1920 Brieven van en met de Provincie

P R O V I N C I A A L  B E S T U U R  V A N  D R E N T E.

 

Assen, den 29 September 1920

No.40.

 

Onderhoud weg Coevorden – Ellenbeek.

  

Wij hebben de eer U hierbij ter Kennisneming te doen toekomen afschrift van een door ons van Burgemeester en Wethouders van COEVORDEN ontvangen schrijven d.d. 10 September l.l. no. 1591/111 waaruit blijkt dat van de raad dier gemeente en van SCHOONEBEEK geen voorstellen zijn te verwachten tot overname van den onder Uw beheer staande weg door die gemeenten of tot financieelen steun voor het onderhoud van dien weg.

Wij nodigen U uit Uw invloed bij die besturen aan te wenden om hen tot andere gedachten te brengen omdat het voor een afdoende regeling noodzakelijk is dat die gemeenten eigendom, beheer en onderhoud van den weg overnemen. Voor eene overname van den weg door de Provincie bestaat geen aanleiding.

Wij voegen hierbij nog toe dat het doen van een voorstrel van ons College aan de Staten om subsidie voor eene geheele verbetering van den weg eerst dan zou kunnen worden overwogen, wanneer over het onderhoud en beheer een behoorlijke regeling is tot stand gekomen en dat ook bij een eventueele aanvrage Uwerzijds om Rijks subsidie deze aangelegenheid vooraf zal moeten zijn geregeld.

 

Gedeputeerde Staten van DRENTE,

(Onleesbare handtekening) ,Voorzitter.

(Onleesbare handtekening) , Griffier.

Aan

Heeren Directeuren van de Naamlooze Vennootschap

DE COEVORDER  STRAATWEG  M A A T S C H A P P IJ

 te C O E V O R D E N.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEMEENTEBESTUUR VAN COEVORDEN

 

 

No.1524/111.

COEVORDEN, den 10 September 1920

 

Onderhoud weg Coevorden - Ellenbeek.

Bericht op schrijven van

Missive Ged.Staten van 4 Augustus 1920 No.54.

 

In een op gisteren met onze ambtgenooten van Schoonebeek in het, raadbuis aldaar gehouden conferentie over den toestand van den straatweg van Coevorden naar Schoonebeek is breedvoerig van gedachten gewisseld, of en op welke wijze verbetering ware te verkrijgen.

Voorop werd gesteld dat het voor de gemeenten om finantieelen redenen zoo goed als onmogelijk moet worden geacht den weg, in eigendom en bebeer over te nemen, in de eerste plaats. omdat eene finale herstelling veel geld zoude kosten. maar in de tweede plaats omdat de ondergrond van den weg zoo slecht is, dat een degelijk onderhoud voortdurend belangrijke offers zal vragen. Mocht daarbij de idee om de tollen af te schaffen ingang vinden dan zou de finatieele moeilijkheid nog grooter worden.

Wanneer op eene Provinciale en zoo mogelijk Rijks subsidie kon worden gerekend, om den weg in een goeden staat te brengen, met eene jaarlijksche bijdrage of kapitaal vorming, wanneer de tollen moesten worden afgeschaft zoude de zaak nader onder de oogen kunnen worden gezien, doch waar verondersteld werd, dat hierop niet te rekenen is, meende men hierop niet verder te moeten ingaan.

Ten slotte werd eenparig besloten, aan Uw College mede te deelen dat geene voorstellen aan de respectievelijke raden zijn te verwachten tot over name van den weg door de gemeenten of tot finantieelen steun voor het onderhoud, op grond van boven gemelde redenen, evenwel met de opmerking dat de Maatscbappij op den tegenwoordigen voet doorgaande, hoewel tot een volledig onderbood niet in staat zijnde, uit de opbrengst der tolgelden aan herstelling wel zooveel besteedt, dat eene verergering van den tegenwoordigen toestand in groote mate niet is te vreezen.

 

Burgemeester en wethouders van COEVORDEN,

(get) A.Gautier Assen,

                           De Secretaris        (get) A.Bruintjes

Voor eensluidend afschrift,

De Griffier der Staten Van DRENTHE.

(onleesbare handtekening)

Aan

Heeren Gedeputeerde Staten in

De provincie Drenthe

Te Assen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overgenomen was hand geschreven

  

P RO V I N C I A A L   B E S T U U R  V A N  D R E N T H E .

 No. 22.

EXTRACT uit de notulen van het

Verhandelde bij GEDEPUTEERDE

STATEN der Provincie DRENTHE.

 

  

ASSEN den 19 September 1923.

 

  

Aanvrage subsidie voor den

Ombouw van den straatweg Coevorden –

Ellenbeek, in een kunstweg, en

Steun bij het aanvragen van subsidie aan het Rijk.

 

                        

 

                        Weder voorgenomen het adres van het bestuur van de N.V. de Coevorder straat wegmaatschappij met bijlagen dd Augustus 1923, terzake in margine vermeld;

herlezen het besluit van 29 Augustus 1923 nr 4/5

                            Is besloten

Art. 1.

Aan adressante voornoemd voor beschikkingen op haar adres, bij extract dezer art 1, mededeelen dat met het oog op de toestand der provinciale financieen het college tot zijn leedwezen geen vrijheid kan vinden een voorstel aan de Staten te doen tot het verleenen der gevraagde subsidie.

Art. 2. enz

 

Voor extract conform

De Griffier der Staten van Drenthe.

(onleesbare handtekening)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assen, den 30 November 1923.

PROVINCIALE WATERSTAAT.

     PROVINCIE DRENTHE.

  1. Nr.2103.

 

Naar aanleiding van:                                                                                                                       Besluit van 13 Februari 1914 no.47.

 

Onderwerp: Onderhoud van den straat

weg Coevorden – Ellenbeek.

 

 

Naar aanleiding yan de mij bij bovenvermelde resolutie verstrekte opdracht heb ik de eer Uwe vergadering te berichten dat de straatweg van Coevorden naar de Ellenbeek, in onderhoud bij de Coevorder Straatwegmaatschappij den 27 November l.l. is opgenomen door den Hoofdopzichter J.G.de Glee die mij van die opneming het volgende verslag heeft doen toekomen:

Van 57-87 M. uit het beginpunt; van 13-4 M. voor de brug over het Picardiekanaal;  van 7-67 M. voorbij genoemde brug; van 130-7 M. voor paal ½ van 75-105 M. voorbij paal ½  van 340-370 M. voorbij paal ½; van 28-8 M. voor paal 1½  van twee vakken tezamen lang 156 M. tusschen de palen 1½ en 2; van drie vakken tezamen lang 354 M. tusschen de palen 2 en 2½; van vijf vakken tezamen lang 242 M. tusschen de palen 2½ en 3; van drie vakken tezamen lang 370 M. tusschen de palen 3 en 3½; van twee vakken tezamen lang 130 M. tusschen de palen 3½; en 4; van vier vakken tezamen lang 440 M. tusschen de palen 4 en 4½; van een vakje lang 6 M. vanaf paal 4½; van twee vakken tezamen lang 105 M. tusschen de palen 6 en 6½, van twee vakken tezamen lang 250 M. tusschen de palen 7 en 7½; van een vak lang 120 M. tusschen de palen 7½ en 8; van drie vakken tezamen leng 133 M. tusschen de palen 8 en 8½; van twee vakken tezamen lang 155 M. tusschen de palen 8½ en 9; van drie vakken tezamen lang 260 M. tusschen de palen 9 en 9½; van twee vakken tezamen lang 125 M. tusschen de palen 9½ en 10; van een vak lang 200 M. tusschen de palen 10 en 10½; van twee vakken tezamen lang 210 M. tusschen de palen lO½ en 11; van een vak  lang 350 M. tusschen de pallen 11 en 11½; van twee vakken te samen lang 176 M. tusschen de palen 11½ en 12; van een vak lang 150 M. tusschen de palen 12 en 12½; van vier vakken tezamen lang 265 M. tusschen de palen 12½ en 13; en van een vak lang 85 M. tusschen de palen 13 en 13½; ter gezamenlijke lengte van ongeveer 4594 M. is herstelling noodzakelijk deels door vernieuwing en deel. door herstratting. Bovendien behooren nog verschillende kleine plaatselijke verzakkingen te worden opgehaald. De kosten van een en ander zullen volgens raming ongeveer f 20500.- bedragen.

Het onderhoud van den weg laat te wenschen over zoodat, mede in verband met het moderne verkeer, de algemeene toestand de laatste jaren is verslechterd.

De Hoofdingenieur:

(get.) W.M. de Jonge.

Aan

Heeren Gedeputeerde Staten van

Voor eensluidend afschrift

De Griffier der Staten van Drenthe,

(onleesbare handtekening)

 

P RO V I N C I A A L   B E S T U U R  V A N  D R E N T H E .

No.80.

      Assen, den 9 Januari 1924.

 

Verzoek der N.V. de Coevorder straat -

wegmaatschappij om verlenging der con -

cessie tot tolheffing op den weg Coevorden - Ellenbeek.

 

 

Naar aanleiding van de, door de N. V. de Coevorder Straatweg maatschappij aan Hare Majesteit de Koningin gerichte aanvrage om verlenging voor een viertal jaren van de concessie tot tolheffing op neven vermelden straatweg, deelen wij U mede dat wij genoemden straatweg door den provincialen waterstaat lieten opnemen. Van het terzake uitgebracht rapport van den Hoofdingenieur van den provincialen waterstaat d.d. 30 November 1923 no. 2103 voegen wij een afschrift ter kennisneming hierbij.

Wij verzoeken U, om u met de bij den weg betrokken partijen te weten burgemeester en wethouders van Coevorden en Schoonebeek te verstaan over de uitvoerbaarheid van het denkbeeld om de voor de verbetering geraamde kosten ad f.20500.- in evenredigheid van 8½ tot 5 tusschen de gemeenten Coevorden en Schoonebeek te verdeelen. Genoemde verhoudingsgetallen komen overeen met het aantal kilometers van den weg in elk dier gemeenten gelegen. Hierbij zou rekening kunnen worden gehouden met de mogelijkheid van steun van den Minister van Binnenlandsche Zaken en Landbouw ten behoeve van de werkloosheids bestrijding, waarvoor wij onze bemiddeling willen verleenen, indien ons blijkt dat de betrokken partijen bereid zijn hun deel in de kosten van verbetering te dragen.

Het resultaat van het te plegen overleg vernemen wij gaarne uiterlijk 15 Februari a.s.

 Gedeputeerde Staten van Drenthe,

 

 

Homan, Voorzitter.

(onleesbare handtekening), Griffier.

         

 

  Aan

De N.V. de Coevorder Straat –

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P RO V I N C I A A L   B E S T U U R  V A N  D R E N T H E .

 

Assen, den 6 Mei 1925.

  1. 111.

 

Concessie tolheffing straatweg

Coevorden - de Ellenbeek (gem.schoo-

 nebeek).

 

         ===============

 

 

 

 

 

.

Wij hebben de eer U hierbij te doen toekomen een afschrift van het Koninklijk Besluit van 27 April 1925  no. 35,  waarbij aan U opnieuw concessie tot tolheffing op den weg tusschen Coevorden en de Ellenbeek wordt verleend tot 1 Mei 1926 onder de bij Koninklijk besluit van 15 December 1879  no. 18 gegeven voorschriften en overeenkomstig het bij Koninklijk Besluit van 3 December 1912 no. 18 vastgesteld tarief,  zooals dit is gewijzigd bij Koninklijk Besluit  26 April 1924  no. 14 ,  onder mededeeling, dat het bepaalde bij art. 1  onzer resoluties van 27 December 1879  no. 32 en 22 Januari no. 8  voor het nieuwe heffingstijdvak van kracht blijft.

 

 

 

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

 

 

Homan, Voorzitter.

(onleesbare handtekening), Griffier.

 

 

 

 

            Aan

Aan heeren Directeuren van de

N.V."de Coevorder straat -

Wegmaatschappij” te COEVORDEN.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P RO V I N C I A A L   B E S T U U R  V A N  D R E N T H E .

 

         

                                                                                  ASSEN, 5 October 1927

 

No. 10.

Maatregelen bij het opbreken

van wegverhardingen.

 

        =============

 

 

 

 

 

 

 

De besturen van den A.N.W.B., Toeristenbond voor Nederland, en van de Koninklijke Nederlandsche Automobiel Club verzoeken ons te willen bevorderen dat, niet alleen in gevallen, waarin een weg voor het verkeer moet worden afgesloten, doch ook indien een in herstelling zijnd wegvak moeilijk te berijden is en de mogelijkheid bestaat dat wegvak te vermijden, daarbij borden worden geplaatst, waarop de weg, welke het verkeer kan volgen, duidelijk is aangegeven.

Ten aanzien van de omlegging van het verkeer bij de afsluiting van wegen hebben wij U bij onze circulaire d.d.1O December 1925 no.97 reeds verzocht eenige maatregelen te willen treffen.

Het verzoek van voormelde besturen geeft ons thans eveneens aanleiding U uit te noodigen maatregelen te willen nemen dat ten aanzien van moeilijk te berijden wegvakken een omlegging verkeer - indien zulks mogelijk is - plaats heeft, waarbij op daartoe geschikte punten borden worden geplaatst, aangevende den weg of de wegen: waarlangs het verkeer kan plaats hebben.

Tevens verzoeken wij U het bovenstaande ter kennis te brengen van onderhoudplichtigen van wegen, geen Rijkswegen zijnde, en in Uw gemeente, water of veenschap gelegen, welke niet bij U in onderhoud zijn.

 

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

 

HOMAN, Voorzitter.         

A.G.MENZEL, Griffier.

 

 

 

 

            Aan

De gemeente, waterschaps en

Veenschapsbesturen in DRENTHE.

www.oud-schoonebeek.nl