deze menschen beklemd zaten tusschen de overblijfselen van het vliegtuig.
Vervolgens zag ik, dat in een grote omtrek van het vliegtuig deelen in het rond waren gevallen.
Voorzoover is kunnen worden vastgesteld zijn vijf leden van de bemanning bij dit vliegtuig om het leven gekomen.
Schade aan particuliere eigendommen zijn zoo goed. als In het geheel niet aangebracht
Hiervan door mij, Opperwachtmeester, opgemaakt dit proces verbaal op den eed bij de aanvang mijner bediening afgelegd en den Heer Onder Luitenant, Groepscommandant te Coevorden toegezonden.
Gesloten te Oud-Schoonebeek, 24 Mei 1943.
                     (get.) J. Kippers.

Coevorden, 21 December 1943.
Voor eensluidend afschrift.
De Hoofdwachtmeester
Groepscommandant,
(get.) G. Jansen.

Voor eensluidend afschrift;
De secretaris der gemeente Schoonebeek.
(onleesbare handtekening)

 

 

04-06-1943

 

MARECHAUSSSE-GEWEST GRONINGEN.

GROEP: COEVORDEN.

POST: NIEUW-SCHOONEBEEK.

RAPPORT

Onderwerp:
Noodlanding van Duitsch vliegtuig.

Hierbij heb ik, Abertus Aegidus Karel, Wachtmeester, behoorende tot den post marechaussee, hierboven genoemd, de eer, U beleeft het volgende te rapporteren.
Op 2 Juni 1943, omstreeks 17.45 uur, bevond ik mij te Oud Schoonebeek, toen mij aldaar werd meedegedeeld, dat in het Nieuw Schoonebeekerveld een Duits vliegtuig een noodlanding had gemaakt Ik rapporteur heb mij onmiddellijk naar genoemd veld begeven, en zag aldaar, dat op een grasveld, gelegen achter de woning van een landbouwer Snöing No: D 30b, een éénmotorige jager, voorzien van Duitsche kentekenen, was geland. In de nabijheid van het vliegtuig bevonden zich twee Duitsche vlieger officieren, die mij mededeelden, dat zij een noodlanding hadden moeten maken en hierbij met het vliegtuig over de kop waren geslagen. met behulp van omwonenden was het vliegtuig inmiddels weder normaal aan de grond gezet.
Genoemde officieren hadden geen letsel bekomen, van het vliegtuig was alleen de propeller ernstig beschadigd. Op verzoek van
bovengenoemde officieren heb ik hierna mijn Groeps commandant te willen zorg dragen, dat de Duitse Dienststelle te Assen met het gebeurde in kennis werden gesteld zoodat er zoo spoedig mogelijk Duitsche militaire bewaking bij het vliegtuig aanwezig zou zijn.
Met assistentie van personeel der post Oud-Schoonebeek heb ik hierna, rapporteur, de bewaking van het vliegtuig op mij genomen tot om ongeveer 22.00 uur, dien avond, Duitsche militaire bewaking was aangekomen.
Waarvan door mij, rapporteur, is opgemaakt dit rapport, om te worden gezonden aan mijn Groepscommandant en den Heer Burgemeester der gemeente Schoonebeek.

Nw. Schoonebeek, 4 Juni1943.
De Wachtmeester,
A.A. Karel

 

Aan de Burgemeester van Schoonebeek.

 

 

  

13-11-1943

 

Coevorden, 13 November 1943.

MARECHAUSSEE-GEWEST GRONINGEN
GROEPSCOMMANDANT.

Ter bevestiging van mijn telefonische melding voor den Berichtendienst, om aan den Commandant Marechaussee Gewest Groningen, d.d. 13November 1943, moge ik U berichten dat op 13 November 1943 te omstreeks 12 uur in het Schoonebeekerveld onder de gemeente Schoonebeek, op ongeveer 3 KM. afstand van de Rijksgrens, een Engelsch jachtvliegtuig is neergestort.
Het vliegtuig is tijdens luchtgevechten afgeschoten en daarna verbrand. De bestuurder is met een parachute uit het vliegtuig gesprongen. Hij is door Duitsche douane beambten gearresteerd en wordt in Duitschland gevangen gehouden.
Meerdere personen waren niet in het Vliegtuig aanwezig.
Persoonlijke ongelukken hebben niet plaats gehad.

De Hoofdwachtmeester,
Groepscommandant
G. Jansen.

Aan:
Commandant Marechaussee-Gewest Groningen, in enkelvoud.
Commandant. Marechaussee Afdeeling Coevorden, in enkelvoud.
Polizeiofficier beim B.R.K. te Assen, in enkelvoud.
Burgemeester van Schoonebeek in duplo.

 

 

 

  

15-11-1943

 

Afschrift;

MARECHAUSSSE-GEWEST GRONINGEN.

POST: NIEUW-SCHOONEBEEK

GROEP: COEVORDEN.

Proces-verbaal inzake het neerstorten
van een vliegtuig te Nieuw Schoonebeek
op 13 November 1943

Op den dertienden November 1900 drie en veertig bevond ik Johannes van der Haar, wachtmeester der Marechaussee te Nieuw-Schoonebeek, mij te NieuwSchoonebeek. Te omstreeks 12 uur hoorde ik dat er verschillende vliegtuigen overvlogen in de richting West-Oost. Gelijkertijd hoorde Ik schieten alsof er een luchtgevecht werd geleverd. Even later zag ik twee vliegtuigen. Uit een van deze vliegtuigen viel een voorwerp wat later een lid van de bemanning bleek te zijn die met een parachute was afgesprongen. Bedoeld vliegtuig vloog nog eenmaal rond waarna het zijwaarts neerstortte, ik heb mij, vergezeld van den wachtmeester Karel, van de Post Nieuw-Schoonebeek, terstond in de richting begeven waar het vliegtuig neergestort was.
Ter plaatse gekomen bleek dat het vliegtuig lag achter de woning van J.H.Wolken, C 183a te Nieuw-Schoonebeek Gemeente Schoonebeek.
Van het vliegtuig is niets heel gebleven en is nagenoeg geheel in de grond verdwenen, die ter plaatse uit veen bestaat.
De mensen die van alle kanten kwamen toelopen zijn door ons uit de nabijheid van het vliegtuig verwijderd.
Het Groepsbureau te Coevorden is door den wachtmeester - Karel telefonisch van een ander in kennis gesteld.
Verder is door ons voor de bewaking zorg gedragen, welke bewaking te omstreeks 19 uur door Duitsche militairen is overgenomen.
Het is niet bekend of er met het vliegtuig nog leden van de bemanning zijn verongelukt.
De persoon die met een parachute Is afgesprongen is door de Duitsche grensbeambten gevangen genomen.
Hiervan Is door mij opgemaakt dit proces-verbaal op de eed bij de aanvaarding mijner bediening afgelegd en na ondertekening overgegeven aan den Heer Burgemeester der gemeente Schoonebeek.

Gesloten te Schoonebeek, 15 November 1943.
(get.) J. van der Haar.

Het neergestorte vliegtuig was een Engelsche jager van het type G 1.

 

Voor eensluidend afschrift;
De secretaris der gemeente Schoonebeek.
(onleesbare handtekening)

 

 

 

19-11-1943

Coevorden, 19 November 1943.

MARECHAUSSEE-GEWEST GRONINGEN

GROEPS COMMANDANT.
No. 1235

Ter bevestiging van mijn telefonische melding voor de Berichtendienst t.o.m. aan de Commandant Marechaussee-Gewest Groningen d.d. 19 November 1943, en mijn desbetreffende aanvullende mededeling d.d. 19 November 1943, moge in U berichten, dat in den nacht van 18 op 19 November, omstreeks 23.00 uur, te Oud Schoonebeek, gemeente Schoonebeek, een Engelsch vliegtuig is neergestort. Het vliegtuig is gedeeltelijk verbrand. In het veld verspreid zijn 8 lijken van de bemanning gevonden. Hedenmorgen omstreeks acht uur is bedoeld vliegtuig pas gevonden. Duitsche militairen vermoedelijk uit het grensgebied in Duitschland afkomstig, waren toen bij het vliegtuig aanwezig, doch zijn later weer vertrokken.

De Hoofdwachtmeester,
Groepscommandant.
G. Jansen

Aan:
Commandant Marechaussee- Gewest Groningen, in enkelvoud.
Commandant Marechaussee Afdeling Coevorden, in enkelvoud.
Polizeiofficier beim B.R.K. te Assen, in enkelvoud;
Burgemeester van Schoonebeek, in duplo.

 

 

22-11-1943

MAREClUSSSE-GEWEST GRONINGEN.

GROEP: COEVORDEN.

POST: OUD-SCHOONEBEEK.

Proces-verbaal betreffende het
neerstorten van een Engelsch vliegtuig
In de gemeente Schoonebeek.
op 18 November 1943.

Op Donderdag 18 November 1900 drie en veertig te omstreeks 23.30, uur, verscheen het personeel van de luchtwacht voor ons, Hette Visser Hoofdwachtmeester en Andnes Jan Schuil Wachtmeester, Belde behoorende tot de opgemelde groep en post met de melding dat er vermoedelijk een vliegtuig neergestort was aangezien er enige onderdelen van een vliegtuig, in de nabijheid van het gemeentehuis te Schoonebeek neergekomen waren.
Na een terstond door ons ingesteld onderzoek bleek dat er Inderdaad enige deden afkomstig van een vliegtuig in de gemeente verspreid lagen. Het vliegtuig zelf echter, als gevolg van de heersende duisternis en mist niet te vinden.
0p19 November 1943 Is door mij Andries Jan Schuil wachtmeester, In opdracht van mijn Post commandant, een onderzoek ingesteld naar de plaats waar het toestel neergestort was.
Om ongeveer 8.45 uur slaagde ik er In het neergestorte vliegtuig te vinden, alwaar ik onmiddellijk postgevat heb.
Het bleek mij dat het toestel een Engelsch vliegtuig was van het type Lancaster. In de onmiddellijke nabijheid van het toestel bevonden zich vier leden der bemanning die allen omgekomen waren.
Hiervan Is door mij melding gemaakt aan de Duitse autoriteiten die om ongeveer 10.15 uur aanwezig waren,
Om ongeveer 11.00 uur vond ik op een af stand van 100-200 meter van het vliegtuig nog een viertal leden der bemanning, die gedeeltelijk in het ter plaatse aanwezige veen weggezakt waren. Ook deze vier personen waren allen omgekomen.
Bij en In het vliegtuig bevonden zich vermoedelijk nog een viertal brandbommen.
Persoonlijke ongelukken kwamen verder niet voor, terwijl ook geen materiële schade is toegebracht.
Om ongeveer 14.30 uur van den 19 November 1943 ben Ik afgelost door een bewaking van de Duitsche Wehrmacht.
Hiervan door mij opgemaakt dit proces-verbaal, op den eed bij den aanvang mijner bediening afgelegd, en ingezonden aan den Heer Burgemeester der gemeente Schoonebeek.

Gesloten te Oud-Schoonebeek, 22 November 1943.
(get) A.J. Schuil

Gezien de Burgemeester van Schoonebeek.
(get.) Verbeek.

 

 

  

03-01-1944

 

MARECHAUSSEE-GEWEST GRONINGEN
GROEP: COEVORDEN
OST NIEUW SCHOONEBEEK No.1.

Proces-verbaal van het neerstorten
van een Engelsch vliegtuig en het
neerkomen en ontplof ren van een vier-
bommen in den nacht van 1 op 2
Januari 1944 te Nieuw Schoonebeek,
gemeente SCHOONEBEEK.

Naar aanleiding van het neerstorten van een brandend vliegtuig en het op den grond ontploffen van een viertal bommen,in den nacht van 1 op 2 Januari 1944 te Nieuw Schoonebeek, gemeente SCHOONEBEEK, heb ik, Hendrik Roelof Rinsma,
opperwachtmeester der marechaussee, benoorende tot opgemelde Groep en Post, een onderzoek ingesteld, waarbij mij het navolgende is gebleken:
Het vliegtuig is omstreeks 2.10 uur,in den nacht van 1 op 2 Januari 1944, brandend omlaag gestort en hierna, vermoedelijk door een explosie, uit elkaar geslagen, zoodat de stukken op grooten afstand van elkaar verspreid lagen. Bedoelde deelen zijn terecht gekomen in het openveld, zoodat hierdoor geen schade is aangericht. Van de bemanning zijn tot heden 5 leden dood aangetroffen, waarvan 3 lijken intact en 2 geheel uit elkaar gescheurd, waarvan de ledematen rondom verspreid lagen.
De bommen,voorzoover bekend 4 stuks, zijn allen ontploft en hebben aan verscheidene woningen schade aangericht, hiervan is de woning van J.G. Lambers wonende te Nieuw Schoonebeek C 35a zeer zwaar beschadigd en die bewoond door J.H. Lambers C 36 en G.R. Herbers C 32, beiden Nieuw Schoonebeek, iets minder zwaar.
Verder hebben talrijke woningen glasschade en schade aan de daken opgeloopen. Een in een los, naast de woning, staand schuurtje, toebehoorend aan eerstgenoemde J.G. Lambers, staand paard (hit), is door bomscherven gedood, terwijl een tiental kippen eveneens aan Lambers toebehooren zijn gedood. Deze bevonden zich in een naast de woning staand houten schuurtje, dat geheel werd verwoest.
Persoonlijke Ongelukken vonden niet plaats.
Bedoeld vliegtuig, dat een viermotorig Engelsch Vliegtuig is geweest, vermoedelijk type Lancaster, is neergekomen in het openveld, ongeveer 200 meter van den Duitschen Grens en ongeveer 700 meter van den Openbaren weg, den Schoonebeekerstraatweg, in het Westelijk gedeelte van Nieuw Schoonebeek, gemeente Schoonebeek. De vier bommen zijn eveneens in het Westelijk gedeelte van Nieuw Schoonebeek terecht gekomen, in de omgeving van de plaats, waar het vliegtuig is neergestort.
Tot omstreeks 15.00 uur (2 Januari 1944), is de bewaking waar genomen door personeel van de Post Marechaussee te Nieuw Schoonebeek, op welk tijdstip deze is

overgenomen door leden van de Duitsche Weermacht.
Waarvan door mij, opperwachtmeester, persoonlijk is opgemaakt dit proces-verbaal, op de belofte bij den aanvang mijner bediening afgelegd en overgegeven aan den Heer Burgemeester der gemeente SCHOONEBEEK, terwijl een afschrift wordt gezonden aan den Heer Groepscommandant der Marechaussee te Coevorden.

Gesloten te Nieuw Schoonebeek, 3 Januari 1944.
H.J.Rinsema

Gezien, de burge
meester van Schoonebeek,
(onleesbare handtekening)

 

 

10-02-1944

 

Coevorden, 10 Februarie 1944

MARECHAUSSEE-GEWEST GRONINGEN
GROEP: COEVORDEN
COMMANDANT.
No. 124.

Onderwerp: neerstorten vliegtuig.

Ter bevestiging van mijn telefonische melding voor den Berichtendienst, o.m. aan den Commandant Marechaussee Gewest Groningen, dd. 10 Februari1944, moge ik U berichten dat op 10 Februari 1944 te omstreeks 13 uur in het Nieuw Schoonebeekerveld, onder de gemeente Schoonebeek, een Duitsch jachtvliegtuig brandend is neergestort. Het toestel bevindt zich geheel onder het veen. De piloten zijn uit het toestel gesprongen en op Duits gebied neergekomen. Het toestel wordt onder bewaking van Duitsche militairen gesteld. Persoonlijke ongelukken hebben niet plaats gevonden en er is geen materiële schade aangericht.

De Hoofdwachtmeester,
Groepscommandant
G. Jansen.

Aan:
Den Heer Com.dt Mar. Gewest Groningen,
te Groningen In enkelvoud.
Den Heer Afd. Commdt. der Marechaussee
te Coevorden, In enkelvoud.
den Heer Burgemeester van Schoonebeek
te Oud Schoonebeek In enkelvoud.
en een proc. verbaal in duplo van den
Post Comndt. te Nieuw Schoonebeek.

 

  

08-03-1944

 

MARECHAUSSEE-GEWEST GRONINGEN
Groep Coevorden Tel. 112.
No.
Post Oud Schoonebeek Tel. No. 3.
No. 20..

Proces-verbaal van het neerstorten
van 2 Amerikaansche bommenwerpers op
6 Maart 1944 in de gemeente Schoonebeek.

Op Maandag 6 Maart 1944 te ongeveer 15.00 uur, zijn te Oud-Schoonebeek gemeente Schoonebeek neergestort 2 Amerikaansche viermotorige bommenwerpers van het type Literator.
Onmiddellijk na het neerstorten werd door mij Andries Jan Schuil, Wachtmeester der Marechaussee, behoorende tot opgemelde groep en post een onderzoek ingesteld en werd geconstateerd dat:
diverse leden der bemanning met behulp van hun parachute afgesprongen waren. Twee van deze vliegers zijn kort na hun landing door Duitsche militairen van de Luisterpost te Oud-Schoonebeek aangehouden en aldaar ingesloten.
Door de Marechaussee van de Post Oud-Schoonebeek zijn aangehouden 2 Amenkaansche vliegers, die met het oog op hun verwondingen overgebracht zijn naar het ziekenhuis te Emmen.
In de avonduren zijn door de Duitsche militairen van de Luisterpost nog een zestal Amerikaansche vliegers overgebracht naar hun Luisterpost te Oud-Schoonebeek en aldaar ingesloten.
Bij de neergestorte vliegtuigen bevonden zich voor zoover bekend 6 Amerikaansche vliegers die om het leven gekomen waren.
De bewaking bij de vliegtuigen werd vanaf 20.00 uur verricht door de Marechaussee Post
Oud-Schoonebeek.
Op 7 Maart 1944, te ongeveer 0.30 uur is deze bewaking overgenomen door de Duitsche
Wehrmacht.
Hiervan door mij opgemaakt, dit proces-verbaal, op den eed bij den aanvang mijner
benoeming afgelegd, en ingezonden aan den Heer Burgemeester der gemeente
Schoonebeek.

Gesloten te Oud-Schoonebeek, 8 Maart 1944.
(get.) A. J. Schuil.

Voor eensluidend afschrift,
De Secretaris der gemeente Schoonebeek,
(onleesbare Handtekening)

 

 

  

23-04-1945

Afschrift:

Rapport betreffende het
neerstorten van een
Geallieerd vliegtuig.

Den drie en twintigste April 1900 vijf en veertig is door mij burgemeester der gemeente Schoonebeek overgegaan tot het opmaken van een rapport betreffende het neerstorten van een Geallieerd vliegtuig te Oud Schoonebeek gemeente Schoonebeek en verklaar in verband hiermede het volgende:
In de namiddag van 23 April 1945 werd mij mede gedeeld, dat in de nacht van 22 op 23 April 1945 te ongeveer 5 uur een Geallieerd vliegtuig te Oud Schoonebeek was neergestort.
Ik heb mij daarop naar de mij aangeduide plaats begeven en zag, dat te Oud Schoonebeek in het Westersebos een vliegtuig was neergestort en totaal in de grond was geslagen.
Bij de resten van het vliegtuig werd door mij een wacht geplaatst in afwachting van nadere instructies van het Geallieerd Gezag.

Na een onderzoek in de omgeving van de plaats, waar het vliegtuig was neergestort werden twee lijken gevonden van piloten, afkomstig uit het neergestorte vliegtuig.
Het ene lijk werd gevonden op een perceel grond, gelegen westelijk van de Beekweg. Bij het onderzoek werd bevonden dat deze piloot genaamd was John Albert Hauth geboren 25 Mei1922, lid van de R.A.F., hetgeen bleek uit een op hem gevonde3n identiteitskaart. Op de rechtermouw van zijn uniform was een N aangebracht.
Het tweede lijk werd gevonden op een perceel grond gelegen ten NO. van de Bultweg, op wien een herkenningsplaatje werd gevonden met de navolgende aanduiding:
“C.A.N.J.26755, Officier, Gr Noweil, Uc.R.C.A.F.
De beide lijken werden geborgen door de Eerste Hulp bij Ongelukken.
Hiervan opgemaakt dit rapport op mijn ambtseed door mij burgemeester der gemeente Schoonebeek.

Gesloten te Oud Schoonebeek, 23 April 1945.
(get) H. van Ek

Voor eensluidend afschrift:
De Secretaris der gemeente Schoonebeek.
(onleesbare handtekening)

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

www.oud-schoonebeek.nl